Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1995/1995-7/1995
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Thực hiện chỉ thị 19/CT của Chủ tịch HĐBT, công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị trong thời gian qua đã được đổi mới một bước đáng kể - II. Công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị đã đạt được những kết quả đáng kể, song vẫn cần đặc biệt quan tâm giải quyết một số vấn đề trong thời kỳ đầu thực hiện chủ trương công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước - III. Từ những bài học trong quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị rút ra trong những năm qua, trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch và tăng cường quản lý xây dựng đô thị theo các hướng sau - IV. Phương châm quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị nước ta trong giai đoạn quá độ là `Trật tự kỷ cương, vệ sinh và đẹp` trong điều kiện có thể. Vì vậy trong 2 năm 1995-1997 cần tập trung giải quyết dứt điểm một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường vai trò của bộ máy quản lý đô thị...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành