Tìm kiếm nâng cao

Lập sơ đồ hệ thống nghỉ ngơi - du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-02-01

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Mục tiêu , nhiệm vụ và quan điểm nghiên cứu hệ thống nghỉ ngơi - du lịch vùng.
- Chương II: Khái quát về phương pháp luận ứng dụng nghiên cứu hệ thống nghỉ ngơi du lich vùng - 1. Phạm trù ảnh hưởng và phân cấp hệ thống nghiên cứu - 2. Quan điểm và cơ sở khoa học của hệt hống nghiên cứu - 3. Trình tự và phạm vi nghiên cứu.
- Chương III: Một số khái niệm chung và xu hướng thế giới về hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng.
- Chương IV: Sơ bộ kết quả nghiên cứu hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2000 - 1. Đặc điểm chung về điều kiện tự nhiên và xã hội vùng Đông Nam Bộ - 2. Đặc điểm chung về môi trường và hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng Đông Nam Bộ - 3. Đánh giá tổng hợp về tình hình hiện trạng và khả năng tổ chức hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng - 4. Dự báo xu hướng phát triển của hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng - 5. Cân bằng và hiệu quả kinh tế xã hội và sinh thái, bảo vệ môi trường của hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng Đông Nam Bộ.
- Phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành