Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Chức năng quản lý ngành kinh tế kỹ thuật của các bộ - II. Chức năng, nhiệm vụ của ngành xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng - III.ý kiến chuyên gia: - 1. Khái niệm đơn vị cơ sở và mô hình tổ chức xây dựng cơ sở trong ngành xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng - 2. Ưu nhược điểm của từng loại mô hình đơn vị xây dựng cơ sở
Phần II. Tình hình tổ chức và quản lý sản xuất xây dựng của ngành xây dựng đường giao thông - I. Hiện trạng, tổ chức xây dựng công trình giao thông - 1. Các số liệu cơ bản về công trình giao thông - 2. Các nhiệm vụ cơ bản của ngành xây dựng công trình giao thông - 3. Sơ đồ tổng quát về ngành xây dựng công trình giao thông trong phân ngành kinh tế quốc dân - 4. Sơ đồ tổ chức về các liên hiệp giao thông khu vực và sơ đồ tổ chức một liên hiệp giao thông điển hình - 5. Đơn vị kinh tế cơ sở trong ngành xây dựng công trình giao thông hiện nay - II. ý kiến chuyên gia Phần III. Tình hình tổ chức và quản lý sản xuất xây dựng của ngành xâyd ựng công trình thuỷ lợi - I. Xây dựng công trình thuỷ lợi là một chuyên ngành xây dựng - II. Hiện trạng lực lượng của chuyên ngành xây dựng thuỷ lợi - III. Nhận xét về các tổ chức - IV. ý kiến đề xuất về đơn vị cơ sở xây lắp thuộc chuyên ngành xâyd ựng công trình thuỷ lợi - Phần IV. Môt hình tổ chức Tổng công ty vật liệu xây dựng và xây lắp 2 - Bộ Nội thương - 1. Nhiệm vụ Tổng công ty - 2. Tổ chức của Tổng công ty - 3. Kết quả hoạt động sản xuất xây lắp của Tổng công ty - 4. Một số bài học quản lý xây lắp - 5. Một số góp ý về mô hình tổng công ty vật liệu xây dựng và xây lắp 2 - Phần V. Tình hình tổ chức và quản lý sản xuất của công ty khảo sát thiết kế và xây dựng - Bộ Nông nghiệp và CN thực phẩm - I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty - II. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty - III. Quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty - 1. Các đơn vị khảo sát thiết kế - 2. Các đơn vị thi công xây lắp - 3. Một số kết quả đạt được - IV. Một

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành