Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Sự phân bố và niên đại của các di tích kiến trúc tháp Chàm - 3. Hiện trạng và nguyên nhân hư hỏng của các kiến trúc tháp Chàm - 4. Kỹ thuật xây dựng, vật liệu trong kiến trúc tháp chàm - 4.1. Hình dáng, kết cấu, vật liệu trong kién trúc tháp Chàm - 4.2. Các giả thiết về kỹ thuật xây dựng và vật liệu trong kiến trúc tháp Chàm - 5. Phương án trùng tu, bảo tồn các di tích tháp Chàm - 6. Ung dụng của phương án - 7. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Lê Thái Hoà...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Lê Thái Hoà...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Các yêu cầu thiết kế - 3. Nội dung nghiên cứu cấu tạo kết cấu nhịp - 4. Một số vấn đề trong tính toán kết cấu - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Dương Minh Tuấn/ Nguyễn Hữu Đẩu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Dương Minh Tuấn/ Nguyễn Hữu Đẩu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Nguyên lý hoạt động - 3. Cấu tạo thiết bị - 4. các kết quả đưa ra - 5. Trình tự thí nghiệm ,Br> 6. Phạm vi sử dụng - 7. Giới thiệu một số kết quả đã ứng dụng phương pháp thử động biến dạng lớn bằng thiết bị phân tích đóng cọc-PDA tại Việt nam - 8. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Tô Quang Trọng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Tô Quang Trọng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Công nghệ tạo lỗ - 2.1. Công nghệ tạo lỗ bằng nhwn lực - 2.2. Công nghệ tạo lỗ bằng thuỷ lực - 2.3. Công nghệ tạo lỗ bằng cơ giới - 3. Một số nhận xét công nghệ tạo lỗ - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Lê Thái Hoà/ Vũ Song Kim
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Lê Thái Hoà/ Vũ Song Kim

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Nghiên cứu loại hình kết cấu cầu cong trên nút giao thông - 3. Tuyển chọn công nghệ xây dựng - 4. Phân tích các hệ thống cầu cong - 5. Ví dụ phân tích một nút giao thông - 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Thanh Hải/ Lưu Công nguyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Thanh Hải/ Lưu Công nguyên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A- Đặt vấn đề - B- Nội dung thiết kế sửa chữa - I. Mô tả công trình - II. Hiện trạng công trình - III. Phân tích lý do công trình bị nứt - IV. Tính toán gia cường - V. Tính toán lực kéo khép vết nứt - VI. Xác định trị số ứng suất giới hạn trong cốt thép ứng lực trước - VII. Xác định các ứng suất hao trong cốt thép ứng lực trước - VIII. Tính toán lực kéo thực tế - IX. Một số vấn đề cần phải tính toán kiểm tra - X. Chi tiết cấu tạo và biện pháp thi công - C- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Vũ Hồng Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Vũ Hồng Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu về công nghệ xây dựng công trình ngăn sông - 1.1. Công nghệ truyền thống trong xây dựng công trình ngăn sông vùng triều - 1.2. Công nghệ mới trong xây dựng công trình ngăn sông vùng triều - 2. Kết cấu công trình ngăn sông kiểu đập trụ đỡ - 3. Kết cấu công trình ngăn sông kiểu đập dàn cọc - 3.1. Nguyên lý làm việc - 3.2. Kết cấu đập - 3.3. Phương pháp tính toán ổn định đập dàn cọc - 3.4. Phương pháp thi công đập dàn cọc - 3.5. Phạm vi áp dụng và giá thành đập dàn cọc.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Dầm chịu tải trọng phân bố đều, với tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn - 1.1. Phương pháp tính toán theo tiêu chuẩn AS 1480-1974 - 1.2. Phương pháp tính toán theo tiêu chuẩn TCVN 5574-1991 - 2. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Mai Tuấn Thanh/ Nguyễn Hoàng Long
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Mai Tuấn Thanh/ Nguyễn Hoàng Long

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Đặc điểm và yêu cầu của tự động hoá thiết kế kiến trúc - 3. Khái quát về một số ưu điểm của phần mềm APM - 4. Các MENU chính trong phần mềm tương ứng với các thành phần trong hồ sơ thiết kế - 5. ý nghĩa và cơ sở dữ liệu đối với từng mục trong chương trình - 6. Kết quả ứng dụng và một số kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Trịnh Quốc Cường...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Trịnh Quốc Cường...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Phần mềm TAT - 2.1. Vài nét về phần mềm - 2.2. Sơ đồ tính toán động đất cho nhà cao tầng - 2.3. Phương pháp tính - 3. ứng dụng phần mềm TAT trong tính toán động lực nhà cao tầng - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Võ Song Hà/ Lê Văn Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Võ Song Hà/ Lê Văn Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Xác định tải trọng - 2.1. Các đặc trưng vật liệu - 2.2. tải trọng do kéo căng ứng lực trước ,br> 3. Tính toán và so sánh - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Lê Trường Giang/ Phạm Văn Khoan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Lê Trường Giang/ Phạm Văn Khoan

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu về công trình nhà điều hành lò 1,2 - 2. Hiện trạng hư hỏng công trình - giải pháp khắc phục - 3. Sửa chữa phục hồi khả năng chịu lực các cột 2AE, 1E, 4E, 4D - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phạm vi sử dụng gạch rỗng trong xây dựng - 2. Các nghiên cứu về gạch rỗng - 3. Gạch rỗng ở Việt Nam - 4. Phương pháp thí nghiệm - 5. Nội dung cơ bản của các tiêu chuẩn thí nghiệm cường độ nén khối xây gạch rỗng - 6. Nhận xét - 7. Một số kết quả thí nghiệm.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Bá/ Trần danh Sơn...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Bá/ Trần danh Sơn...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Yêu cầu và mục đích thử nghiệm - 2. Mô hình thí nghiệm - 3. Xác định điều kiện tương tự về mặt chịu lực - quy trình thử tải - 4. Chuẩn bị và tiến hành thí nghiệm - 4.1. Chế tạo dầm thí nghiệm - 4.2. Lắp đặt dầm và bố trí thiết bị thí nghiệm - 4.3. Tiến hành thí nghiệm - 5. Kết quả thí nghiệm - 6. Nhận xét và phân tích - 7. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Bá
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Bá

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Mô tả thí nghiệm - 3. Trạng thái ứng suất, biến dạng và sự hình thành vết nứt của các dầm thí nghiệm - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0