Tìm kiếm nâng cao

 • Quy phạm đối với hàn hồ quang nhóm 2 hàn ống thép cácbon chứa chất lỏng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm đối với hàn hồ quang nhóm 2 hàn ống thép cácbon chứa chất lỏng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với hàn hồ quang nhóm 2 hàn ống thép cácbon chứa chất lỏng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Cẩm nang sử dụng trong khi hàn, ácc quá trình tự động và nửa tự động. Khả năng cháy khi hàn, chuẩn bị hàn, các mối liên kết đối đầu, ácc chi nhánh, hàn gá lắp, miệng ống, thử và kiểm tra, những yêu cầu nghiệm thu đối với thử không phá hoại, qy trình và thử duyệt thợ hàn

  Số trang: 0

 • Quy phạm đối với hàn hồ quang nhóm II hàn ống thép cácbon chứa chất lỏng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm đối với hàn hồ quang nhóm II hàn ống thép cácbon chứa chất lỏng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với hàn hồ quang nhóm II hàn ống thép cácbon chứa chất lỏng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Qui phạm đối với việc hàn chảy thép không rỉ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Qui phạm đối với việc hàn chảy thép không rỉ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Qui phạm đối với việc hàn chảy thép không rỉ

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Quy phạm đối với thép không rỉ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm đối với thép không rỉ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với thép không rỉ

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Những yêu cầu và thành phần hoá học đối với thép thanh và thép sợi austenit, ferit martesit không rỉ dùng cho hàn hồ quang theo các kiểu TIG và MIG

  Số trang: 0

 • Quy phạm đối với niken và hợp kim niken

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm đối với niken và hợp kim niken

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với niken và hợp kim niken

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thành phần hoá học, đường kính và dung sai của thanh và sợi, điều kiện của thanh và sợi, kích thước và khối lượng của cuộn sợi, xếp kho và ghi ký hiệu

  Số trang: 0

 • Quy phạm đối với nhôm, hợp kim nhôm và hợp kim maggiê

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm đối với nhôm, hợp kim nhôm và hợp kim maggiê

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với nhôm, hợp kim nhôm và hợp kim maggiê

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thành phần hoá học, đường kính và dung sai của thanh và sợi, điều kiện của thanh và sợi, kíc thước, khối lượng của cuọn sợi, xếp kho, viết ký hiệu

  Số trang: 0

 • Quy phạm đối với đồng và hợp kim đồng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm đối với đồng và hợp kim đồng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với đồng và hợp kim đồng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thành phần hoá học, đường kính và dung sai đối với thanh và sợi, điều kiện của thanh và sợi, các kích thước, khối lượng của cuộn sợi, sự xếp kho và viết ký hiệu

  Số trang: 0

 • Quy phạm đối với chất gây chảy trên cơ sở axit phốtphoric dùng cho các mối hàn hợp kim mềm trên thép không rỉ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm đối với chất gây chảy trên cơ sở axit phốtphoric dùng cho các mối hàn hợp kim mềm trên thép không rỉ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với chất gây chảy trên cơ sở axit phốtphoric dùng cho các mối hàn hợp kim mềm trên thép không rỉ

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Những yêu cầu đối với thành phần hoá học và sự thử độ hợp kim. Chất gây có khả năng đáng kể hàn các mối nối mao mạch hợp kim mềm trên ống thép không rỉ

  Số trang: 0

 • Quy phạm về các kết cấu hàn được

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm về các kết cấu hàn được

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm về các kết cấu hàn được

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Những yêu cầu đối với thép dùng cho kết cấ nói chung và mục đích kỹ thuật ở dạng thép tấm cán nongs, thép thỏi, thép dát mỏng và thép thanh và đối với các tiết diện thép kết cấu phù hợp với các phần 2,3 và 4 của tiêu chuẩn BS 4848 và BS 4:phần 1

  Số trang: 0

 • Quy định về ký hiệu đối với công tác hàn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy định về ký hiệu đối với công tác hàn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy định về ký hiệu đối với công tác hàn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Cung cấp một sơ đồ của hầu hết các kiểu hàn bao gồm các ký hiệu cơ bản và bổ sung, vị trí liên quan đến đường tham khảo, các kích thước sơ đồ dưới dạng bảng và các minh hoạ

  Số trang: 0

 • Quy phạm đối với hàn mềm

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm đối với hàn mềm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với hàn mềm

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 27 loại mác hàn mềm đối với các mục đích sử dụng chung và các mục đích sử dụng đặc biệt kể cả việc sử dụng ở những nhiệt độ cao. Bản liệt kê phụ lục các tính chất (nóng) chảy và các loại sử dụng

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn đối vưói hàn trên ống thép để dẫn chất lỏng hoặc các cặn bã của chúng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn đối vưói hàn trên ống thép để dẫn chất lỏng hoặc các cặn bã của chúng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn đối vưói hàn trên ống thép để dẫn chất lỏng hoặc các cặn bã của chúng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Các yêu cầu đảm bảo an toàn cho việc hàn điện hồ quang, dùng thép hàn ferrit và austenitic cho các ống dẫn dầu khí trên đất liền hoặc ngoài biển khơi và cho quá trình công nghệ ống dẫn ở nhà máy chứa chát lỏng bề dày ít nhất 5mm

  Số trang: 0

 • Các phương pháp quy định về các bước hàn đồng và thử để kiểm tra

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các phương pháp quy định về các bước hàn đồng và thử để kiểm tra

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các phương pháp quy định về các bước hàn đồng và thử để kiểm tra

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Các mục bao gồm thử nghiệm kiểm tra các quá trình hàn đồng khác nhau, thay đổi xét duyệt, mức độ xét duyệt, kiểm tra và thử nghiệm, tài liệu thông tin cho người vận hành, những chỉ tiêu cần được ghi nhận; mức độ thông qua, kiểm tra và thử nghiệm. Kích thước của mẫu thử để cho công tác hàn đồng

  Số trang: 0

 • Quy phạm đối với việc kiểm tra thựo hàn làm việc trong các công việc hàn. Hàn TIG và TIG nhôm và hợp kim nhôm

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm đối với việc kiểm tra thựo hàn làm việc trong các công việc hàn. Hàn TIG và TIG nhôm và hợp kim nhôm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với việc kiểm tra thựo hàn làm việc trong các công việc hàn. Hàn TIG và TIG nhôm và hợp kim nhôm

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Những thông tin đối với tjợ hàn, ácc điều ghi trong thử nghiệm thu, mở rộng sự nghiệm thu, các mẫu hàn thử, thử phá hoại và không phá hoại, ghi chép kết quả, nghiệm thu lại, hướng dẫn cấp chứng chỉ nghiệm thu

  Số trang: 0

 • Quy phạm với cường độ mối hàn của thép, ít cácbon không mạ và mạ. BS 6265:1982

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSi
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm với cường độ mối hàn của thép, ít cácbon không mạ và mạ. BS 6265:1982

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm với cường độ mối hàn của thép, ít cácbon không mạ và mạ. BS 6265:1982

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0