Tìm kiếm nâng cao

 • Hiệu quả kinh tế trong đầu tư xây dựng từ giải pháp sử dụng vật liệu xây dựng được sản xuất từ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện than

  Tác giả: Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hiệu quả kinh tế trong đầu tư xây dựng từ giải pháp sử dụng vật liệu xây dựng được sản xuất từ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện than

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết có những nội dung chính:
  Phần 1: Thực trạng phát thải tro, xỉ tại các nhà máy nhiệt điện.
  Phần 2: Giải pháp ứng dụng tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện than trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
  Phần 3: Ứng dụng giải pháp sử dụng tro, xỉ trong đầu tư xây dựng với điều kiện tại ĐBSCL.

  Số trang: 7

 • Tình hình phát thải, xử lý và sử dụng tro xỉ nhiệt điện tại Việt Nam

  Tác giả: Lê Việt Hùng, Lương Đức Long, Lưu Thị Hồng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tình hình phát thải, xử lý và sử dụng tro xỉ nhiệt điện tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Việt Hùng, Lương Đức Long, Lưu Thị Hồng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết gồm bốn phần:
  - Phần I: Tình hình phát thải tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam.
  - Phần II: Tính chất của tro, xỉ nhiệt điện của Việt Nam.
  - Phần III: Tình hình nghiên cứu, xử lý và sử dụng tro, xỉ nhiệt điện tại Việt Nam.
  - Phần IV: Thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển việc xử lý, sử dụng tro, xỉ trong thời gian tới.

  Số trang: 12

 • Tình hình sử dụng tro than và những nỗ lực để mở rộng lĩnh vực sử dụng tại Nhật Bản

  Tác giả: Trung tâm năng lượng than Nhật Bản
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tình hình sử dụng tro than và những nỗ lực để mở rộng lĩnh vực sử dụng tại Nhật Bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm năng lượng than Nhật Bản

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết nêu Tình hình sử dụng tro than và những nỗ lực để mở rộng lĩnh vực sử dụng tại Nhật Bản.

  Số trang: 11

 • Báo cáo tổng hợp về công tác xử lý tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện than

  Tác giả: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng hợp về công tác xử lý tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện than

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết gồm ba phần:
  - Phần I: Hiện trạng nhà máy nhiệt điện than trong hệ thống điện Việt Nam.
  - Phần II: Hiện trạng tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện than của EVN.
  - Phần III: Mục tiêu và các giải pháp xử lý tro xỉ trong giai đoạn 2017-2020.

  Số trang: 19

 • Tiêu chuẩn, quy chuẩn và chương trình khoa học công nghệ về sử dụng tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng và xây dựng công trình

  Tác giả: Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn, quy chuẩn và chương trình khoa học công nghệ về sử dụng tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng và xây dựng công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết giới thiệu: Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về sử dụng tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng và xây dựng công trình; Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm về sử dụng tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng và xây dựng công trình.

  Số trang: 9

 • Mô hình cộng đồng tham gia xây dựng và quản lý không gian xanh trong các khu đô thị mới ở Hà Nội

  Tác giả: Đỗ Hậu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Mô hình cộng đồng tham gia xây dựng và quản lý không gian xanh trong các khu đô thị mới ở Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Hậu

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết gồm những nội dung chính:
  - Xây dựng không gian xanh trong các khu đô thị mới ở Hà Nội trong thời gian qua.
  - Đánh giá công tác quản lý cây xanh trên địa bàn Hà Nội.
  - Đánh giá sự tham gia của cộng đồng trong quy hoạch xây dựng và quản lý không gian xanh trong các khu đô thị mới.
  - Đề xuất mô hình xây dựng và quản lý không gian xanh trong các khu đô thị mới với sự tham gia của cộng đồng.
  - Một số kiến nghị.

  Số trang: 14

 • Một số giải pháp trồng cây trong đô thị thích hợp với biến đổi khí hậu

  Tác giả: Ngô Kiên Thi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Một số giải pháp trồng cây trong đô thị thích hợp với biến đổi khí hậu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ngô Kiên Thi

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tác giả đưa ra một số giải pháp trồng cây trong đô thị thích hợp với biến đổi khí hậu đã tìm hiểu được, có giá trị thực tiễn cao, dễ áp dụng trong đô thị và giải quyết được nhiều vấn đề.

  Số trang: 6

 • Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây xanh đường phố thành phố Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Diệp
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây xanh đường phố thành phố Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Diệp

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết nêu thực trạng cây xanh đường phố Hà Nội. Đưa ra các đề xuất giải pháp phát triển cây xanh đường phố Hà Nội như: Giải pháp chọn loại cây trồng; Giải pháp cải tạo hệ thống cây xanh đường phố hiện có; Giải pháp quy hoạch thiết kế cây xanh cho hệ thống đường mới đã được phê duyệt trong quy hoạch; Giải pháp về quản lý, duy trì cây xanh đường phố.

  Số trang: 11

 • Đổi mới tư duy trong phát triển cây xanh đô thị Việt Nam

  Tác giả: Đỗ Tú Lan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đổi mới tư duy trong phát triển cây xanh đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Tú Lan

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết nêu vai trò và ý nghĩa của cây xanh lưu niên trong quá trình phát triển đô thị; Thực trạng cây lưu niên ở các đô thị Việt Nam; Đổi mới tư duy về phát triển cây xanh lưu niên; Đưa ra các giải pháp để phát triển cây xanh lưu niên ở Việt Nam.

