Tìm kiếm nâng cao

 • Hướng tới tương lai,Báo cáo đánh giá chung về tình hình Việt Nam

  Tác giả: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Liên hợp quốc tại Việt Nam
  Nhà xuất bản: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Liên hợp quốc tại Việt Nam
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng tới tương lai,Báo cáo đánh giá chung về tình hình Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng tới tương lai

  Tác giả: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Liên hợp quốc tại Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Chương trình phát triển.
  Chương II: Hiện đại hoá và công nghiệp hoá.
  Chương III: Tình hình nghèo đói.
  Chương IV: Quản lý uốc gia.
  Chương V: Dân số.
  Chương VI: Lao động.
  Chương VII: Sức khoẻ và dinh dưỡng.
  Chương VIII: Giáo dục cơ sở.
  Chương X: Phát triển nông thôn.
  Chương X: Quản lý môi trường và tài nguyên.
  Chương XI: Kết luận

  Số trang: 0

 • Các đối tác hợp tác phát triển của Việt Nam,Hồ sơ các chương trình phát triển

  Tác giả: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Chương trình phát triển của Liên hợp quốc
  Nhà xuất bản: Bộ Kế hoạch và đầu tư; Chương trình phát triển của Liên hợp quốc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các đối tác hợp tác phát triển của Việt Nam,Hồ sơ các chương trình phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các đối tác hợp tác phát triển của Việt Nam

  Tác giả: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Chương trình phát triển của Liên hợp quốc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1- Phát triển con người ở Việt Nam.
  2- Tình hình phát triển kinh tế-xã hội gần đây và những thách thức trong tương lai.
  3- Chương trình phát triển của quốc gia.
  4- Huy động nguồn tài trợ của nước ngoài phục vụ cho sự nghiệp phát triển.
  5- Các khuôn khổ quản lý và điều phối ODA.
  - Các nhà tài trợ song phương.
  - Các tổ chức tài trợ đa phương và tổ chức phi chính phủ

  Số trang: 0

 • Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch

  Tác giả: Lê Đức An...
  Nhà xuất bản: `Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia - Tổng cục du lịch
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch

  Tác giả: Lê Đức An...

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Các vấn đề chung về du lịch và môi trường - 1- Các khái niệm chung về du lịch - 2- Các vấn đề liên quan giữa môi trường và phát triển du lịch.
  - Chương II: Thủ tục đánh giá tác động môi trường dự án phát triển du lịch.
  - Chương III: Tiến hành đánh giá tác động môi trường cho Dự án phát triển du lịch.
  - Chương IV: Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án phát triển du lịch.
  - Chương V: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát triển du lịch và giám sát các tác ddộng môi trường.
  - Chương VI: Đánh giá tác động môi trường chiến lược cho phát triển du lịch

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Lê Đức An
  Nhà xuất bản: Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Lê Đức An

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án thuỷ điện.
  - 2. Phân tích các hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án thuỷ điện.
  - 3. Những vấn đề cần thảo luận về việc soạn thảo sách hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển đô thị.
  - 4. Đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).
  - 5. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu đánh giá môi trường tại thành phố Hạ Long.
  - 6. Chương trình hỗ trợ phát triển cho xây dựng năng lực đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam.
  - 7. Dự án `Năng lực thế kỷ 21 của Việt Nam`

  Số trang: 0

 • Hội thảo chính sách đô thị,Chính sách đất đô thị

  Tác giả: William Doebele
  Nhà xuất bản: Ngân hàng Thế giới
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chính sách đô thị,Chính sách đất đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: William Doebele

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tầm quan trọng của chính sách đất đô thị đúng đắn đối với phát triển kinh tế quốc dân.
  - Chương II: Các nguyên tắc về hoạt động của thị trường đất đô thị.
  - Chương III: Các hệ thống đăng ký đất có hiệu quả.
  - Chương IV: Quyền hưởng dụng đất ở Việt Nam.
  - Chương V: Khuyến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995,Tiếp tục đổi mới công tác, phát triển và quản lý chiếu sáng đô thị

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995,Tiếp tục đổi mới công tác, phát triển và quản lý chiếu sáng đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Phần thứ nhất: Đánh giá hiện trạng chiếu sáng đô thị Việt Nam.
  - Phần thứ hai: Phương hướng phát triển chiếu sáng đô thị đến năm 2000 (có xét đến 2010):
  - Hiện trạng cơ sở hạ tầng phục vụ chiếu sáng đô thị.
  - Hiện trạng tổ chức quản lý chiếu sáng đô thị

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995,Tiếp tục đổi mới công tác phát triển và quản lý đô thị

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995,Tiếp tục đổi mới công tác phát triển và quản lý đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Thực trạng đô thị nước ta:
  A- Những kết quả đạt được trong công tác phát triển và quản lý đô thị.
  B- Các vấn đề hiện nay của đô thị.
  Phần thứ hai: Định hướng phát triển và các chính sách lớn:
  A- Định hướng tổng quát.
  B- Tăng trưởng của đô thị.
  C- Đất đô thị.
  D- Quy hoạch và kiến trúc đô thị.
  E- Cơ sở hạ tầng.
  G- Nhà ở.
  H- Quản lý hành chính đô thị.
  I- Tài chính đô thị.
  K- Một số vấn đề xã hội.
  Phần thứ ba: Một số công tác cấp bách:
  A- Về xây dựng chiến lước và kế hoạch phát triển đô thị.
  B- Về quản lý và sử dụng đất đô thị.
  C- Về quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị.
  D- Về quản lý sử dụng, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và chấn chỉnh lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đô thị.
  E- Về quản lý và phát triển nhà ở trong đô thị.
  G- Về công tác tài chính và hành chính đô thị

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng,Hoá chất với công nghiệp hoá - hiện đại hoá ngành xây dựng

  Tác giả: Trần Văn Huynh
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu và cấu kiện xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng,Hoá chất với công nghiệp hoá - hiện đại hoá ngành xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Trần Văn Huynh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trình bày các các vấn đề:
  1. Sản phẩm hoá học làm thay đổi quy trình công nghệ sản xuất và tăng chất lượng sản phẩm vật liệu XD.
  2. Sản phẩm hoá học tham gia quá trình sản xuất bê tông.
  3. Sản phẩm hoá học sử dụng trong thi công công trình xây dựng.
  4. Sản phẩm hoá học dùng cho bảo vệ, trang trí, hoàn thiện công trình - Hướng phát triển vật liệu hoá học xây dựng đến năm 2010 - 2020.
  Kết luận

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Tạo môi trường tiện nghi cho hoạt động của người tàn tật tham gia và hoà nhập cộng đồng

  Tác giả: Viện nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Tạo môi trường tiện nghi cho hoạt động của người tàn tật tham gia và hoà nhập cộng đồng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Tạo môi trường tiện nghi cho hoạt động của người tàn tật tham gia và hoà nhập cộng đồng

  Tác giả: Viện nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Diễn văn khai mạc.
  - 2. Một số vấn đề đối với người tàn tật ở Việt Nam.
  - 3. Chính sách xây dựng phục vụ người tàn tật trong thời gian tới.
  - 4. Sáng tạo tiện nghi trong nhà ở và công trình công cộng cho người già và người khuyết tật.
  - 5. Tạo môi trường tiện nghi cho người tàn tật tham gia và hoà nhập cộng đồng.
  - 6. Ngành giao thông vận tải phục vụ người tàn tật.
  - 7. Quy định về tiện nghi cho người khuyết tật trong các công trình xây dựng.
  - 8. Tạo `môi trường` tiện nghi cho hoạt động của người tàn tật tham gia và hoà nhập cộng đồng.
  - 9. Tiện nghi, môi trường kiến trúc đối với người tàn tật...

  Số trang: 0

 • Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung các dự án phát triển

  Tác giả: Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
  Nhà xuất bản: Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung các dự án phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung các dự án phát triển

  Tác giả: Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần một: Mở đầu - I. Những vấn đề chung về đánh giá tác động môi trường - I.1 Nội dung cơ bản của đánh giá tác động môi trường - I.2 Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân tham gia vào quá trình đánh giá tác động môi trường - I.3 Những hạn chế hiện nay và phương hướng hoàn thiện công tác đánh giá tác động môi trường - I.4 Xây dựng sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung ở Việt Nam.
  - Phần hai: Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường - II. Sàng lọc dự án - II.1 Mục đích của sàng lọc dự án - II.2 Nội dung của bước sàng lọc dự án - II.3 Các cơ quan và cá nhân có trách nhiệm sàng lọc dự án và thời điểm thực hiện sàng lọc dự án - III. Xác định phạm vi đánh giá tác động môi trường-lập đề cương đánh giá tác động môi trường chi tiết - IV. Đánh giá tác động môi trường chi tiết.
  - Phần ba: Thẩm định đánh giá tác động môi trường - V. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  - Phần bốn: Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Bê tông dự ứng lực trong xây dựng,Hội thảo chuyên đề

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin, Vụ KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bê tông dự ứng lực trong xây dựng,Hội thảo chuyên đề

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bê tông dự ứng lực trong xây dựng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm các chuyên đề sau:
  1. Dự ứng lực ngoài (precontrainte extericure)- một biện pháp kết cấu có hiệu quả.
  - 2. Ống bê tông dự ứng lực - một giải pháp hiện đại và kinh tế.
  - 3. Ứng dụng công nghệ bê tông ứng suất trước trong xây dựng silô và nhà cao tầng

  Số trang: 0

 • VSL mini seminar on post-tensioned structures

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: VSL mini seminar on post-tensioned structures

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: VSL mini seminar on post-tensioned structures

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Design and construction of silos.
  2. Durable and efficient offshore concrete structures.
  3. Post-Tensioned buildings in Hong Kong.
  4. Advantages for adopting a post-tensioned floor system as a construction solution to buildings.
  5. Post-tensioning in buildings..

  Số trang: 0

 • Giới thiệu lò nung tuynen công suất 7 triệu viên/năm

  Tác giả: Công ty Thạch Bàn - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Công ty Thạch Bàn - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu lò nung tuynen công suất 7 triệu viên/năm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu lò nung tuynen công suất 7 triệu viên/năm

  Tác giả: Công ty Thạch Bàn - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: giới thiệu chung.
  Phần II: Đặc tính kỹ thuật của lò:
  1. Cơ sở thiết kế.
  2. Các thông số cơ bản của lò.
  3. Các thiết bị của lò.
  Phần III: Liệt kê các bản vẽ.
  Phần IV: Nhu cầu vật tư, thiết bị chủ yếu và khái toán chi phí xây dựng

  Số trang: 0

 • công tác xây lắp và chuyển giao công nghệ các nhà máy gạch ngói dùng lò nung tuynen

  Tác giả: Công ty Thạch Bàn - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Công ty Thạch Bàn - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: công tác xây lắp và chuyển giao công nghệ các nhà máy gạch ngói dùng lò nung tuynen

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: công tác xây lắp và chuyển giao công nghệ các nhà máy gạch ngói dùng lò nung tuynen

  Tác giả: Công ty Thạch Bàn - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ XI

  Tác giả: ĐH xây dựng Hà Nội
  Nhà xuất bản: ĐH xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ XI

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ XI

  Tác giả: ĐH xây dựng Hà Nội

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Báo cáo của tiểu ban khoa học xã hội.
  2. Báo cáo của tiểu ban xây dựng - Kết cấu công trình.
  3. Báo cáo của tiểu ban kỹ thuật môi trường.
  4. Báo cáo của tiểu ban vật liệu xây dựng.
  5. Báo cáo của tiểu ban cầu đường.
  6. Báo cáo của tiểu ban kinh tế xây dựng.
  7. Báo cáo của tiểu ban công trình thuỷ.
  8. Báo cáo của tiểu ban công trình biển.
  9. Báo cáo của tiểu ban máy xây dựng.
  10. Báo cáo của tiểu ban kiến trúc.
  11. Báo cáo của tiểu ban toán

  Số trang: 0