Tìm kiếm nâng cao

Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 1986-1995. Mã số: R 9403

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1996
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Cơ sở phương pháp luận đánh giá thực trạng đầu tư trong nền kinh tế quốc dân :- 1. Đầu tư và vốn đầu tư phát triển kinh tế - 2. Cơ sở phương pháp luận đánh giá tình hình đầu tư XDCB - Phần II: Đánh giá tình hình đầu tư XDCB thời kỳ 1986 - 1990 - 1. Những đặc điểm kinh tế - xã hội cơ bản của đất nước bước vào thời kỳ kế hoạch 5 năm 1986 - 1990 - 2. Tình hình thực hiện đầu tư XDCB thời kỳ 1986 -1990 - Phần III: Đánh giá tình hình thực hiện vốn đầu tư thời kỳ 1991 - 1995 - 1. Những đặc điểm kinh tế - XDCB và những định hướng phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ảnh huưởng đến việc bố trí đầu tư thời kỳ 1991 - 1995 - 2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư giai đoạn 1991 -1995 - Phần IV: Phương hướng bố trí đầu tư trong giai đoạn 1996 - 2000 - 1. Nhu cầu vốn đầu cho 1996-2000 - 2. Những mục tiêu ưu tiên trong giai đoạn 1996-2000 - 3. Huy động vốn đầu tư trong giai đoạn 1996 - 2000 -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành