Tìm kiếm nâng cao

Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư vùng kinh tế mới Tây Nguyên. Mã số: 28A-02-02

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần một: Mục tiêu đề tài và phương pháp nghiên cứu.
- Phần hai: Những vấn đề di dân kinh tế mới Tây nguyên.
- 1.Đánh giá khái quát công tác xây dựng và phát triển các vùng kinh tế mới ở Tây Nguyên.
- 2. Đánh giá tình hình di dân lên Tây Nguyên trong thập kỷ qua.
- 3. Một số nhận xét về các điểm dân cư KTM Tây Nguyên qua điều tra thựuc tế.
- 4. Sự phát triển các điểm dân cư dân tộc ít người ở Tây Nguyên.
- 5. Những vấn đề cần giải quyết đối vưói việc di dân tiếp tục lên Tây Nguyên trong thời gian tới.
- 6. Những điều kiện cần trhiết đảm bảo định cư vùng kinh tế mới.
- Phần ba: Sơ đồ mạng lưới dân cư Tây Nguyên.
- 1. Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên - 2. Đặc điểm biến động lao động , dân số ở Tây Nguyên.
- 3. Hiện trạng mạng lưới dân cư vùng Tây Nguyên.
- 4. Một số dự báo phát triển KT-XH Tây Nguyên.
- 5. Sơ đồ phát triển mạng lưới dân cư vùng Tây Nguyên đến năm 2000 - Phần bốn: Mô hình mạng lưới các điểm dân cư kinh tế mới Tây Nguyên và mô hình điểm dân cư kinh tế mới.
- 1. Mô hình mạng lưới các điểm dân cư kinh tế mới.
- 2. Mô hình điểm dân cư KTM Tây Nguyên.
- Phần Năm: Thiết kế thực nghiệm các điểm dân cư KTM.
- 1. Thiết kế thực nghiệm điểm dân cư May sap.
- 2. Thiết kế thực nghiệm điểm dân cư Xuân Phú.
- Phụ trương

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành