Tìm kiếm nâng cao

Nhà ở đô thị và nông thôn 1986-1990. Mã số: 26B

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Tình hình chung.
- II. Mục tiêu của chương trình.
- III. Tổ chức thựuc hiện chương trình.
- IV. Đánh giá chung và kết quả đạt được của chương trình.
- V. Hợp tác quốc tế.
- VI. Một số kết luận chính.
- VII.Một số kiến nghị chính - Phụ lục báo cáo tổng kết chương trình - Phụ lục 1: Tóm tắt các kết quả của chương trình đã được của các đề tài NCKH- Phụ lục 2: Tổng hợp kết quả của chương trình đã được áp dụng trong giai đoạn 1986-1990 - Phụ lục 3: Tổng hợp kết quả của chương trình đề nghị áp dụng trong giai đoạn 1991-1995 - Phụ lục 4: Tổng hợp tài chính đã sử dụng cho việc thực hiện chương trình - Phụ lục 5: Tổng hợp tài chính đã sử dụng cho việc thực hiện chương trình - Phụ lục 6: Các đề tài không thực hiện và các đề tài bổ sung mới

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành