Tìm kiếm nâng cao

 • Tổng quan: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam sau 6 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp

  Tác giả: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng quan: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam sau 6 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng quan: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam sau 6 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp

  Tác giả: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Thực trạng nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam qua 6 năm đổi mới (1988-1993):
  - 1. Những kết quả đạt được- a/ Trên mặt trận nông nghiệp- b/ Bức tranh chung về nông thôn, nông dân Việt Nam trong những năm đổi mới.
  - 2. Những tồn tại và những vấn đề mới nảy sinh.
  II. Mục tiêu, phương hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2000:
  - 1. Mục tiêu tổng quát.
  - 2. Phương hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2000.
  - III. Những chủ trương và giải pháp:
  - 1. Đổi mới cơ cấu kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp gắn liền với cải biến cơ cấu kinh tế nông thôn.
  - 2. Tiếp tục đổi mới các thành phần kinh tế trong nông nghiệp.
  - 3. Đổi mới chính sách vĩ mô của Nhà nước.
  - 4.Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị ở nông thôn.
  - 5. Đào tạo cán bộ nông thôn

  Số trang: 0

 • Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 3,Phát triển chính sách khoa học và công nghệ ở Nhật Bản

  Tác giả: Bộ khoa học và công nghệ (Chính phủ Nhật Bản)
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KH&CN Nhật Bản
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 3,Phát triển chính sách khoa học và công nghệ ở Nhật Bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 3

  Tác giả: Bộ khoa học và công nghệ (Chính phủ Nhật Bản)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đại cương về chính sách khoa học và công nghệ ở Nhật Bản:
  - 1. Hướng dẫn chung cho chính sách khoa học và công nghệ.
  - 2. Hội đồng khoa học và công nghệ.
  - II. Cơ cấu thúc đẩy khoa học và công nghệ:
  - 1. Cơ cấu quản lý nhà nước.
  - 2.Phân phối ngân sách.
  - III. Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu:
  - 1. Thúc đẩy các lĩnh vực quan trọng trong hoạt động khoa học và công nghệ.
  - 2. Các hoạt động nghiên cứu của các cơ quan/tổ chức.
  - 3.Củng cố cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy khoa học và công nghệ.
  - 4. Trao đổi khoa học và công nghệ quốc tế.
  - 5. Bảng niên đại các chương trình NC & TK chủ yếu

  Số trang: 0

 • Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 2,Hiện trạng của khoa học và công nghệ ở Nhật Bản và ở các nước khác

  Tác giả: Bộ khoa học và công nghệ (Chính phủ Nhật Bản)
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KH&CN Nhật Bản
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 2,Hiện trạng của khoa học và công nghệ ở Nhật Bản và ở các nước khác

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 2

  Tác giả: Bộ khoa học và công nghệ (Chính phủ Nhật Bản)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Chi phí cho nghiên cứu và triển khai:
  - 1. Tổng chi phí cho nghiên cứu và triển khai.
  - 2. Chi phí cho nghiên cứu và triển theo khía cạnh nguồn kinh phí và khu vực thực hiện khai.
  - 3. Chi phí và nghiên cứu triển khai theo tính chất đề tài nghiên cứu.
  - II. Cán bộ nghiên cứu:
  - 1. Nghiên cứu viên.
  - 2. Chi phí nghiên cứu triển khai trên mỗi nghiên cứu viên.
  - 3. Nhân lực tham gia nghiên cứu triển khai.
  - 4. Các xu hướng chung về học vị .
  - III. Buôn bán công nghệ và sáng chế:
  - 1. Buôn bán công nghệ.
  - 2. Sáng chế

  Số trang: 0

 • Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 1,Toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ và các vấn đề Nhật Bản đang đón gặp

  Tác giả: Bộ Khoa học và công nghệ (Chính phủ Nhật Bản)
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KH&CN Nhật Bản
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 1,Toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ và các vấn đề Nhật Bản đang đón gặp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 1

  Tác giả: Bộ Khoa học và công nghệ (Chính phủ Nhật Bản)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I.Sự phát triển của toàn cầu hoá:
  - 1. Sự mở rộng các hoạt động kinh tế vượt biên giới quốc gia.
  - 2. Toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ.
  - 3. Những vấn đề mới.
  - 4. Kết luận .
  - II. Đẩy mạnh toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ:
  - 1. Quan điểm cơ sở đối với việc đẩy mạnh toàn cầu hoá.
  - 2. Những đặc trưng của hợp tác quốc tế ở Mỹ và châu Âu.
  - 3. Theo hướng `toàn cầu hoá từ trong nước`.
  - 4. Tập hợp trung các giá trị và quy tắc để hỗ trợ sự toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ.
  - III. Mong đợi của chúng ta đối với khoa học và công nghệ tại thời điểm bước ngoặt lịch sử hiện nay, nhiệm vụ và triển vọng đối với Nhật Bản

  Số trang: 0

 • Phân vùng đất và quy hoạch không gian xanh nhằm sử dụng hợp lý đất và bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Vũ Xuân Đề
  Nhà xuất bản: Bộ lâm nghiệp
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân vùng đất và quy hoạch không gian xanh nhằm sử dụng hợp lý đất và bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân vùng đất và quy hoạch không gian xanh nhằm sử dụng hợp lý đất và bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Vũ Xuân Đề

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vị trí vấn đề và lịch sử của vấn đề nghiên cứu.
  - 2. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện.
  - 3. Phương pháp nghiên cứu.
  - 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
  - 5. Đánh giá chung và một số đề nghị

  Số trang: 0

 • Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay và một số nước trên thế giới

  Tác giả: Bùi Thiên Sơn
  Nhà xuất bản: Viện khoa học tài chính
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay và một số nước trên thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay và một số nước trên thế giới

  Tác giả: Bùi Thiên Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I/ Mục đích của việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước - II/ Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước hiện nay - 1. Giải pháp đã và đang thực hiện ở một số nước trên thế giới - 2. Quá trình thực hiện cổ phần hoá ở Việt nam - III/ Bước đi và biện pháp tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nướcV 1.Những vấn đề trong thí điểm, tổng kết rút kinh nghiệm để tiến đến thực hiện trên quy mô toàn quốc - 2.Những vấn đề về đánh giá tài sản, xác định cổ phần, tổ chức bán cổ phần và tổ chức thị trường vốn - IV/ Kết luận

  Số trang: 0

 • Đấu thầu cạnh tranh

  Tác giả: Trung tâm thông tin thương mại
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin thương mại
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đấu thầu cạnh tranh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đấu thầu cạnh tranh

  Tác giả: Trung tâm thông tin thương mại

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Các hình thức đấu thầu.
  - 1. Đấu thầu cạnh tranh trong nước.
  - 2. Đấu thầu cạnh tranh quốc tế.
  - B. Một số nhận xét chung.
  - C. Kết luận

  Số trang: 0

 • Thị trường xi măng Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu thị trường giá cả
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thị trường xi măng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thị trường xi măng Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Thực trạng thị trường xi măng ở Việt Nam.< br> 2. Triển vọng thị trường xi măng ở Việt Nam.
  3. Kết luận và một số kiến nghị nhằm mở rộng và phát triển thị trường xi măng ở Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Thị trường dịch vụ khách sạn - du lịch ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu thị trường giá cả
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thị trường dịch vụ khách sạn - du lịch ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thị trường dịch vụ khách sạn - du lịch ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Vai trò của dịch vụ du lịch khách sạn ở Việt Nam trong phát triển kinh tế.
  2. Thực trạng thị trường dịch vụ du lịch và kinh doanh khách sạn ở nước ta.
  3. Triển vọng thị trường du lịch-dịch vụ khách sạn ở nước ta và những kiến nghị giải pháp nhằm phát triển thị trường .

  Số trang: 0