Tìm kiếm nâng cao

 • Cuộc họp định kỳ lần thứ 11 về Hợp tác Kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Cuộc họp định kỳ lần thứ 11 về Hợp tác Kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 59

 • Cuộc họp lần thứ 8 định kỳ 6 tháng về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cuộc họp lần thứ 8 định kỳ 6 tháng về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cuộc họp lần thứ 8 định kỳ 6 tháng về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam, gồm:
  - Tổng quan về hợp tác kỹ thuật.
  - Hoạt động từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 10 năm 2015 và kết quả.
  - Kế hoạch hoạt động trong tương lai từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016.
  - Đánh giá, kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015,Phần 2: Kết cấu công trình - công nghệ xây dựng; Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015,Phần 2: Kết cấu công trình - công nghệ xây dựng; Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015 gồm có 2 quyển.
  Quyển 1: Tiểu ban 1: Vật liệu xây dựng - Bảo vệ công trình; Kiến trúc, tu bổ di tích - Kỹ thuật môi trường.
  Quyển 2: Tiểu ban 2: Kết cấu công trình - Công nghệ Xây dựng.
  Tiểu ban 3: Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm giao thông và địa kỹ thuật

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Tổng hội Xây dựng VN- Hội Kỹ sư xây dựng Nhật Bản- ĐH Giao thông vận tải- ĐH Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm giao thông và địa kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm giao thông và địa kỹ thuật

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các bài viết về các lĩnh vực: hầm, công trình ngầm, tàu điện ngầm, địa kỹ thuật, cải thiện đất và kỹ thuật nền móng, quy hoạch, thiết kế xây dựng, kiến trúc, đô thị xanh, các công trình giao thông, đường bộ, cầu và cơ sở hạ tầng...

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Kết cấu hạ tầng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Bộ GTVT, Bộ Đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Kết cấu hạ tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Kết cấu hạ tầng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các tham luận:
  - Công nghệ xây dựng đường cao tốc tiên tiến.
  - Tình hình triển khai thí điểm cơ chế PPP đối với các dự án phát triển kết cấu hạ tầng.
  - Kinh nghiệm về đường sắt cao tốc ở Nhật Bản.
  - Những thiệt hại về hạ tầng GTVT do trận động đất mạnh phía Đông Nhật Bản và các biện pháp khôi phục.
  - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo đất của Nhật Bản JGS 4101-2000 vào VN.
  - Hiện trạng cầu bê tông tại VN: Phân tích nguyên nhân và các mô hình xuống cấp..

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Động viên tài chính từ đất đai để đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Chiến lược và chính sách tài chính
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Động viên tài chính từ đất đai để đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Động viên tài chính từ đất đai để đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các tham luận:
  - Cơ chế `đổi đất lấy hạ tầng`.
  - Những bất cập trong chính sách đối với nguồn thu tiền sử dụng đất và thuê đất ở VN.
  - Huy động nguồn lực đất đai để phát triển đô thị.
  - Nguồn thu từ đất đối với ngân sách địa phương.
  - Hợp tác công- tư (PPP) - Một hình thức đổi đất láy hạ tầng.
  - Đất đai trong nền kinh tế thị trường.
  - Hệ thống thuế bất động sản ở châu Âu - Kinh nghiệm và bài học cho VN..

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu hội thảo Quản lý và đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu hội thảo Quản lý và đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu hội thảo Quản lý và đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các nội dung sau:
  1. Phát triển công trình ngầm trong đô thị ở VN.
  2. Công trình ngầm và những vấn đề quản lý có liên quan.
  3. Pháp luật đất đai đói với công trình ngầm.
  4. Quản lý và ĐTXD công trình ngầm đô thị tại Hà Nội.
  5. Quy hoạch, Quản lý và ĐTXD công trình ngầm tại TPHCM.
  6. Thực trạng và giải pháp về đường sắt nội đô thành phố Trung Quốc..

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng cừ bản bê tông dự ứng lực trong xây dựng hạ tầng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng cừ bản bê tông dự ứng lực trong xây dựng hạ tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng cừ bản bê tông dự ứng lực trong xây dựng hạ tầng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu về cừ ván bê tông dự ứng lực

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng cừ bản bê tông dự ứng lực trong xây dựng hạ tầng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng cừ bản bê tông dự ứng lực trong xây dựng hạ tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng cừ bản bê tông dự ứng lực trong xây dựng hạ tầng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu Ứng dụng công nghệ cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực ở các công trình giao thông, thủy lợi và xây dựng

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội thảo Ngày Địa kỹ thuật Việt Nam

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật VN..
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội thảo Ngày Địa kỹ thuật Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội thảo Ngày Địa kỹ thuật Việt Nam

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm:
  - Đăng bạ kỹ sự chuyên nghiệp và phát triển địa kỹ thuật vì 1 cuộc sống có chất lượng hơn.
  - Đăng bạ kỹ sự chuyên nghiệp và hoạt động tư vấn.
  - Tương quan giữa lực ép và chỉ số xuyên tiêu chuẩn SPT.
  - Thí nghiệm bàn nén động để thử tải đất nền, đường giao thông, đường sắt, đường sân bay và các công trình đất, đá.
  - Đặc trưng đất nền trong tính toán ổn định hố đào công trình ngầm..

  Số trang: 0

 • Một số chính sách của Trung Quốc về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị,Tổng luận

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin – BXD
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số chính sách của Trung Quốc về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số chính sách của Trung Quốc về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các nội dung:
  1. Biện pháp quản lý tuyến vàng đô thị.
  2.Biện pháp quản lý tuyến xanh đô thị.
  3. Biện pháp quản lý cấp phép kinh doanh công trình hạ tầng đô thị.
  4. Biện pháp quản lý thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình nhà ở và công trình hạ tầng đô thị.
  5. Biện pháp quản lý hồ sơ công trình đường ống ngầm đô thị.
  6. Quy định về rác thải XD đô thị.
  7. Quy định về rác thải sinh hoạt đô thị..

  Số trang: 0

 • Quy hoạch, đầu tư và vận hành kết cấu hạ tầng,Hội thảo

  Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch, đầu tư và vận hành kết cấu hạ tầng,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch, đầu tư và vận hành kết cấu hạ tầng

  Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề sau:
  - Phần I: Hỵên trạng thể chế quản lý kết cấu hạ tầng nước ta.
  - Phần II: Đổi mới công tác quy hoạch kết cấu hạ tầng.
  - Phần III: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.
  - Phần IV: Quản lý vận hành kết cấu hạ tầng

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học quốc gia về Chiếu sáng đô thị,Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng các hệ thống chiếu sáng đô thị Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế

  Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam - Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học quốc gia về Chiếu sáng đô thị,Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng các hệ thống chiếu sáng đô thị Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học quốc gia về Chiếu sáng đô thị

  Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam - Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Các báo cáo của Hội thảo đề cập đến các vấn đề:
  - Quy hoạch và thiế kế các hệ thống chiếu sáng một cách khoa học hợp lý.
  - Sử dụng hợp lý các nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao.
  - Điều khiển công suất chiếu sáng phù hợp với nhu cầu sử dụng.
  - Quản lý các hệ thống chiếu sáng một cách khoa học và hiệu quả

  Số trang: 0

 • Triển lãm Phát triển cấp nước thị trấn, thị tứ và khu dân cư nông thôn,Hội thảo

  Tác giả: Hội Cấp thoát nước Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Cấp thoát nước Việt Nam
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm Phát triển cấp nước thị trấn, thị tứ và khu dân cư nông thôn,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm Phát triển cấp nước thị trấn, thị tứ và khu dân cư nông thôn

  Tác giả: Hội Cấp thoát nước Việt Nam

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Diễn văn khai mạc Hội thảo.
  2. Thực trạng và các biện pháp nhằm phát triển cấp nước cho các thị trấn, thị tứ và khu dân cư nông thôn.
  3. Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn - Những thách thức và giải pháp.
  4. Phụ nữ với công tác cấp nước và vệ sinh môi trường.
  5. Điều kiện để tiếp cận tối ưu về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường là phải tạo ra phong trào quần chúng rộng lớn.
  6. Tham luận của Bộ Xây dựng..

  Số trang: 0

 • Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chỉ thị số 40/1998/CT-TTg ngày 14/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và phát triển cấp nước đô thị.
  2. Dự thảo Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020.
  3. Các phụ lục:
  - Phụ lục 1: Định hướng phân loại đô thị, phân cấp quản lý đô thị đến năm 2020.
  - Phụ lục 2: Định hướng kế hoạch khảo sát và lập quy hoạch XD đô thị đến năm 2005.
  - Phụ lục 3: Định hướng đầu tư và phát triển nhà ở Việt Nam đến năm 2020.
  - Phụ lục 4: Định hướng đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đến năm 2020.
  - Phụ lục 5: Danh mục các văn bản, quy phạm pháp luật về quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị dự kiến ban hành và sửa đổi

  Số trang: 0