Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu hệ thống định mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp phục vụ kế hoạch hoá XDCB và phương pháp lập một số định mức chỉ tiêu chủ yếu. Mã số: 28B-03-01

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần 1: Tổng luận về hệ thống định mức chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật kế hoạch hoá đầu tư và xây dựng 1. Những luận điểm chung 2. Hệ thống hoá các định mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong XDCB 3. Nội dung hệ thống định mức kinh tế -kỹ thuật đầu tư và xây dựng 4. Tổ chức lập và quản lý định mức.
Phần 2: Phương pháp luận định mức suất đầu tư cơ bản... 1. Những vấn đề chung 2. Trình tự xây dựng suất đầu tư định mức 3. Xác định suất đầu tư định mức cho từng công trình đơn lẻ 4. Xác định suất đầu tư định mức cho ngành KTQD.
Phần 3: Phương pháp luận về xây dựng chỉ tiêu định mức tiêu hao vật tư, lao động và xe máy xây dựng công trình - 1. Vị trí các chỉ tiêu định mức tổng hợp về tiêu hao vật tư , lao động và xe máy xây dựng - 2. Những nguyên tắc chung về xây dựng các chỉ tiêu định mức - 3. Nội dung chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật tổng hợp về tiêu hao vật tư, lao động và máy thi công xây dựng công trình - 4. Phương pháp tính chỉ tiêu tổng hợp - 5. Tính chuyển các chỉ tiêu định mức khi cần thiết - 6. Mô hình các tập chỉ tiêu định mức. Phụ lục: Biểu mẫu chỉ tiêu một số loại công trình nhà ở>,br> - Phần 4: - Phương pháp luận về xác định nhu cầu máy xây dựng - 1. Các yếu tố cơ bản xác định nhu cầu máy - 2. Phương pháp xác định khối lượng công tác xây lắp để xác định nhu cầu máy - 3. Xác định nhu cầu máy chính và nhu cầu máy cần bổ sung - 4. Phương pháp xác định nhu cầu máy và máy cần bổ sung cho kỳ kế hoạch dài hạn - 5.Ví dụ ứng dụng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành