Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mô hình xử lý nước thải sinh hoạt bằng hồ sinh vật - 2. Mô hình xử lý nước thải bằng bãi lọc ngầm - 3. Mô hình xử lý phân rác qui mô hộ gia đình - 4. Mô hình xử lý rác sản xuất phân vi sinh - 5. Những kiến nghị về mô hình xử lý nước thải, phân rác và chế độ chính sách cho nông dân.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thị Thanh Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình nông thôn Việt Nam nói chung - II. Thực trạng nông thôn vùng đồng bằng Bắc bộ - 1. Tình hình kinh tế, xã hội - 2. Về nước sinh hoạt - 3. Về vệ sinh môi trường - 4. Tình hình sức khoẻ - III. Các giải pháp để cải thiện môi trường - 1. Về nước sinh hoạt - 2. Về phân rác và nước thải - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thế Hải/ Nguyễn Việt Anh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Thế Hải/ Nguyễn Việt Anh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Một số nhìn nhận về hệ thống công trình thuỷ lợi ở Việt Nam - II. Một số ý kiến về kỹ thuật kiên cố hoá kênh mương - III. Công nghệ sản xuất kênh máng xi măng lưới thép vỏ mỏng - IV. Một số đề nghị áp dụng kênh máng XMLT vỏ mỏng trong chương trình kiên cố hoá và hiện đại hoá kênh mương ở Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Thế Quảng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Thế Quảng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình giải quyết nước ăn ở vùng cao các tỉnh miền núi phía Bắc - 2. Những định hướng về giải pháp cung cấp nước sinh hoạt cho đồng bào vùng miền núi phía Bắc đến năm 2000-2010 - 2.1. Xây dựng bể chứa nước mưa và mái hứng cho vùng thiếu nước nghiêm trọng - 2.2. Hệ thống cấp nước tự chảy.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Khắc Nghĩa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Khắc Nghĩa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Điều kiện tự nhiên lưu vực Cảnh Dương - 1. Chế độ gió, sóng - 2. Chế độ dòng chảy - 3. Dòng vận chuyển bùn cát dọc bờ biến đổi địa hình bãi biển - II. Nguyên nhân xói lở bãi biển và các biện pháp kỹ thuật.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Tất Uyên/ Đào Xuân Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Vũ Tất Uyên/ Đào Xuân Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Khả năng thoát lũ của đoạn sông Hồng vùng Hà Nội - 1. Sự suy giảm khả năng thoát lũ - 2. Dự báo về lũ và khả năng thoát lũ trong tương lai - III. Hành lang thoát lũ đoạn sông Hồng vùng Hà Nội - 1. Phương hướng lập lại trật tự trong sử dụng quỹ đất bãi sông - 2. Chiều rộng hợp lý của hành lang thoát lũ - 3. Tính thuỷ lực hành lang thoát lũ - 4. Anh hưởng của các cầu qua sông đến mực nước lũ - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Trịnh Việt An/ Chu Chất Chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Trịnh Việt An/ Chu Chất Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I.Đặt vấn đề - II. Mục đích nghiên cứu - 1. Đánh giá mức độ dao động của công trình dàn khoan (định lượng) trong các giai đoạn sâu - 2. Xác định vận tốc vận chuyển công trình dàn khoan trên biển - 3. Xác định trị số áp lực sóng tác dụng lên công trình dàn khoan ở chế độ làm việc (khi dằn đầy tải) - III. Phương pháp nghiên cứu - IV. Nội dung thí nghiệm - V. Kết quả thí nghiệm - 1. Đối với giai đoạn thi công tại cảng - 2. Đối với giai đoạn thi công kéo công trên biển - 3. Đối với giai đoạn thi công đánh chìm công trình tại địa điểm xây dựng - VI. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đào Xuân Sơn/ Trần Xuân Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đào Xuân Sơn/ Trần Xuân Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặc điểm tự nhiên - II. Nguyên nhân gây xói lở khu vực công trình - 1. Quá trình và hiện trạng - 2. Nguyên nhân xói lở khu vực nghiên cứu - III. Giải pháp kỹ thuật khắc phục.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Đào Xuân Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Đào Xuân Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Hiện trạng đê biển Bắc bộ - 1. Giới thiệu chung - 2. Các hình thức bảo vệ bờ vfa mái đê biển đã làm ở Bắc bộ - II. Giới thiệu khoa học công nghệ mới, vật liệu mới bảo vệ bờ và mái đê biển - 1. Yêu cầu kỹ thuật đối với đê biển Bắc bộ - 2. Một số công nghệ tiên tiến bảo vệ bờ và mái đê biển trên thế giới - III. Một số ứng dụng khoa học công nghệ mới, bảo vệ bờ và mái đê biển Hải Phòng - IV. Hướng nghiên cứu giải pháp công trình bảo vệ bờ, mái, chân, bãi đê biển.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Trần Xuân Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Trần Xuân Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu chung - II. Tình hình xói lở bờ Bắc Mỹ Thuận và ảnh hưởng tới cầu Mỹ Thuận - III. Mô hình vật lý khu vực cầu Mỹ Thuận - IV. Kết quả thí nghiệm lựa chọn giải pháp và kết cấu công trình bảo vệ bờ Bắc Mỹ Thuận - V. Những kết luận và kiến nghị từ mô hình vật lý sau 2 giai đoạn nghiên cứu.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Trần Xuân Thái/ Nguyễn Ngọc Quỳnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Trần Xuân Thái/ Nguyễn Ngọc Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Mô hình hoá và các phương án thí nghiệm - 1. Mô hình hoá mô hình vật lý lòng xói - 2. Các phương án thí nghiệm nghiên cứu trên mô hình - III. Kết quả thí nghiệm các phương án công trình - 1. Tình hình thuỷ lực, lòng dẫn ở trạng thái tự nhiên khi chưa có công trình tường kè bờ trái (PAo) - 2. Tình hình thuỷ lực lòng dẫn khu vực nhập lưu khi có công trình tường kè bờ trái (PAt) - 3. Tình hình thuỷ lực và lòng dẫn khi có công trình bảo vệ bờ thị xã Lào Cai - 4. Kết luận - IV. Hiệu quả của công trình.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Lương Phương Hậu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Lương Phương Hậu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đóng góp của các viện nghiên cứu, viện khoa học công nghệ - 1. Viện khoa học thuỷ lợi - 2. Viện khoa học thuỷ lợi miền Nam - 3. Viện khoa học công nghệ giao thông vận tải - II. Đóng góp của các công ty tư vấn - III. Đóng góp của các trường đại học.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh/ Vũ Tất Uyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh/ Vũ Tất Uyên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh/ Nguyễn Đức Tuấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh/ Nguyễn Đức Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Diễn biến chung của đoạn sông Đuống gần khu vực Thanh Am - III. Đặc điểm, cấu tạo địa chất - IV. Tình hình thuỷ lực trên đoạn Thanh Am - V. Nguyên nhân gây sạt lở bờ và kè tại Thanh Am - 1. Sạt lở do ảnh hưởng bất lợi từ các yếu tố thuỷ văn và lòng dẫn - 2. Sạt lở do ảnh hưởng của các công trình - 3. Sạt lở do các yếu tố địa chất, địa chất thuỷ văn - 4. Kết luận - VI. Các giải pháp ổn định kè và bờ sông tại Thanh Am - VII. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Trần Xuân Thái/ Phùng Quang Phúc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Trần Xuân Thái/ Phùng Quang Phúc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề II. Nội dung giải pháp tình thế công trình chống sạt lở bãi Tứ Liên 1. Hạn chế lưu lượng vào lạch Quýt 2. Ôn định bãi Tứ Liên III. Theo dõi và đánh giá hiệu quả giải pháp công trình tình thế 1. Thời gian khảo sát 2. Nội dung khảo sát 3. Nhận xét IV. Kết luận.

  Số trang: 0