Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Đức Thanh/ Tống Trần Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Đức Thanh/ Tống Trần Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Nhìn lại các quan niệm từ trước đến nay- - Một số công trình nghiên cứu quan trọng- - Quan niệm của một số tác giả khác và các quy trình thiết kế - - Nhận xét chung - 3. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sơ đồ hệ thanh- 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Võ Thông/ Đoàn Định Kiến...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Võ Thông/ Đoàn Định Kiến...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề- 2. Một số sự cố xảy ra đối với các cột trên tuyến - 3. Kết quả thấm định các số liệu dùng để thiết kế do phía Việt Nam cấp - 4. Kết quả thấm định lại thiết kế của nhà thầu C.E.G - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Văn Phó
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Văn Phó

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Các mối quan hệ - - Quan hệ giữa sự cố và tiêu chuẩn - - Quan hệ giữa sự cố và tai hoạ - - Quan hệ giữa sự cố với độ tin cậy và tuổi thọ công trình - 3. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Xuân Chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-11/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị KH toàn quốc lần thứ nhất về Sự cố công trình và các nguyên nhân

  Tác giả: Nguyễn Xuân Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Nội dung khảo sát và đánh giá- 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông đô thị

  Tác giả: Phạm Khôi Nguyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông đô thị

  Tác giả: Phạm Khôi Nguyên

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Tiếp cận các nguồn nhiên liệu sạch - 3. Chính sách môi trường đối với việc phát triển các nguồn nhiên liệu mới ở Việt Nam - - Ban hành tiêu chuẩn giới hạn các chất gây ô nhiễm trong khí thải - - Nghiên cứu áp dụng các biện pháp kinh tế - - áp dụng các chính sách hạn chế sử dụng các loại nhiên liệu hoá thạch, nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường lớn - - Thực hiện các chương trình, giải pháp tiết kiệm năng lượng - - Triển khai nghiên cứu sản xuất, sử dụng các nguồn nhiên liệu sạch, ít gây ô nhiễm môi trường.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông đô thị

  Tác giả: Hoàng Giao (dịch)
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông đô thị

  Tác giả: Hoàng Giao (dịch)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Văn Thường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Văn Thường

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: - Các giải pháp liên quan đến tàu biển - - Đối với các cảng biiển - - Về công tác bảo đảm an toàn hàng hải - - Các giải pháp kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu chế tạo - - Các giải pháp về kiểm tra tàu biển tại cảng và xử phạt hành chính - - Các giải pháp về kinh tế - - Các giải pháp về giáo dục đào tạo - - Các giải pháp về tuyên truyền giáo dục - - Các giải pháp về thể chế.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Lê Đinh Doanh/ Trương Trọng Doanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Lê Đinh Doanh/ Trương Trọng Doanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: I. Hiện trạng ô nhiễm môi trường trong GTVT thuỷ - II. Tác động ô nhiễm môi trường do các hoạt động GTVT đường thuỷ nội địa - 1- Tác động môi trường do các hoạt động của các phương tiện vận tải - 2- ảnh hưởng môi trường do hoạt động của các cảng bến thuỷ nội địa - 3- Tác động môi trường do công tác đóng mới, sửa chữa, phá dỡ phương tiện thuỷ nội địa - 4- Tác động tiềm tàng từ công tác duy tu, nạo vét, nâng cấp đường thuỷ nội địa - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Văn Siêm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Văn Siêm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: I. Các phương án nổ mìn thử nghiệm - II. Kết quả giám sát môi trường trong quá trình nổ mìn thử nghiệm - 2.1. Về chế độ khí tượng - 2.2. Về thuỷ triều và dòng chảy - 2.3. Về địa hình đáy biển - 2.4. Về môi trường không khí - 2.5. Về tiềng ồn - 2.6. Về một số chỉ tiêu ô nhiễm chính của nước biển - 2.7. Về độ đục của nước biển - 2.8. Về hàm lượng nitơrat trong nước biển - 2.9. Về hệ sinh thái và trầm tích đáy biển - 2.10. Về chấn động trên bờ - 2.11. Về sóng nổ dưới nước - 3. Một số vấn đề cần lưu ý.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Vũ Ngọc Cừ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Vũ Ngọc Cừ

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Ô nhiễm môi trường do tiêu thụ năng lượng trong GTVT - 2. Tiếng ồn trong hoạt động giao thông đường bộ.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Hữu Nhật/ Đặng Phương Nga
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Nguyễn Hữu Nhật/ Đặng Phương Nga

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề- 2.Các yếu tố môi trường đặc trưng của các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT - 3. Những kết quả bước đầu trong nghiên cứu đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT - 4. Kết quả bước đầu trong nghiên cứu đánh giá tác động môi trường các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT đã đạt được trong thời gian qua - 5. Một số kết luận.

  Số trang: 0

 • Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường và giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường và giao thông vận tải

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu
  2. Từ Rio đến Johannesburg.
  3. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của mỗi chúng ta.
  4. Chính sách môi trường đối với việc phát triển nguồn nhiên liệu mới .
  5. Giao thông đô thị và vấn đề môi trường.
  6. Một số kết quả nghiên cứu đánh giá tác động môi trường trong xây dựng khai thác cơ sở hạ tầng giao thông..

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Đinh Hạnh Thưng/ Đặng Quốc Nam
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Đinh Hạnh Thưng/ Đặng Quốc Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Hoạt động sản xuất ở nông thôn và vấn đề ô nhiễm môi trường- 1- Hoạt động sản xuất ở nông thôn và ô nhiễm môi trường- 2- Công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn và ô nhiễm môi trường- II. Vấn đề sử dụng nước ở nông thôn- III. Định hướng công tác phòng chống ô nhiễm môi trường nông nghiệp và nông thôn.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất- II. Ô nhiễm môi trường do chất thải sinh hoạt-vệ sinh nông thôn- 1- Vệ sinh môi trường trong các khu dân cư nông thôn- 2- Các yếu tố gây mất vệ sinh môi trường - III. Hướng khắc phục- 1- Về quy hoạch phát triển khu dân cư- 2- Về sản xuất nông nghiệp: Cần tiến tới một nền nông nghiệp hữu cơ- 3- Quy hoạch về sinh môi trường- 4- Vấn đề rác thải- 5- Vấn đề nước thải- 6- Giải pháp tổng thể.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Quang Khải/ Hồ Thị Lan Hương...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-4/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Môi trường đô thị, công nghiệp và nông thôn

  Tác giả: Nguyễn Quang Khải/ Hồ Thị Lan Hương...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Các loại thiết bị khí sinh học ddơn giản chính- 1- Thiết bị nắp nổi (Ân Độ)- 2- Thiết bị nắp cố định (Trung Quốc)- 3- Thiết bị bằng túi chất dẻo (Đài Loan)- III. Các loại thiết bị khí sinh học (KSH) đơn giản ở Việt Nam- 1- Thiết bị KSH nắp nổi- 2- Thiết bị vòm cầu xây bằng gạch- 3- Thiết bị vòm cầu bằng com-po-dit- 4- Thiết bị KSH bằng túi chất dẻo- 5- Ưu nhược điểm của các loại thiết bị khí sinh học đang phát triển- IV. Thiết bị khí sinh học nắp cố định vòm cầu xây bằng gạch- V. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0