Tìm kiếm nâng cao

 • Công trình chỉnh trị luồng chạy tàu sông - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công trình chỉnh trị luồng chạy tàu sông - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công trình chỉnh trị luồng chạy tàu sông - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các công trình chỉnh trị luồng chạy tàu trên sông không chịu ảnh hưởng của thuỷ triều phục vụ vận tải nội địa. Không áp dụng tiêu chuẩn này để thiết kế các công trình phục vụ phòng, chống lũ lụt, tưới tiêu và các mục đích khác.

  Số trang: 0

 • Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Quy trình này quy định những điều cơ bản của công tác thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ưngs lực, không đề cập đến những vấn đề cụ thể cho từng loại công nghệ riêng biệt như các vấn đề chi tiết của kết cấu bê tông dự ứng lực căng trước, kết cấu bê tông dự ứng lực căng sau, các vấn đề về công nghệ thi công nghiệm thu đúc hẫng, lắp hẫng hay đúc đẩy...

  Số trang: 0

 • Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá (sỏi cuội) gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá (sỏi cuội) gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá (sỏi cuội) gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu lớp móng trên hoặc lớp móng dưới bằng vật liệu đá dăm hoặc cuội sỏi gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô và trong kết cấu tầng phủ sân bay.

  Số trang: 0

 • Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ôtô

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ôtô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ôtô

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu các lớp móng cát gia cố xi măng trong kết cấu áo đường mềm hoặc cứng của đường ôtô cũng như trong kết cấu tầng phủ sân bay. Tiêu chuẩn gồm các phần: Các quy định chung, Yêu cầu về cường độ đối với gia cố xi măng; Yêu cầu đối với các thành phần vật liệu; Công tác chuẩn bị thi công; Công nghệ thi công lớp cát gia cố xi măng; Các yêu cầu về kiểm tra, nghiệm thu lớp cát gia cố xi măng

  Số trang: 0

 • Quy trình thiết kế xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình thiết kế xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình thiết kế xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Quy trình này quy định các yêu cầu về tính toán thiết kế xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường trên đất yếu.

  Số trang: 0

 • Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng nền đường trên đất yếu

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng nền đường trên đất yếu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng nền đường trên đất yếu

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Quy trình này quy định các yêu cầu về công nghệ thi công , kiểm tra và nghiệm thu công trình sử dụng bấc thấm. Quy trình này chỉ áp dụng khi sử dụng bấc thấm trong xây dựng nền đắp trên đất yếu có yêu cầu thời gian cố kết nhanh

  Số trang: 0

 • Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc thiết kế mới đường ô tô cao tốc ngoài đô thị (gọi tắt là đường cao tốc). Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho việc thiết kế cải tạo, nâng cấp các loại đường ô tô thành đường cao tốc.

  Số trang: 0

 • Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 1398/2000/QĐ-BGTVT, ngày 1/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Quy trình này được áp dụng khi tiến hành khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu, bao gồm cả nền đắp đường cao tốc và nền đắp đường ô tô các cấp.

  Số trang: 0

 • Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế cho việc xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường ô tô. Ngoài tiêu chuẩn này, khi thiết kế các đường ô tô chuyên dụng như: cao tốc, đô thị, khai thác mỏ, lâm nghiệp... phải theo các tiêu chuẩn riêng. Khi thiết kế xây dựng đường ô tô có liên quan đến các công trình như: đường sắt, thuỷ lợi, thuỷ điện... phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và phải được sự đồng ý của các cơ quan hữu quan.

  Số trang: 0

 • Quy trình thí nghiệm phân tích nước dùng trong công trình giao thông

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình thí nghiệm phân tích nước dùng trong công trình giao thông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình thí nghiệm phân tích nước dùng trong công trình giao thông

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Quy trình thí nghiệm này quy định cách lấy mẫu nước và các phương pháp phân tích hoá học đối với mẫu nước nhằm xác định: tổng lượng muối, hàm lượng H2S, hàm lượng CO2 tự do, độ axit của nước...

  Số trang: 0

 • Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho bê tông nhựa đường

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho bê tông nhựa đường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho bê tông nhựa đường

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quy trình thí nghiệm này quy định những phương pháp thí nghiệm đối với bột khoáng chất dùng trong việc sản xuất bê tông nhựa đường nhằm xác định: hình dáng bên ngoài, tỷ lệ thành phần hạt, lượng mất khi nung, hàm lượng nước, khối lượng riêng...

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc (bi tum đặc) dùng cho đường bộ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc (bi tum đặc) dùng cho đường bộ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc (bi tum đặc) dùng cho đường bộ

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này dùng để phân loại nhựa đường đặc theo các mác nhựa (hay cấp độ kim lún) quy định và là cơ sở kiểm tra đánh giá chất lượng nhựa đường đặc dùng trong xây dựng, sửa chữa và duy tu bảo dưỡng đường ô tô-sân bay.

  Số trang: 0

 • Quy trình thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quy trình này dùng để xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ ở trong phòng thí nghiệm để phục vụ công tác nghiên cứu cũng như kiểm tra chất lượng vật liệu trong thực tế sản xuất.

  Số trang: 0

 • Quy trình thí nghiệm cường độ kháng ép của bê tông bằng dụng cụ HPS

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình thí nghiệm cường độ kháng ép của bê tông bằng dụng cụ HPS

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình thí nghiệm cường độ kháng ép của bê tông bằng dụng cụ HPS

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quy trình này quy định một phương pháp xác định cường độ chịu ép của bê tông trong kết cấu công trình bằng cách thử độ cứng bề mặt bê tông được thử là loại có cường độ chịu ép trong phạm vi 100-400 kG/cm2, bảo dưỡng trong điều kiện tự nhiên, tuổi 28 ngày.

  Số trang: 0

 • Quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa đường

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa đường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa đường

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0