Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu phương pháp đánh giá về mặt kinh tế các giải pháp thiết kế công trình xây dựng và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong thiết kế

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của đầu tư xây dựng cơ bản - I. Những luận điểm chung - 1. Khái niệm về hiệu quả kinh tế - 2. Tiêu chuẩn của hiệu quả kinh tế của đầu tư xây dựng cơ bản - 3. Lĩnh vực áp dụng các tính toán hiệu quả kinh tế của đầu tư xây dựng cơ bản - 4. Bảo đảm tính chính xác và tính có thể so sánh được của các tính toán hiệu quả kinh tế - II. Hiệu quả kinh tế chung (tuyệt đối) của đầu tư xây dựng cơ bản cho lĩnh vực sản xuất - 1. Khái niệm và phạm vi áp dụng - 2. Các công thức tính toán hiệu quả kinh tế chung của đầu tư XDCB - III. Hiệu quả kinh tế so sánh (tương đối) của đầu tư xây dựng cơ bản vào lĩnh vực sản xuất - 1. Khái niệm và lĩnh vực áp dụng - 2. Các công thức tính toán hiệu quả kinh tế so sánh của đầu tư cơ bản - 3. Các điều kiện để đảm bảo tính có thể so sánh được các phương án - 4. Định mức hiệu quả kinh tế so sánh của đầu tư cơ bản - 5. Tính toán ảnh hưởng cơ bản của nhân tố thời gian trong đầu tư XDCB - V. Một số phương hướng nâng cao hiệu quả kinh tế của đầu tư XDCB - Phần II: Những luận điểm chung khi đánh giá các giải pháp thiết kế công trình xây dựng - I. Khái niệm về thiết kế, chất lượng thiết kế và hiệu quả kinh tế của phwong án thiết kế - II. Mục đích, nhiệm vụ và nội dung đánh giá các giải páhp thiết kế - III. Trình tự tiến hành đánh giá - IV. Các trường hợp so sánh và đánh giá phương án thiết kế công trình xây dựng - V. Những điều kiện đảm bảo tính có thể so sánh được của cácc phương án - VI. Phương pháp lựa chọn phương án đối sánh cơ sở - VII. Lựa chọn đơn vị đo của các chỉ tiêu so sánh - VIII: Các phương pháp so sánh -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành