Tìm kiếm nâng cao

 • Methods of test for building sealants. Seepage, staining, shrinkage, alkali resistance, shelf life and paintability.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1973
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Methods of test for building sealants. Seepage, staining, shrinkage, alkali resistance, shelf life and paintability.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các phương pháp thử vật liệu bịt kín nhà ở. Cường độ chống thấm, giữ màu, chống co ngót, chống kiềm, vòng đời và khả năng sơn.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 3712: Part 2: 1973.Các phương pháp thử vật liệu bịt kín nhà ở. Cường độ chống thấm, giữ màu, chống co ngót, chống kiềm, vòng đời và khả năng sơn.

  Số trang: 12

 • Building and construction sealants. Methods of test for homogeneity, relative density and penetration

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Building and construction sealants. Methods of test for homogeneity, relative density and penetration

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu bịt kín khe hở trong xây dựng và kết cấu. Các phương pháp thử độ đồng nhất, độ đặc tương đối và độ xâm nhập.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 3712: Part 1: 1991. Vật liệu bịt kín khe hở trong xây dựng và kết cấu. Các phương pháp thử độ đồng nhất, độ đặc tương đối và độ xâm nhập.

  Số trang: 16

 • Specification for hot applied joint sea - lants for concrete pavements.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1973
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for hot applied joint sea - lants for concrete pavements.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm về vật liệu trám sử dụng nóng dùng cho mặt đường bê tông.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 2499: 1973. Quy phạm về vật liệu trám sử dụng nóng dùng cho mặt đường bê tông.

  Số trang: 28

 • Specification for dry packeged cementitious mixes. Prepacked concrete mixes.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1980
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for dry packeged cementitious mixes. Prepacked concrete mixes.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với hỗn hợp trám xi măng khô đóng gói. Hỗn hợp bê tông đóng gói sẵn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 5838: Part 1: 1980. Quy phạm đối với hỗn hợp trám xi măng khô đóng gói. Hỗn hợp bê tông đóng gói sẵn

  Số trang: 4

 • Guide to specifying the quality of building mortars.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1974
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Guide to specifying the quality of building mortars.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn về chất lượng đặc biệt của vữa xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. PD 6472:1974. Hướng dẫn về chất lượng đặc biệt của vữa xây dựng

  Số trang: 20

 • Mortar admixtures. Specification for set retarding admixtures

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Mortar admixtures. Specification for set retarding admixtures

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các hỗn hợp vữa. Quy phạm đối với phụ gia đông cứng chậm.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 4887: Part2: 1987.Các hỗn hợp vữa. Quy phạm đối với phụ gia đông cứng chậm.

  Số trang: 12

 • Mortar admixtures. Specification for air - entraining (plastici-zing) admixtures

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Mortar admixtures. Specification for air - entraining (plastici-zing) admixtures

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các phụ gia vữa (Hỗn hợp vữa). Quy phạm đối với các phụ gia hấp thụ khí (Tăng Dẻo).

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 4887: Part 1: 1986. Các phụ gia vữa (Hỗn hợp vữa). Quy phạm đối với các phụ gia hấp thụ khí (Tăng Dẻo).

  Số trang: 12

 • Specification for ready mixed building mortars

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for ready mixed building mortars

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với vữa xây dựng trộn sẵn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 4721: 1981 (1986). Quy phạm đối với vữa xây dựng trộn sẵn.

  Số trang: 16

 • Specification for building sands from natural sources

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1976
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for building sands from natural sources

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm về cát xây dựng được khai thác từ các nguồn tự nhiên.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 1199 và 1200: 1976. Quy phạm về cát xây dựng được khai thác từ các nguồn tự nhiên.

  Số trang: 8

 • Quicklime, hydrated lime and natural calcium carbonate. Methods of test for physical properties of hydrated lime and lime putty

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quicklime, hydrated lime and natural calcium carbonate. Methods of test for physical properties of hydrated lime and lime putty

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vôi sống, vôi tôi và canxy cacbonat tự nhiên. Các phương pháp thử tính chất lý học của vôi tôi và vữa vôi.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 6463: Part 4: 1987. Vôi sống, vôi tôi và canxy cacbonat tự nhiên. Các phương pháp thử tính chất lý học của vôi tôi và vữa vôi.

  Số trang: 20

 • Quicklime, hydrated lime and natural calcium carbonate. Methods of test for physical properties of quicklime

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quicklime, hydrated lime and natural calcium carbonate. Methods of test for physical properties of quicklime

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vôi sống, vôi tôi và canxi cacbonat tự nhiên. Các phương pháp thử tính chất lý học của vôi sống.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 6463: part 3: 1987. Vôi sống, vôi tôi và canxi cacbonat tự nhiên. Các phương pháp thử tính chất lý học của vôi sống.

  Số trang: 16

 • Quicklime, hydrated lime and natural calcium carbonate. Methods for chemical ananysis

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quicklime, hydrated lime and natural calcium carbonate. Methods for chemical ananysis

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vôi sống, vôi tôi và canxi carbonat tự nhiên. Các phương pháp phân tích hóa học

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh BS 6463: Part 2: 1984. Vôi sống, vôi tôi và canxi carbonat tự nhiên. Các phương pháp phân tích hóa học.

  Số trang: 16

 • Quicklime, hydrated lime and/calcium carbonate. Methods for sampling

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quicklime, hydrated lime and/calcium carbonate. Methods for sampling

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vôi sống, vôi tôi và canxi cacbonat tự nhiên

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh. BS 6463: Part 1: 1984 Vôi sống, vôi tôi và can xi cacbonat tự nhiên. Các phương pháp lấy mẫu thử

  Số trang: 8

 • Specification for building limes

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1972
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Specification for building limes

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm đối với vôi dùng cho xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh BS 890:1972. Quy phạm đối với vôi dùng cho xây dựng

  Số trang: 36

 • adhesives for construction. Adhesives for use with wood

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: London
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: adhesives for construction. Adhesives for use with wood

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất kết dính cho xây dựng. Các chất kéo dán gỗ.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh BS 5442: Part 3: 1979 (1990) Chất kết kính cho xây dựng. Các chất keo dán gỗ
   

  Số trang: 12