Tìm kiếm nâng cao

Mô hình đơn vị ở và hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị. Mã số: 28A-03-02

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Những nét tổng quan về sự hình thành và phát triển các đơn vị ở đô thị.- Chương I. Khái niệm đơn vị ở đô thị.- Chương II: Những đặc trưng cơ bản của sự hình thành và phát triển đơn vị ở đô thị Việt Nam. 1. Đơn vị ở phát triển theo đường phố. 2. Đơn vị ở với sự hình thành các lô phố trong đô thị. 3. Đơn vị ở theo ngõ phgố và đường phố nội bộ. 4. Làng trong đô thị. 5. Đơn vị nhà ở thấp tầng mới xây dựng. 6. Đơn vị ở tập thể gắn liền với sản xuất. 7. Đơn vị ở tiểu khu cao tầng do Nhà nước đầu tư xây dựng.- Chương III: Một số tình hình thực tế về QHXD các đơn vị ở tiểu khu tại Việt Nam 1. Tình hình chung 2. Vấn đề thiết kế 3. Về công tác xây dựng 4. Về công tác quản lý 5. Các khu ở thấp tầng. Chương IV: Vài nét tổng quan về tình hình và điều kiện ở hiện nay trong các đô thị Việt Nam.
Phần II: Những quan niệm mới và các đề xuất chủ yếu về mô hình đơn vị ở và hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị. Chương V. Những xu hướng nổi bật trong lý luận đô thị hiện đại theo xu hướng tổ chức đơn vị ở và đơn vị QH đô thị. Chương VI: Đơn vị đô thị - một mô hình quan trọng trong sự hình thành và phát triển đô thị. 1. Đơn vị đô thị - yếu tố phát triển của thành phố. 2. Giới hạn về quy mô và quan niệm đơn vị đô thị tối ưu. 3. Điểm hội tụ - hạt nhân của các đơn vị đô thị. 4. Những yếu tố mới về đơn vị trong cơ cấu tổ chức QH đô thị Chương VII: hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị và đơn vị ở đô thị - 1. Dịch vụ công cộng và cơ cấu tổ chức QH đô thị - 2. Phân cấp dịch vụ công cộng với mô hình đơn vị ở trong đô thị - 3. Các loại hình dịch vụ công cộng - 4. Phương thức bố trí các công trình dịch vụ công cộng cấp cơ sở - Chương VIII. Mô hình đơn vị ở trong đô thị - 1. Xuất xứ và sự hình thành mô hình đơn vị ở - 2. Cơ cấu tổ chức đơn vị ở - 3. Giao thông trong đơn vị ở - 4. Bố cục các công trình nhà ở - Chương IX. Những kết luận và kiến nghị trong vấn đề QHXD các đơn vị ở đô thị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành