Tìm kiếm nâng cao

 • Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời nói đầu.
  - Chính sách tài chính tiền tệ dưới góc độ kinh tế chính trị.
  - Tài chính và phát triển kinh tế.
  - Một số quan điểm về chính sách tài chính quốc gia và vấn đề tạo vốn phát triển ở nước ta hiện nay.
  - Vấn đề tài chính và ngân sách .
  - Một biện pháp tăng thu ngân sách, chống tái lạm phát: miễn giảm thuế và miễn giảm lãi suất ngân hàng.
  - Thử bàn về mô hình quản lý ngân sách Nhà nước dưới hình thức hai quỹ: ngân sách kinh tế và ngân sách tiêu dùng riêng biệt.
  - Cần một thị trường vốn.
  - Tiến tới một thị trường vốn tại Trung Quốc: thảo luận và thưvj hiện...

  Số trang: 0

 • Thị trường lao động và việc làm. Tập 2: Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở các nước trên thế giới

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thị trường lao động và việc làm. Tập 2: Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở các nước trên thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thị trường lao động và việc làm. Tập 2: Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở các nước trên thế giới

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phát triển nguồn nhân lực của các nước trên thế giới.
  2. Thị trường xuất nhập khẩu lao động thế giới.
  3. Kinh nghiệm giải quyết việc làm và thị trường lao động thời kỳ chính sách kinh tế mới (NEP).
  4. Đề xuất về những nguyên tắc và cơ cấu luật lao động của Liên Xô.
  5. Cải cáh hệ thống quản lý lao động và giải quyết việc làm ở Trung Quốc.
  6. Chính sách việc làm của Hunggari .
  7. Khái niệm thất nghiệp và các khái niệm có liên quan với nó trong xã hội tư bản.
  8. Những xu hướng mới của thị trường lao động TBCN và 5 đặc điểm lớn của thị trường lao động Mỹ thập kỷ 90...

  Số trang: 0

 • Thị trường lao động và việc làm. Tập 1,Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở Việt Nam

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thị trường lao động và việc làm. Tập 1,Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thị trường lao động và việc làm. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu .
  2. Thực tiễn đòi hỏi đặt đúng tầm vấn đề lao động và việc làm trong các quyết định lớn của Đảng và Nhà nước.
  3. Suy nghĩ về con đường giải quyết việc làm trong chiến lược kinh tế-xã họi (1991-2000) ở nước ta.
  4. Một số suy nghĩ về mô hình mới quản lý lao động xã hội ở nước ta theo hướng dân chủ hơn-dân chủ XHCN.
  5. Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở Việt Nam.
  6. Một số phương hướng giải quyết việc làm và sử dụng hợp lý nguồn lao động xã hội trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 1991-1995.
  7. Một số nhân tố chủ yếu cần được đặc biệt lưu ý để hình thành thị trường lao động.
  8. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với vấn đề giải quyết việc làm cho lao động xã hội...

  Số trang: 0

 • Kinh tế Trung Quốc: Tình hình và đối sách năm 1990

  Tác giả: Trung tâm thông tin-tư liệu - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kinh tế Trung Quốc: Tình hình và đối sách năm 1990

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kinh tế Trung Quốc: Tình hình và đối sách năm 1990

  Tác giả: Trung tâm thông tin-tư liệu - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Kinh tế Trung Quốc bước vào năm 1990.
  - Bài nói chuyện của Thủ tướng Lý Bằng tại Hội nghị Bàn về công tác cải cách thể chế kinh tế toàn quốc.
  - Làm thế nào để điều chỉnh, khống chế tầm vĩ mô có hiệu quả.
  - Phân tích tình hình thị trường thời gian gần đây và những triển vọng.
  - Năm chính sách chấn chỉnh trật tự lưu thông.
  - Điều chỉnh cơ cấu tăng thu ngoại tệ.
  - Nâng cao mức cung cấp có hiệu quả của thị trường hàng công nghiệp nhẹ .
  - Quan hệ giữa kinh tế kế hoạch và điều tiết thị trường...

  Số trang: 0

 • Các vấn đề về luật kinh tế. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các vấn đề về luật kinh tế. Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các vấn đề về luật kinh tế. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Quản lý kinh tế bằng pháp luật.
  - Kiện toàn chức năng của bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế.
  - Luật về kế hoạch hoá kinh tế quốc dân: tính bức xúc và những vấn đề chủ yếu.
  - Quan điểm và nội dung cơ bản của các pháp lệnh về ngân hàng .
  - Một số quan điểm về xây dựng luật kinh doanh ở nước ta.
  - Suy nghĩ về việc xây dựng các luật tư bản nhà nước hoá tại Việt Nam.
  - Thử đề xuất nội dung và tư tưởng cơ bản của luật tô nhượng.
  - Phác thảo luật doanh nghiệp cổ phần.
  - Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh của các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh...

  Số trang: 0

 • Các vấn đề về luật kinh tế. Tập 1

  Tác giả: Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các vấn đề về luật kinh tế. Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các vấn đề về luật kinh tế. Tập 1

  Tác giả: Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời nói đầu.
  - Luật kinh doanh.
  - Về vấn đề biên soạn bộ luật lao động hiện nay.
  - Về việc ban hành một số luật thuế.
  - Xây dựng luật ngân sách Nhà nước.
  - Luật và mô thức hoạt động ngân hàng ở nước ta.
  - Vài suy nghĩ xung quanh cơ chế ngân hàng hiện nay.
  - Vài suy nghĩ về luật đất đai.
  - Pháp lý và tài chính.
  - Kỷ cương ngân hàng.
  - Vấn đề môi trường và luật bảo vệ môi trường.
  - Đã xuất hiện luật kinh tế tại Trung Quốc.
  - Luật thuế và cải cách hệ thống hệ thống thuế trong những năm 1990-1991 của Thuỵ Điển.
  - Luật về sở hữu ở Liên Xô.

  Số trang: 0

 • Các tổ chức kinh tế quốc tế

  Tác giả: Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam
  Nhà xuất bản: Viện kinh tế thế giới
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các tổ chức kinh tế quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các tổ chức kinh tế quốc tế

  Tác giả: Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu.
  2. Chương I: Vài nét về quá trình hình thành và phát triển các tổ chức kinh tế quốc tế.
  Chương II: Các tổ chức thương mại, tài chính và tín dụng liên chính phủ.
  Chương III: Liên hợp quốc và các tổ chức kinh tế quốc tế trong hệ thống Liên hợp quốc.
  Chương IV: Hội đồng tương trợ kinh tế.
  Chương V: Cộng đồng kinh tế châu Âu.
  Chương VI: Các tổ chức kinh tế của các nước đang phát triển.

  Số trang: 0

 • Kế hoạch và thị trường: Quan điểm và thực tiễn ở nước ngoài. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kế hoạch và thị trường: Quan điểm và thực tiễn ở nước ngoài. Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kế hoạch và thị trường: Quan điểm và thực tiễn ở nước ngoài. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu.
  2. Kế hoạch và thị trường trong nền kinh tế hàng hoá dưới con mắt các học giả phương Tây
  3. Về cơ chế quản lý và kế hoạch hoá trong cải tổ kinh tế ở Liên xô.
  4. Tại sao Liên xô khan hiếm hàng tiêu dùng?.
  5. Vấn đề kế hoạch và thị trường trong phát triển kinh tế Trung Quốc.
  6. Kinh tế hàng hoá XHCN ở nông thôn Trung Quốc.
  7. Cải cách ngân hàng ở Trung Quốc.
  8. Mô hình quản lý kinh tế vĩ mô ở Bungari.
  9. Nhìn lại vì sao Nam Tư đi chệch khỏi nền kinh tế thị trường tự quản XHCN?.
  10.Về nền kinh tế Vương quốc Anh.
  11. Vài nét về kế hoạch hoá ở Pháp.
  12. Nhà nước Mỹ và quá trình cải cách cơ cấu kinh tế.
  13. Những xu hướng mới trong tổ chức quản lý và kế hoạch hoá của các công ty Mỹ...

  Số trang: 0

 • Kế hoạch và thị trường: Những vấn đề ở Việt Nam. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kế hoạch và thị trường: Những vấn đề ở Việt Nam. Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kế hoạch và thị trường: Những vấn đề ở Việt Nam. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Về vấn đề đổi mới kế hoạch hoá trong nền kinh tế hàng hoá ở nước ta.
  2. Một số vấn đề về sản xuất hàng hoá và thị trường ở nước ta.
  3. Từ thị trường đến kế hoạch.
  4. Một số quan niệm về mối quan hệ giữa kế hoạch và thị trường.
  5. Nhà nước điều tiết thị trường chủ yếu bằng các biện pháp kinh tế.
  6. Một số ý kiến về kế hoạch hoá tài chính-tín dụng trong cơ chế quản lý kinh tế mới.
  7. Tài chính quốc gia - thực trạng và giải pháp.
  8. Thuế và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.
  9. Về vấn đề lãi suất tiết kiệm trong tình hình mới.
  10. Nền kinh tế hàng hoá và vấn đề bao cấp.
  11. Mấy nét về tình hình thị trường hàng hoá nước ta năm 1989.
  12. Bàn về một số hiện tượng trên thị trường vật tư nước ta năm 1989...

  Số trang: 0

 • Chính sách kinh tế đối ngoại của Ấn Độ

  Tác giả: Đỗ Đức Định
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế thế giới
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chính sách kinh tế đối ngoại của Ấn Độ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chính sách kinh tế đối ngoại của Ấn Độ

  Tác giả: Đỗ Đức Định

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Chính sách ngoại thương - 1/ Những đặc điểm và xu hướng chủ yếu - 2/ Quá trình nghiên cứu và xây dựng chính sách ngoại thương - 3/ Những biện pháp chủ yếu khuyến khích xuất khẩu - 4/ Mười bốn mũi nhọn xuất khẩu đặc biệt - II. Chính sách đầu tư nước ngoài - 1/ Đầu tư của tư bản nước ngoài vào Ân Độ - 2/ Đầu tư của Ân Độ ở nước ngoài - III. Cán cân thanh toán và những vấn đề khác - IV. Nhận xét và đánh giá chung.

  Số trang: 0

 • Các khu công nghiệp chế biến xuất khẩu (khu chế xuất) trên thế giới

  Tác giả: Lê Hồng Phục
  Nhà xuất bản: Viện kinh tế thế giới
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các khu công nghiệp chế biến xuất khẩu (khu chế xuất) trên thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các khu công nghiệp chế biến xuất khẩu (khu chế xuất) trên thế giới

  Tác giả: Lê Hồng Phục

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Khái niệm.
  II. Một số tình hình phát triển khu chế xuất trên thế giới.
  III. Một số nội dung của khu chế xuất: những chính sách ưu đãi khuyến khích, những điều kiện phương tiện cơ sở hạ tầng dịch vụ, bộ máy điều hành ở khu chế xuất.
  IV. Động cơ và yêu cầu của các công ty xuyên quốc gia và các nhà đầu tư nước ngoài vào khu chế xuất.
  V. Chi phí và lợi ích của nước chủ nhà tại các khu chế xuất.
  VI. Một số điểm về khu kinh tế Trung Quốc.
  VII. Một số vấn đề và nhận xét.

  Số trang: 0

 • Vai trò của Nhà nước trong thương mại và công nghiệp hoá của Nam Triều Tiên

  Tác giả: Young-Sae Lee
  Nhà xuất bản: Viện kinh tế thế giới
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vai trò của Nhà nước trong thương mại và công nghiệp hoá của Nam Triều Tiên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vai trò của Nhà nước trong thương mại và công nghiệp hoá của Nam Triều Tiên

  Tác giả: Young-Sae Lee

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Lời nói đầu.
  II. Thời kỳ chạy đua xuất khẩu.
  III. Thời kỳ công nghiệp hoá bằng phát triển công nghiệp nặng.
  IV. Thời kỳ điều chỉnh cơ cấu.
  - Cở sở chính sách.
  - Các chính sách công nghiệp.
  V. Kết luận.
  - Các phương hướng đối với vai trò của Chính phủ trong thập kỷ tới.

  Số trang: 0

 • Bảo toàn và phát triển vốn ở xí nghiệp của các nước

  Tác giả: Bộ Tài chính
  Nhà xuất bản: Viện khoa học tài chính
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bảo toàn và phát triển vốn ở xí nghiệp của các nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bảo toàn và phát triển vốn ở xí nghiệp của các nước

  Tác giả: Bộ Tài chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời mở đầu.
  - Vấn đề cải cách chế độ sở hữu ở chủ nghĩa xã hội.
  - Xu hướng chuyển các xí nghiệp quốc doanh sang thuê thầu.
  - Trao quyền sử dụng và bảo toàn vốn cho các xí nghiệp.
  - Quan hệ sở hữu và vấn đề cho thuê, giao vốn cho xí nghiệp quốc doanh ở các nước XHCN.
  - Khía cạnh lịch sử của vấn đề cho thuê xí nghiệp.
  - Lối thoát của kinh tế quốc doanh ở một số nước.
  - Sở hữu và quản lý.
  - Sở hữu XHCN và quan hệ cổ phần.
  - Phát triển các quan hệ sở hữu và quản lý.
  - Các vấn đề chuyển sang các hình thức tổ chức quản lý mới.
  - Sự đa dạng của các hình thức sở hữu XHCN.
  - Chính sách khu vực và tự chủ kinh tế.
  - Về giới hạn của tự cấp phát tài chính.
  - Tự chủ tài chính của các xí nghiệp nhà nước tư bản chủ nghĩa.

  Số trang: 0

 • Chiến lược kinh tế Trung Quốc năm 2000 - Những vấn đề quan trọng

  Tác giả: Thông tấn xã Việt Nam
  Nhà xuất bản: Thông tấn xã Việt Nam
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược kinh tế Trung Quốc năm 2000 - Những vấn đề quan trọng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược kinh tế Trung Quốc năm 2000 - Những vấn đề quan trọng

  Tác giả: Thông tấn xã Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Điều kiện và chiến lược phát triển kinh tế:
  - 1. Xuất phát điểm cho chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc - 2. Những đặc trưng cơ bản trong các điều kiện của Trung Quốc - 3. Một số vấn đề cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc.
  - Chương II: Những mục tiêu chiến lược trong phát triển kinh :
  - 1. Ý nghĩa của việc đặt ra mục tiêu và những bài học của Trung Quốc trong quá khứ về việc lựa chọn mục tiêu chiến lược - 2. Những mục tiêu chiến lược mới của Trung Quốc trong phát triển kinh tế - 3. Các bước thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của Trung Quốc.
  - Chương III: Các hướng phát triển chính:
  - 1. Mối quan hệ tương hỗ giữa tốc độ, tỷ lệ và hiệu quả - 2. Chuyển từ phát triển chiều rộng sang phát triển chiều sâu - 3. Khẳng định chiến lược phát triển cân đối tương đối.
  - Chương IV: Công nghiệp hoá và phát triển công nghiệp:
  - 1. Quá trình công nghiệp hoá của Trung Quốc - 2. Lựa chọn đường lối công nghiệp hoá - 3. Những vấn đề chiến lược trong việc hiện đại hoá nền công nghiệp Trung Quốc.
  - Chương V: Phát triển nông nghiệp :
  - 1. Thiết lập một cơ cấu kinh tế nông nghiệp đa cấp và đa ngành - 2. Ôn định và phát triển chế độ khoán sản - 3. Xây dựng một hệ thống kỹ thuật nông nghiệp phù hợp với đặc điểm phát triển song song kỹ thuật sinh học và máy móc nông nghiệp .
  - Chương VI: Các nguồn tài nguyên trí thức:
  - 1. Tầm quan trọng chiến lược của việc phát triển các nguồn tài nguyên trí thức, sự thay đổi chiến lược - 2. Tăng cường công tác giáo dục, khoa học và phát triển các nguồn tài nguyên trí thức - 3. Tăng cường đầu tư trong việc phát triển trí thức và gặt hái thành quả từ đầu tư.

  Số trang: 0

 • Lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc

  Tác giả: Lê Tịnh, Thanh Tùng, Lê Quang Cam
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc

  Tác giả: Lê Tịnh, Thanh Tùng, Lê Quang Cam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Quá trình hình thành lý luận về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc.
  - II. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc là sự kết hợp tính thống nhất và tính đa dạng của CNXH.
  - III. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc đã được nhận thức lại.
  - IV. Kinh tế thị trường XHCN là nội dung quan trọng của CNXH mang màu sắc Trung Quốc .
  - V. Dân chủ và pháp luật là nội dung cơ bản của CNXH mang màu sắc Trung Quốc.
  - VI. Văn minh tinh thần là nội dung cơ bản của CNXH mang màu sắc Trung Quốc.
  - VII. Nhận xét và kết luận.

  Số trang: 0