Tìm kiếm nâng cao

 • Vật liệu và vách phản xạ dùng cho kiểm tra giao thông -Các vách phản xạ (áp dụng không có lát)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vật liệu và vách phản xạ dùng cho kiểm tra giao thông -Các vách phản xạ (áp dụng không có lát)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu và vách phản xạ dùng cho kiểm tra giao thông -Các vách phản xạ (áp dụng không có lát)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu cầu đối với tính chất của hai kiểu bộ phản xạ có đặc điểm phản quang cao hơn so với các vật liệu dạng tấm trong AS 1906.1

  Số trang: 0

 • Vật liệu làm đường sắt. tà vẹt bê tông dự ứng lực

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vật liệu làm đường sắt. tà vẹt bê tông dự ứng lực

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu làm đường sắt. tà vẹt bê tông dự ứng lực

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn nêu những yêu cầu đối với thiết kế, chế tạo và lắp đặt tà vẹt bê tông dự ứng lực và các chi tiết liên kết chúng sử dụng trong các hệ thống đường sắt chủ yếu. Cũng nêu những yêu cầu đối với các đặc tính về điện của các hệ thống liên kết ray và tà vẹt. Tiêu chuẩn cũng giới thiệu các tà vẹt đặc biệt và những chi tiết liên kết của chúng

  Số trang: 0

 • Vật liệ làm đường sắt. Đinh xoắn liên kết tấm tà vẹt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vật liệ làm đường sắt. Đinh xoắn liên kết tấm tà vẹt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệ làm đường sắt. Đinh xoắn liên kết tấm tà vẹt

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn quy định những yêu cầu đối với đinh xoắn dùng cho tà vẹt

  Số trang: 0

 • Vật liệu làm đường sắt. Ray bằng thép

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vật liệu làm đường sắt. Ray bằng thép

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu làm đường sắt. Ray bằng thép

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn quy định những yêu cầu đối với thép cán dùng làm ray. Những thay đổi cơ bản trong lần xuất bản này là bỏ bớt những yêu cầu đối với loại ray 47 và 53 kg và thay phụ lục G bằng việc tham khảo AS 2706. Các giá trị bằng số-làm tròn và giải thích các giá trị giới hạn. Tiêu chuẩn này cũng kết hợp phụ lục F với tiêu chuẩn thử hiện hành

  Số trang: 0

 • Vật liệu và vách phản xạ dùng cho kiểm tra giao thông trên vật liệu phản xạ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vật liệu và vách phản xạ dùng cho kiểm tra giao thông trên vật liệu phản xạ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu và vách phản xạ dùng cho kiểm tra giao thông trên vật liệu phản xạ

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu cầu đối với đặc tính của các vật liệu phản xạ dùng để sản xuất các biển chỉ đường đường đối với các phương pháp kiểm tra giao thông

  Số trang: 0

 • Vật liệu làm đường sắt. Bulông ray và đai ốc

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vật liệu làm đường sắt. Bulông ray và đai ốc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu làm đường sắt. Bulông ray và đai ốc

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nêu những yêu cầu đối với thép dùng làm bu lông ray và đai ốc gia nhiệt hoặc không gia nhiệt dùng để nối các ray và đai ốc

  Số trang: 0

 • Quy trình kỹ thuật kiểm định cầu đường sắt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình kỹ thuật kiểm định cầu đường sắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình kỹ thuật kiểm định cầu đường sắt

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 2563/2000/QĐ-BGTVT, ngày 1/9/2000. Quy trình này được áp dụng trong công tác kiểm định các loại cầu sau: Kết cấu nhịp dầm thép; kết cấu nhịp dầm BTCT; mố trụ cầu bằng vật liệu đá xây, bê tông, BTCT, palê thép; móng của mố trụ thuộc dạng móng trên nền tự nhiên, móng giếng chìm, móng cọc. Quy trình này cũng được dùng để kiểm định các cầu đi chung đường sắt và đường ô tô...

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 128/2001/QĐ-BGTVT, ngày 11/1/2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Tiêu hcuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu trên các loại mặt đường làm mới hoặc sửa chữa, khôi phục.

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa,Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 7

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa,Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 7

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 128/2001/QĐ-BGTVT, ngày 11/1/2001 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa khi làm mơí hoặc sửa chữa khôi phục, gia cường mặt đường ô tô, bến bãi.

  Số trang: 0

 • Sơn cầu thép và kết cấu thép. Quy trình thi công và nghiệm thu

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sơn cầu thép và kết cấu thép. Quy trình thi công và nghiệm thu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sơn cầu thép và kết cấu thép. Quy trình thi công và nghiệm thu

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 3334/1998/QĐ-BGTVT, ngày 14/12/1999 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công các loại sơn bảo vệ dầm cầu thép, kết cấu xây dựng bằng thép trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ngoài trời đối với các loại sơn sử dụng theo yêu cầu kỹ thuật bảo vệ các công trình giao thông.

  Số trang: 0

 • Nội dung tiến hành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi các dự án xây dựng kết câú hạ tầng giao thông vận tải

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nội dung tiến hành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi các dự án xây dựng kết câú hạ tầng giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nội dung tiến hành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi các dự án xây dựng kết câú hạ tầng giao thông vận tải

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Ban hành theo Quyết định số 3513/2000/QĐ-BGTVT, ngày 17/11/2000 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về nội dung tiến hành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư mới, khôi phục, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông vận tải (đường ô tô, đường sắt, cầu, hầm, cảng biển và cảng sông, đường thuỷ).

  Số trang: 0

 • Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế, biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế, biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế, biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn quy định những điều khoản về khảo sát địa chất công trình trong vùng có hoạt động trượt, sụt lở và về thiết kế những biện pháp ổn định có thể vận dụng được để làm cơ sở tiếp tục thiết kế và thi công các công trình cụ thể để ổn định nền đường sau này.

  Số trang: 0

 • Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1979
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bản quy trình kỹ thuật này được ban hành để thiết kế cầu làm mới vĩnh cửu (trong đó có cầu cạn, cầu vượt, cầu dẫn...) và cống dưới nền đường trên các tuyến đường sắt khổ 1000mm, 1435mm và tuyến đường ô tô, các đường phố và đường qua thành phố.

  Số trang: 0

 • Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thị

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1983
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thị

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thị để thiết kế mới và thiết kế cải tạo đường phố, đường quảng trường các đô thị. Quy phạm này xác định các yêu cầu và chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể để thiết kế chi tiết các tuyến đươngf phố, đường và quảng trường trong đề án quy hoạch đô thị.

  Số trang: 0

 • Quy trình khảo sát, thiết kế, sửa chữa, cải thiện, nâng cấp đường ô tô

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình khảo sát, thiết kế, sửa chữa, cải thiện, nâng cấp đường ô tô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình khảo sát, thiết kế, sửa chữa, cải thiện, nâng cấp đường ô tô

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0