Tìm kiếm nâng cao

  • Methods for the assessment of the compaction performance of a roller and recomended procedures for the measurrement of the temperature of bituminous mixtures.

    Tác giả:
    Nhà xuất bản: BSH
    Năm xuất bản: 1990
    Nơi xuất bản:
    Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

    Tiêu đề chính: Methods for the assessment of the compaction performance of a roller and recomended procedures for the measurrement of the temperature of bituminous mixtures.

    Tiêu đề phụ:

    Tiêu đề dịch: Những phương pháp xác định tiến trình đầm nén của xe lu và giới thiệu tiến trình đo nhiệt độ của hỗn hợp bi tum

    Tác giả:

    Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

    Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 109: 1990. Những phương pháp xác định tiến trình đầm nén của xe lu và giới thiệu tiến trình đo nhiệt độ của hỗn hợp bi tum

    Số trang: 8

  • Methods for determination of the condition of the binder on coated chippings and for measurement of the rate of spread of coated chippings.

    Tác giả:
    Nhà xuất bản: BSH
    Năm xuất bản: 1990
    Nơi xuất bản:
    Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

    Tiêu đề chính: Methods for determination of the condition of the binder on coated chippings and for measurement of the rate of spread of coated chippings.

    Tiêu đề phụ:

    Tiêu đề dịch: Những phương pháp xác định điều kiện của chất liên kết trên lớp đá dăm phủ và đo trị số rải lớp đá dăm phủ ngoài

    Tác giả:

    Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

    Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 108: 1990. Những phương pháp xác định điều kiện của chất liên kết trên lớp đá dăm phủ và đo trị số rải lớp đá dăm phủ ngoài

    Số trang: 8

  • Method of test for the determination of the composition of design wearing course rolled asphalt.

    Tác giả:
    Nhà xuất bản: BSH
    Năm xuất bản: 1990
    Nơi xuất bản:
    Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

    Tiêu đề chính: Method of test for the determination of the composition of design wearing course rolled asphalt.

    Tiêu đề phụ:

    Tiêu đề dịch: Phương pháp thí nghiệm để xác định thành phần cấu tạo của lớp asphalt lu trên lớp phủ.

    Tác giả:

    Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

    Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 107: 1990.Phương pháp thí nghiệm để xác định thành phần cấu tạo của lớp asphalt lu trên lớp phủ.

    Số trang: 20

  • Method for the determination of the stability index of pitch- bitumen binders.

    Tác giả:
    Nhà xuất bản: BSH
    Năm xuất bản: 1990
    Nơi xuất bản:
    Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

    Tiêu đề chính: Method for the determination of the stability index of pitch- bitumen binders.

    Tiêu đề phụ:

    Tiêu đề dịch: Phương pháp chỉ số độ bền của chất liên kết bi tum nhựa đường

    Tác giả:

    Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

    Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 106: 1990. Phương pháp chỉ số độ bền của chất liên kết bi tum nhựa đường

    Số trang: 8

  • Methods of test for the determination of texture depth.

    Tác giả:
    Nhà xuất bản: BSH
    Năm xuất bản: 1990
    Nơi xuất bản:
    Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

    Tiêu đề chính: Methods of test for the determination of texture depth.

    Tiêu đề phụ:

    Tiêu đề dịch: Những phương pháp thí nghiệm để xác định chiều sâu cấu tạo.

    Tác giả:

    Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

    Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 105: 1990. Những phương pháp thí nghiệm để xác định chiều sâu cấu tạo.

    Số trang: 20

  • Methods of test for the determination of denisty and compaction

    Tác giả:
    Nhà xuất bản: BSH
    Năm xuất bản: 1989
    Nơi xuất bản:
    Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

    Tiêu đề chính: Methods of test for the determination of denisty and compaction

    Tiêu đề phụ:

    Tiêu đề dịch: Các phương pháp thí nghiệm để xác định mật độ đầm nén chặt

    Tác giả:

    Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

    Tóm tắt nội dung: BS 598: Part 104: 1989.Các phương pháp thí nghiệm để xác định mật độ đầm nén chặt

    Số trang: 16

  • Analytical test methods.

    Tác giả:
    Nhà xuất bản: BSH
    Năm xuất bản: 1989
    Nơi xuất bản:
    Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

    Tiêu đề chính: Analytical test methods.

    Tiêu đề phụ:

    Tiêu đề dịch: Những phương pháp thí nghiệm phân tích.

    Tác giả:

    Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

    Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 102: 1989. Những phương pháp thí nghiệm phân tích.

    Số trang: 28

  • Sampling and examination of bituminous mix-tures for roads and other areas. Methods for preparatory treamant of samples for analysis .

    Tác giả:
    Nhà xuất bản: BSH
    Năm xuất bản: 1987
    Nơi xuất bản: London
    Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

    Tiêu đề chính: Sampling and examination of bituminous mix-tures for roads and other areas. Methods for preparatory treamant of samples for analysis .

    Tiêu đề phụ:

    Tiêu đề dịch: Lấy mẫu và thử hỗn hợp bitum làm đường và những khu vực lát mặt khác. Các phương pháp chuẩn bị và xử lý mẫu phân tích.

    Tác giả:

    Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

    Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 101: 1987. Lấy mẫu và thử hỗn hợp bitum làm đường và những khu vực lát mặt khác. Các phương pháp chuẩn bị và xử lý mẫu phân tích.

    Số trang: 4

  • Methods for sampling for analysis.

    Tác giả:
    Nhà xuất bản: BSH
    Năm xuất bản: 1987
    Nơi xuất bản:
    Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

    Tiêu đề chính: Methods for sampling for analysis.

    Tiêu đề phụ:

    Tiêu đề dịch: Những phương pháp lấy mẫu phân tích hỗn hợp bitum, sơn phủ, ma tít, xinhựa làm đường.

    Tác giả:

    Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

    Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 100:1987. Những phương pháp lấy mẫu phân tích hỗn hợp bitum, sơn phủ, ma tít, xinhựa làm đường.

    Số trang: 12

  • Methods for design and physical testing rolled asphalt and bituminous.

    Tác giả:
    Nhà xuất bản: BSH
    Năm xuất bản: 1985
    Nơi xuất bản: London
    Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

    Tiêu đề chính: Methods for design and physical testing rolled asphalt and bituminous.

    Tiêu đề phụ:

    Tiêu đề dịch: Các phương pháp thiết kế và thí nghiệm lý học asphalt và bitum làm đường.

    Tác giả:

    Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

    Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 3: 1985.Các phương pháp thiết kế và thí nghiệm lý học asphalt và bitum làm đường.

    Số trang: 28

  • Methods for analytical testing bituminous mixtures.

    Tác giả:
    Nhà xuất bản: BSH
    Năm xuất bản: 1974
    Nơi xuất bản: London
    Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

    Tiêu đề chính: Methods for analytical testing bituminous mixtures.

    Tiêu đề phụ:

    Tiêu đề dịch: Các phương pháp thí nghiệm phân tích hỗn hợp bitum.

    Tác giả:

    Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

    Tóm tắt nội dung: BS 598: Part 2: 1974. Các phương pháp thí nghiệm phân tích hỗn hợp bitum.

    Số trang: 44

  • Machine laid in situ edge details for paved areas.

    Tác giả:
    Nhà xuất bản: BSH
    Năm xuất bản: 1980
    Nơi xuất bản: London
    Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

    Tiêu đề chính: Machine laid in situ edge details for paved areas.

    Tiêu đề phụ:

    Tiêu đề dịch: Máy bố trí các chi tiết để thi công mép khu vực được rải phủ mặt.

    Tác giả:

    Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

    Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5931: 1980. Máy bố trí các chi tiết để thi công mép khu vực được rải phủ mặt.

    Số trang: 12

  • Specification. Dense tar surfacing for road and other paved areas.

    Tác giả:
    Nhà xuất bản: BSH
    Năm xuất bản: 1990
    Nơi xuất bản: London
    Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

    Tiêu đề chính: Specification. Dense tar surfacing for road and other paved areas.

    Tiêu đề phụ:

    Tiêu đề dịch: Quy phạm. Nhựa đường để rải mặt đường và các khu vực khác

    Tác giả:

    Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

    Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5273:1975(1990). Quy phạm. Nhựa đường để rải mặt đường và các khu vực khác

    Số trang: 12

  • Coated macadam for roads and other paved areas. Specification for transport, laying and com-paction.

    Tác giả:
    Nhà xuất bản: BSH
    Năm xuất bản: 1988
    Nơi xuất bản: London
    Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

    Tiêu đề chính: Coated macadam for roads and other paved areas. Specification for transport, laying and com-paction.

    Tiêu đề phụ:

    Tiêu đề dịch: Lớp đá dăm phủ mặt đường để làm đường và những khu vực được phủ mặt khác. Quy phạm về việc vận chuyển, rải và đầm chặt.

    Tác giả:

    Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

    Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 4987: Part 2: 1988. Lớp đá dăm phủ mặt đường để làm đường và những khu vực được phủ mặt khác. Quy phạm về việc vận chuyển, rải và đầm chặt.

    Số trang: 12

  • Coated macadam for roads and other paved areas. Specification for constituent materials and for mixtures.

    Tác giả:
    Nhà xuất bản: BSH
    Năm xuất bản: 1988
    Nơi xuất bản: London
    Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

    Tiêu đề chính: Coated macadam for roads and other paved areas. Specification for constituent materials and for mixtures.

    Tiêu đề phụ:

    Tiêu đề dịch: Lớp đá dăm rải đường để làm đường và những khu vực phủ mặt khác. Quy phạm đối với các vật liệu thành phần và hỗn hợp

    Tác giả:

    Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

    Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 4987: Part 1: 1988. Lớp đá dăm rải đường để làm đường và những khu vực phủ mặt khác. Quy phạm đối với các vật liệu thành phần và hỗn hợp

    Số trang: 28