Tìm kiếm nâng cao

Phân tích, đánh giá hiện trạng năng suất lao động trong xây dựng giai đoạn 1976 - 1988. Mã số: 26E-09

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Ý nghĩa kinh tế của việc tăng năng suất lao động.
- Phần thứ hai: Lý luận và thực tiễn áp dụng hệ thống chỉ tiêu NSLĐ trong xây dựng - 1. hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả của quá trình lao động trog xây dựng - 2. Lý luận và thực tiễn áp dụng hệ thống chỉ tiêu NSLĐ trong xây dựng.
- Phần thứ ba: Phân tích , đánh giá tình hình thực hiện và tốc độ tăng, giảm NSLĐ trong xây dựng những năm vừa qua - 1. Thực trạng vấn đề nghiên cứu tình hình và tốc độ giảm NSLĐ trong thưòi gian vừa qua - 2. Phương pháp phân tích hệ thống NSLĐ trong xây dựng.
- Phần thứ tư: nghiên cứu, phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến mức NSLĐ trong ngành xây dựng - 1. Nghiên cứu nhóm yếu tố kinh tế - xã hội - 2. Nghiên cứu nhóm yếu tố tiến bộ KHKT và cải tiến kỹ thuật - 3. Nghiên cứu nhóm yếu tố tổ chức quản lý và sử dụng lực luợng lao động

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành