Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Những vấn đề chung: - 1. ý nghĩa và đặc điểm của hoạt động sản xuất xây dựng - 2. Vai trò quản lý kinh tế - Các nguyên tắc và phương pháp quản lý kinh tế - 3. Các phương pháp quản lý kinh tế - 4. Cơ chế quản lý kinh tế - II. Lý thuyết hệ thống - cơ sở của nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý - III. Hệ thống quản lý và cơ cấu tổ chức quản lý - 1. Đặc điểm chức năng - 2. Cơ cấu tổ chức quản lý - 3. Các vấn đề tập trung hoá, chuyên môn hoá, hợp tác hoá và liên hiệp há trong sản xuất xây dựng - IV. Cơ sở lý luận thiết kế bộ máy các đơn vị xây lắp - 1. Cơ cấu sản xuất - 2. Cơ cấu tổ chức quản lý - V. Tham khảo một số phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của nước ngoài - 1. Phương pháp cải tổ bộ máy quản lý sản xuất cơ sở - 2. Phương pháp mô phỏng - 3. Phương pháp cơ cấu hoá các mục tiêu - 4. Phương pháp hoàn thiện cơ cấu (trên cơ sở phân tích các nhân tố ảnh hưởng) - 5. Những phương pháp khác - Tài liệu tham khảo - Mục lục -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành