Tìm kiếm nâng cao

 • Methods for the assessment of the compaction performance of a roller and recomended procedures for the measurrement of the temperature of bituminous mixtures.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Methods for the assessment of the compaction performance of a roller and recomended procedures for the measurrement of the temperature of bituminous mixtures.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những phương pháp xác định tiến trình đầm nén của xe lu và giới thiệu tiến trình đo nhiệt độ của hỗn hợp bi tum

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 109: 1990. Những phương pháp xác định tiến trình đầm nén của xe lu và giới thiệu tiến trình đo nhiệt độ của hỗn hợp bi tum

  Số trang: 8

 • Methods for determination of the condition of the binder on coated chippings and for measurement of the rate of spread of coated chippings.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Methods for determination of the condition of the binder on coated chippings and for measurement of the rate of spread of coated chippings.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những phương pháp xác định điều kiện của chất liên kết trên lớp đá dăm phủ và đo trị số rải lớp đá dăm phủ ngoài

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 108: 1990. Những phương pháp xác định điều kiện của chất liên kết trên lớp đá dăm phủ và đo trị số rải lớp đá dăm phủ ngoài

  Số trang: 8

 • Method of test for the determination of the composition of design wearing course rolled asphalt.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Method of test for the determination of the composition of design wearing course rolled asphalt.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp thí nghiệm để xác định thành phần cấu tạo của lớp asphalt lu trên lớp phủ.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 107: 1990.Phương pháp thí nghiệm để xác định thành phần cấu tạo của lớp asphalt lu trên lớp phủ.

  Số trang: 20

 • Method for the determination of the stability index of pitch- bitumen binders.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Method for the determination of the stability index of pitch- bitumen binders.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp chỉ số độ bền của chất liên kết bi tum nhựa đường

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 106: 1990. Phương pháp chỉ số độ bền của chất liên kết bi tum nhựa đường

  Số trang: 8

 • Methods of test for the determination of texture depth.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Methods of test for the determination of texture depth.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những phương pháp thí nghiệm để xác định chiều sâu cấu tạo.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 105: 1990. Những phương pháp thí nghiệm để xác định chiều sâu cấu tạo.

  Số trang: 20

 • Methods of test for the determination of denisty and compaction

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Methods of test for the determination of denisty and compaction

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các phương pháp thí nghiệm để xác định mật độ đầm nén chặt

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: BS 598: Part 104: 1989.Các phương pháp thí nghiệm để xác định mật độ đầm nén chặt

  Số trang: 16

 • Analytical test methods.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Analytical test methods.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những phương pháp thí nghiệm phân tích.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 102: 1989. Những phương pháp thí nghiệm phân tích.

  Số trang: 28

 • Sampling and examination of bituminous mix-tures for roads and other areas. Methods for preparatory treamant of samples for analysis .

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Sampling and examination of bituminous mix-tures for roads and other areas. Methods for preparatory treamant of samples for analysis .

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lấy mẫu và thử hỗn hợp bitum làm đường và những khu vực lát mặt khác. Các phương pháp chuẩn bị và xử lý mẫu phân tích.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 101: 1987. Lấy mẫu và thử hỗn hợp bitum làm đường và những khu vực lát mặt khác. Các phương pháp chuẩn bị và xử lý mẫu phân tích.

  Số trang: 4

 • Methods for sampling for analysis.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Methods for sampling for analysis.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những phương pháp lấy mẫu phân tích hỗn hợp bitum, sơn phủ, ma tít, xinhựa làm đường.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 100:1987. Những phương pháp lấy mẫu phân tích hỗn hợp bitum, sơn phủ, ma tít, xinhựa làm đường.

  Số trang: 12

 • Methods for design and physical testing rolled asphalt and bituminous.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Methods for design and physical testing rolled asphalt and bituminous.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các phương pháp thiết kế và thí nghiệm lý học asphalt và bitum làm đường.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 3: 1985.Các phương pháp thiết kế và thí nghiệm lý học asphalt và bitum làm đường.

  Số trang: 28

 • Methods for analytical testing bituminous mixtures.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1974
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Methods for analytical testing bituminous mixtures.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các phương pháp thí nghiệm phân tích hỗn hợp bitum.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: BS 598: Part 2: 1974. Các phương pháp thí nghiệm phân tích hỗn hợp bitum.

  Số trang: 44

 • Machine laid in situ edge details for paved areas.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1980
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Machine laid in situ edge details for paved areas.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Máy bố trí các chi tiết để thi công mép khu vực được rải phủ mặt.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5931: 1980. Máy bố trí các chi tiết để thi công mép khu vực được rải phủ mặt.

  Số trang: 12

 • Specification. Dense tar surfacing for road and other paved areas.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification. Dense tar surfacing for road and other paved areas.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm. Nhựa đường để rải mặt đường và các khu vực khác

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5273:1975(1990). Quy phạm. Nhựa đường để rải mặt đường và các khu vực khác

  Số trang: 12

 • Coated macadam for roads and other paved areas. Specification for transport, laying and com-paction.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Coated macadam for roads and other paved areas. Specification for transport, laying and com-paction.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lớp đá dăm phủ mặt đường để làm đường và những khu vực được phủ mặt khác. Quy phạm về việc vận chuyển, rải và đầm chặt.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 4987: Part 2: 1988. Lớp đá dăm phủ mặt đường để làm đường và những khu vực được phủ mặt khác. Quy phạm về việc vận chuyển, rải và đầm chặt.

  Số trang: 12

 • Coated macadam for roads and other paved areas. Specification for constituent materials and for mixtures.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Coated macadam for roads and other paved areas. Specification for constituent materials and for mixtures.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lớp đá dăm rải đường để làm đường và những khu vực phủ mặt khác. Quy phạm đối với các vật liệu thành phần và hỗn hợp

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 4987: Part 1: 1988. Lớp đá dăm rải đường để làm đường và những khu vực phủ mặt khác. Quy phạm đối với các vật liệu thành phần và hỗn hợp

  Số trang: 28