  Số trang: 8

 • Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức phát triển hệ thống cây xanh đô thị có sự tham gia của cộng đồng - Những bài học kinh nghiệm và giải pháp cho thành phố Hà Nội

  Tác giả: Vũ Thị Vinh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức phát triển hệ thống cây xanh đô thị có sự tham gia của cộng đồng - Những bài học kinh nghiệm và giải pháp cho thành phố Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Thị Vinh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Các đô thị trên thế giới có khá nhiều giải pháp về phát triển hệ thống cây xanh đô thị, nhưng một trong các giải pháp đem lại hiệu quả cao và kinh tế đó là tổ chức phát triển hệ thống cây xanh đô thị có sự tham gia của cộng đồng. Tác giả giới thiệu một vài giải pháp mà nhiều nước đã thành công như: kinh nghiệm của Canada về xây dựng các Cộng đồng nở hoa; Phủ cây xanh kín Singapore; Phong chào xây dựng ý thức bảo vệ, chăm sóc cây xanh trong cộng đồng dân cư ở Nhật Bản, Hàn Quốc... Từ đó đề suất một số giải pháp cho thành phố Hà Nội.

  Số trang: 10

 • Những chính sách hỗ trợ phát triển công viên tại một số đô thị trên thế giới và những khuyến nghị cho thành phố Hà Nội

  Tác giả: Kristie Daniel, Emma Strickland, Trần Thị Kiều Thanh Hà, Đinh Đăng Hải, Tổ chức HealthBridge Canada
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Những chính sách hỗ trợ phát triển công viên tại một số đô thị trên thế giới và những khuyến nghị cho thành phố Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Kristie Daniel, Emma Strickland, Trần Thị Kiều Thanh Hà, Đinh Đăng Hải, Tổ chức HealthBridge Canada

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết trình bày các ví dụ quốc tế về các chính sách đã mang lại những thành công trong việc phát triển và duy trì các công viên ở một số đô thị. Bài viết cũng đề cập đến vai trò của chính quyền thành phố và cách thức mỗi chính quyền có thể xây dựng có hiệu quả thông qua các chính sách nhằm đem lại lợi ích cho việc phát triển các công viên địa phương. Đưa ra một vài khuyến nghị giúp gợi ý cho thành phố Hà Nội trong việc phát triển và quản lý các công viên.

  Số trang: 14

 • Đề xuất giải pháp quy hoạch kết hợp yếu tố kĩ thuật phát triển hệ thống cây xanh cảnh quan thành phố Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thị Lan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề xuất giải pháp quy hoạch kết hợp yếu tố kĩ thuật phát triển hệ thống cây xanh cảnh quan thành phố Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Lan

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết nêu: thực trạng về quỹ cây xanh và quy hoạch hệ thống cây xanh thành phố Hà Nội, các vấn đề "nổi cộm"; Kinh nghiệm quy hoạch hệ thống cây xanh trên thế giới và Việt Nam; Định hướng quy hoạch chi tiết hệ thống cây xanh cảnh quan thành phố Hà Nội cùng các giải pháp kỹ thuật.

  Số trang: 13

 • Giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển cây xanh đô thị thành phố Hà Nội

  Tác giả: Phạm Anh Tuấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển cây xanh đô thị thành phố Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Anh Tuấn

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết đề xuất một số giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển cây xanh đô thị Hà Nội. Bao gồm: Giải pháp về quản lý nhà nước và Giải pháp về không gian kiến trúc cảnh quan.

  Số trang: 19

 • Đề xuất các giải pháp bảo vệ, phục hồi và quy hoạch hệ thống cây xanh - mặt nước trong đô thị phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050

  Tác giả: Nguyễn Trúc Anh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề xuất các giải pháp bảo vệ, phục hồi và quy hoạch hệ thống cây xanh - mặt nước trong đô thị phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trúc Anh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết nêu những nội dung chính sau:
  - Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  - Bối cảnh, thực trạng công viên cây xanh thủ đô.
  - Hiện trạng mặt nước.
  - Thực trạng quản lý cây xanh đô thị.
  - Đánh giá chung về hiện trạng hệ thống cây xanh, công viên của Hà Nội.
  - Những vấn đề tồn tại của hệ thống cây xanh, công viên thành phố Hà Nội.
  - Kinh nghiệm quốc tế.
  - Đề xuất các giải pháp.

   
   

  Số trang: 12

 • Giải pháp khoa học kĩ thuật đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong việc bảo vệ, cải tạo hệ thống cây xanh - mặt nước thành phố Hà Nội

  Tác giả: Trần Văn Chứ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Giải pháp khoa học kĩ thuật đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong việc bảo vệ, cải tạo hệ thống cây xanh - mặt nước thành phố Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Văn Chứ

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quản lý cây xanh - mặt nước đô thị ở một số nước trên thế giới và thực trạng công tác, phát triển hệ thống cây xanh - mặt nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, bài viết đề xuất những giải pháp cơ bản khắc phục những mặt còn hạn chế, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong việc bảo vệ, cải tạo hệ thống cây xanh mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

  Số trang: 15