Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Trương Đình Dụ...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Trương Đình Dụ...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của đập xếp - II. Sơ đồ lực và nguyên lý làm việc - 1. Nguyên lý - 2. Sơ đồ lực - 3. Cách điều khiển - III. Thiết kế các bộ phận chính của đập - 1. Thiết kế buồng áp lực - 2. Thiết bị điều khiển tự động - IV. Thí nghiệm mô hình - V. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Trần Thị Quế
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Trần Thị Quế

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Về nguồn thu của doanh nghiệp thuỷ nông - Về chi phí, các khoản chi chủ yếu của doanh nghiệp thuỷ nông.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đoàn Thế Lợi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đoàn Thế Lợi

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đoàn Doãn Tuấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đoàn Doãn Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Mô hình tổ chức quản lý thuỷ nông - 3. Phân phối nước và đòng góp chi phí cho vận hành sửa chữa - 4. Chính sách trợ cấp đầu tư xây dựng công trình tưới tiêu cải tạo đất - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đinh Văn Duy
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đinh Văn Duy

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phương pháp luận - II. Nội dung phân tích đánh giá hiệu quả - 1. Tài liệu cần thu thập - 2. Tính toán xác định vốn đầu tư xây dựng - 3. Chi phí sản xuất và chi phí quản lý vận hành tăng thêm - 4. Lợi ích tăng thêm hàng năm - 5. Tính toán các chỉ tiêu kinh tế - 6. Phân tích độ nhậy, xác định yếu tố ảnh hưởng - 7. Hiệu quả của dự án.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đỗ Lệnh Cường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đỗ Lệnh Cường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mục đích ý nghĩa của công tác nghiên cứu định mức lao động - II. Nội dung nghiên cứu định mức lao động - III. Kết quả nghiên cứu định mức lao động loại hình trạm bơm điện.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Ninh Văn Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Ninh Văn Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Vị trí, vai trò của giá nước - - Y nghĩa kinh tế của giá nước - II. Chức năng và nhiệm vụ của giá nước - III. Các loại giá nước - IV. Đặc điểm của giá nước tưới phục vụ nông nghiệp- V. Cơ sở hình thành giá nước của các tổ chức doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi - 1. Cơ sở hình thành - 2. Thị trường tiêu thụ.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Viết Chiến/ Trần Văn Đạt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Viết Chiến/ Trần Văn Đạt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Vài nét về nước dưới đất Tây Nguyên và hiện trạng khai thác - 1. Trữ lượng nước dưới đất ở Tây Nguyên - 2. Chất lượng nước dưới đất ở Tây Nguyên - 3. Hiện trạng khai thác nưới dưới ddaats ở Tây Nguyên - III. Ưng dụng ngân hàng dữ liệu vào quản lý nước dưới đất và một số kết quả bước đầu - 1. Yêu cầu của ngân hàng dữ liệu - 2. Ngân hàng dữ liệu phục vụ quản lý nước dưới đất - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phương pháp nghiên cứu - II. Kết quả nghiên cứu - 1. Vài nét về khu công nghiệp Hà Nội và huyện Thanh Trì - 2. Anh hưởng của chất thải đô thị đến chất lượng nước tưới - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mô hình xử lý nước thải sinh hoạt bằng hồ sinh vật - 2. Mô hình xử lý nước thải bằng bãi lọc ngầm - 3. Mô hình xử lý phân rác qui mô hộ gia đình - 4. Mô hình xử lý rác sản xuất phân vi sinh - 5. Những kiến nghị về mô hình xử lý nước thải, phân rác và chế độ chính sách cho nông dân.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình nông thôn Việt Nam nói chung - II. Thực trạng nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộ - 1. Tình hình kinh tế, xã hội - 2. Về nước sinh hoạt - 3. Về vệ sinh môi trường - 4. Tình hình sức khoẻ - III. Các giải pháp để cải thiện môi trường - 1. Về nước sinh hoạt - 2. Về phân rác và nước thải - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thế Hải/ Nguyễn Việt Anh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thế Hải/ Nguyễn Việt Anh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Một số nhìn nhận về hệ thống công trình thuỷ lợi ở Việt Nam - II. Một số ý kiến về kỹ thuật kiên cố hoá kênh mương - III. Công nghệ sản xuất kênh máng xi măng lưới thép vỏ mỏng - IV. Một số đề nghị áp dụng kênh máng XMLT vỏ mỏng trong chương trình kiên cố hoá và hiện đại hoá kênh mương ở Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Thế Quảng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Thế Quảng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình giải quyết nước ăn ở vùng cao các tỉnh miền núi phía Bắc - 2. Những định hướng về giải pháp cung cấp nước sinh hoạt cho đồng bào vùng miền núi phía Bắc đến năm 2000-2010 - 2.1. Xây dựng bể chứa nước mưa và mái hứng cho vùng thiếu nước nghiêm trọng - 2.2. Hệ thống cấp nước tự chảy.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Khắc Nghĩa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Khắc Nghĩa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Điều kiện tự nhiên lưu vực Cảnh Dương - 1. Chế độ gió, sóng - 2. Chế độ dòng chảy - 3. Dòng vận chuyển bùn cát dọc bờ biến đổi địa hình bãi biển - II. Nguyên nhân xói lở bãi biển và các biện pháp kỹ thuật.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Tất Uyên/ Đào Xuân Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Tất Uyên/ Đào Xuân Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Khả năng thoát lũ của đoạn sông Hồng vùng Hà Nội - 1. Sự suy giảm khả năng thoát lũ - 2. Dự báo về lũ và khả năng thoát lũ trong tương lai - III. Hành lang thoát lũ đoạn sông Hồng vùng Hà Nội - 1. Phương hướng lập lại trật tự trong sử dụng quỹ đất bãi sông - 2. Chiều rộng hợp lý của hành lang thoát lũ - 3. Tính thuỷ lực hành lang thoát lũ - 4. Anh hưởng của các cầu qua sông đến mực nước lũ - IV. Kết luận.

  Số trang: 0