Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đồng bộ dây chyền sản xuất gạch đất sét nung hệ 10 triệu viên/năm. Mã số: RD 2396

  Tác giả: Nguyễn Văn Chính
  Nhà xuất bản: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đồng bộ dây chyền sản xuất gạch đất sét nung hệ 10 triệu viên/năm. Mã số: RD 2396

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đồng bộ dây chyền sản xuất gạch đất sét nung hệ 10 triệu viên/năm. Mã số: RD 2396

  Tác giả: Nguyễn Văn Chính

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu;- 2. Tình hình nghiên cứu thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất gạch trong nước và trên thế giới; - 3. Xác định các thông số và kết cấu của các thiết bị trong dây chuyền gia công và tạo hình nhà máy gạch; - 4. Phần chạy thử; - 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty cơ khí xây dựng

  Tác giả: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-5/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty cơ khí xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty cơ khí xây dựng

  Tác giả: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I.Nghiên cứu sơ khởi: - 1. Giới thiệu chung- 2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty cơ khí xây dựng và các đơn vị thành viên - 3. Hiện trạng sử dụng thông tin trong công tác quản lý và thiết kế của Tổng công ty - II. Mô tả hệ thống tổ chức của Tổng công ty cơ khí xây dựng - 1. Nguyên tắc tổ chức và điều hành - 2. Các đơn vị thành viên - 3. Các phòng ban chức năng của Tổng công ty với các đơn vị thành viên - 4. Mối quan hệ giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên - 5. Mối quan hệ giữa các phòng ban chức năng - 6. Các luận cứ , lý do dẫn đên xây dựng công nghệ thông tin ở Tổng công ty cơ khí xây dựng - 7. Định hướng về đổi mới và phát triển công nghệ thông tin ở Tổng công ty cơ khí xây dựng - III. Thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu- 1. Các yêu cầu và mục tiêu - 2. Thiết kế mô hình hệ thống thông tin - 3. Các cơ sở dữ liệu - 4. Mô tả chi tiết các cơ sở dữ liệu - 5. các chương trình phục vụ trong mạng - 6. Quy định khai thác, xử lý và cung cấp dịch vụ thông tin - 7. Phương hướng phát triển các phần mềm và CSDL đến năm 2000 - IV. Thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng về CNTT - 1. Mục đích, chức năng và các nguyên tắc thiết kế hạ tầng cơ sở kỹ thuật - 2.Quy trình theíet kế hệ thống cơ sở hạ tầng - 3. Thiết kế mạng cơ sở hạ tầng - V. Chương trình và nội dung đào tạo cho các đối tượng tham gia dự án

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bơm hút chân không. Mã số: RD 2696

  Tác giả: Hà Văn Cư
  Nhà xuất bản: Tổng Công ty cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bơm hút chân không. Mã số: RD 2696

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bơm hút chân không. Mã số: RD 2696

  Tác giả: Hà Văn Cư

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Tình hình chế tạo và sử dụng bơm hút chân không cho máy nhào đùn trong và ngoài nước - 3. Quá trình nghiên cứu, thiết kế bơm hút chân không:- - Giai đoạn nghiên cứu - - Giai đoạn thiết kế - - Giai đoạn chế thử - 4. Kết quả chạy thử - 5. Kết luận và triển vọng đề tài -

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module xác định đường thẳng đứng, nằmg ngang, góc vuông. Mã số: M1.00

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2-BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module xác định đường thẳng đứng, nằmg ngang, góc vuông. Mã số: M1.00

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module xác định đường thẳng đứng, nằmg ngang, góc vuông. Mã số: M1.00

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Các loại dụng cụ thường dùng - 2. Xác định và kiểm tra đường thẳng đứng, nằm ngang, góc vuông

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu khoa học công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module. Mã số: R 7796

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2 - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu khoa học công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module. Mã số: R 7796

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu khoa học công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module. Mã số: R 7796

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu - 2. Một vài nét về tình hình phát triển công nghệ dạy học - 3. Thiết kế quá trình dạy học nghề xây dựng theo quan điểm công nghệ dạy học - 4. Tổ chức biên soạn công nghệ dạy học - 5. Sử dụng công nghệ dạy học

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module trộn vữa. Mã số: M1.01

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2-BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module trộn vữa. Mã số: M1.01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module trộn vữa. Mã số: M1.01

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu về vữa - 2. Tính liều lượng pha trộn vữa - 3. Phương pháp pha trộn vữa -

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module lứp dựng giàn giáo: M1.02

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2 - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module lứp dựng giàn giáo: M1.02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module lứp dựng giàn giáo: M1.02

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu về giáo xây dựng - 2. Giáo gỗ, tre luồng - 3. Giáo thép - 4. Giáo treo - 5. An toàn khi sử dụng giáo - 6. Kiểm tra

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module xây gạch. Mã số: M1.03

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2 - BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module xây gạch. Mã số: M1.03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module xây gạch. Mã số: M1.03

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Yêu cầu đối với khối xây - 2. Các thao tác xây - 3. Xây tường - 4. Giác móng bằng phương pháp thủ công - 5. Xây móng - 6. Xây trụ và trụ liền tường - 7. Xây gờ, bậc, cuốn - 8. Xây tường cong - 9. Xây vòm - 10. Xây bếp lò - 11. Xây ống khói - 12. Tính khối lượng , vật liệu, nhân công - 13. An toàn lao động trong công tác xây

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module trát vữa. Mã số: M1.05

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2 - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module trát vữa. Mã số: M1.05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module trát vữa. Mã số: M1.05

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lớp vữa trát - 2. Làm mốc trát - 3. Thao tác trát - 4. Láng, nền, sàn - 5. trát tường phẳng - 6. Trát trần phẳng (kiểm tra phần trát phẳng -tường, trần) 7. Trát cạnh góc - 8. Trát trụ tiết diện chữ nhật - 9. Trát gờ - 10. Trát dầm - 11. Trát hèm má cửa ( Kiểm tra phần trát trụ gờ hèm má cửa)- 12. Trát trụ tròn - 13. Trát mặt cong - 14. Trát chỉ phào - 15. Làm hạo tiết trang trí - 16. Tính khối lượng, vật liệu, nhân công, công tác trát, láng - 17. An toàn lao động trong công tác trát (kiểm tra trát mặt cong, chỉ, phào)

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module trát vữa trộn đá hạt lựu. Mã số: M1.06

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module trát vữa trộn đá hạt lựu. Mã số: M1.06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module trát vữa trộn đá hạt lựu. Mã số: M1.06

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Trộn vữa đá - 2. Trộn đá rửa - 3. Trát granitô - 4. Trát granitin -

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module, lát , ốp. Mã số: M1.07

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module, lát , ốp. Mã số: M1.07

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module, lát , ốp. Mã số: M1.07

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chuẩn bị mặt lát - 2. Lát gạch dày ( gạch chỉ, gạch bê tông) 3. Lát gạch lá nem - 4. Lát gạch men gốm - 5. Lát gạch xi măng hoa - 6. ốp gạch, đá mỏng - 7. ốp đá dày

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module hoàn thiện bề mặt bằng sơn, vôi và tạo gai. Mã số: M1.08

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module hoàn thiện bề mặt bằng sơn, vôi và tạo gai. Mã số: M1.08

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module hoàn thiện bề mặt bằng sơn, vôi và tạo gai. Mã số: M1.08

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chọn màu - 2. Pha chế nước vôi màu - 3. Chuẩn bị bề mặt quét, phun - 4. Quét vôi - 5. Phun vôi - 6. Pha chế mattit - 7. Bạ mát tit - 8. Vật liệu sơn - 9. Lăn sơn - 10. Phun sơn - 11. Trát thạch anh - 12. Tạo gai, vẩy tổ mối - 13. Dán giấy trang trí ...- 14. An toàn lao động - 15. Kiểm tra

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học module vật liệu, sử dụng dụng cụ, máy mộc và làm một số mộng cơ bản. Mã số: M2.00

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học module vật liệu, sử dụng dụng cụ, máy mộc và làm một số mộng cơ bản. Mã số: M2.00

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học module vật liệu, sử dụng dụng cụ, máy mộc và làm một số mộng cơ bản. Mã số: M2.00

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vật liệu gỗ - 2. Dụng cụ thủ công - 3. Vận hành máy mộc - 4. Phương pháp uốn, ghép gỗ cơ bản -

  Số trang: 0

 • Công gnhệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module làm cốp pha. Mã số: M2.01

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công gnhệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module làm cốp pha. Mã số: M2.01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công gnhệ dạy học nghề xây dựng theo module

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Những quy định cơ bản đối với cốp pha - 2. Cốp pha móng - 3. Cốp pha cột - 4. Cốp pah rầm, rầm sàn liền khối - 5. Cốp pha cầu thang - 6. Cốp pha lanh tô, ô văng - 7. Cốp pha sê nô - 8. Cốp pha kim loại - 9. Cốp pha đúc sẵn - 10. Tính khối lượng, vật liệu, nhân công -
  Sau khi kết thúc học phần, học sinh có khả năng: - Hiểu được nguyên tắc , cấu tạo, quy trình kỹ thuật sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha
  - Hiểu được các yêu cầu kỹ thuật của côp pha
  - Làm được các công việc sản xuất cốp pha gỗ, lắp ghép, tháo dỡ và bảo dưỡng các loại cốp pha

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công gnhệ dạy học module làm cửa. Mã số: M2.02

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công gnhệ dạy học module làm cửa. Mã số: M2.02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. làm khuôn cửa - 2. Làm cửa ván ghép - 3. Làm cửa panô - 4. Làm cửa kính - 5. Làm cửa chớp - 6. Lắp phụ tùng cửa - 7. Trang trí sản phẩm mộc - 8. Tính khối lượng , vật liệu, nhân công -
  Sau khi kết thúc học phần, học sinh có khả năng:
  - Làm được khuôn và cánh cửa đảm bảo chất lượng
  - Đọc bản vẽ, tính khối lượng, vật liệu, nhân công làm cửa

  Số trang: 0