Tìm kiếm nâng cao

Phân cấp phân loại và hệ thống hoá các điểm dân cư đô thị nông thôn. Mã số: 28A 03-01. Phần I

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Hệ thống hoá tài liệu điều tra và tình hình tổng quan diễn biến loại hình đối tượng nghiên cứu trong giai đoạn hiện nay. - 1. Tài liệu toàn quốc - 2. Tài liệu điều tra theo mẫu - 3. Một số nhận định qua tình hình thực tế của các điểm dân cư đã điều tra - 4. Hệ thống hoá tình hình phát triển chung - 5. Hệ thống hoá số liệu thống kê theo các yếu tố chỉ dẫn của mẫu điều tra - 6. Hệ thống hoá theo biểu diễn biểu đồ đối tượng nghiên cứu theo tương quan các yếu tố của đối tượng và giữa các đối tượng - 7. Xét dưới góc độ điều tra điển hình theo mẫu với các loại dân cư trên cơ sở hệ thống hoá số liệu - 8. Đánh giá điều kiện nghiên cứu sau điều tra - 9. Phương pháp luận nghiên cứu - Chương II: Phân tích sự khác nhau giữa các đối tượng điều tra theo các yếu tố mang tính bản chất và nội dung cấu thành mức phát triển - Chương III: Nội dung đề suất phân loại theo các yếu tố cơ bản - - Phân nhóm - Phân tích mối quan hệ và tiêu chuẩn hoá các yếu tố phân loại - - Trạng thái phân biệt của các điểm dân cư theo mức tiêu chuẩn hoá - - Phân loại, phân cấp thực trạng điểm dân cư (giới hạn trong phạm vi điều tra)- - Phân loại theo mức độ dân cư nội thị - - Phân loại theo mức tỷ lệ dân số phi nông nghiệp (%) - - Phân loại theo mức điều kiện hạ tầng kỹ thuật - Chương IV: Tổng hợp xây dựng hệ thống phân loại phân cấp phát triển các điểm dân cư thuộc 3 nhóm theo mức tiêu chuẩn đô thị hoá - Chương IV:

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành