Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo chính sách đô thị,Chính sách đất đô thị

  Tác giả: William Doebele
  Nhà xuất bản: Ngân hàng Thế giới
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chính sách đô thị,Chính sách đất đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: William Doebele

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tầm quan trọng của chính sách đất đô thị đúng đắn đối với phát triển kinh tế quốc dân.
  - Chương II: Các nguyên tắc về hoạt động của thị trường đất đô thị.
  - Chương III: Các hệ thống đăng ký đất có hiệu quả.
  - Chương IV: Quyền hưởng dụng đất ở Việt Nam.
  - Chương V: Khuyến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995,Tiếp tục đổi mới công tác, phát triển và quản lý chiếu sáng đô thị

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995,Tiếp tục đổi mới công tác, phát triển và quản lý chiếu sáng đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Phần thứ nhất: Đánh giá hiện trạng chiếu sáng đô thị Việt Nam.
  - Phần thứ hai: Phương hướng phát triển chiếu sáng đô thị đến năm 2000 (có xét đến 2010):
  - Hiện trạng cơ sở hạ tầng phục vụ chiếu sáng đô thị.
  - Hiện trạng tổ chức quản lý chiếu sáng đô thị

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995,Tiếp tục đổi mới công tác phát triển và quản lý đô thị

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995,Tiếp tục đổi mới công tác phát triển và quản lý đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Thực trạng đô thị nước ta:
  A- Những kết quả đạt được trong công tác phát triển và quản lý đô thị.
  B- Các vấn đề hiện nay của đô thị.
  Phần thứ hai: Định hướng phát triển và các chính sách lớn:
  A- Định hướng tổng quát.
  B- Tăng trưởng của đô thị.
  C- Đất đô thị.
  D- Quy hoạch và kiến trúc đô thị.
  E- Cơ sở hạ tầng.
  G- Nhà ở.
  H- Quản lý hành chính đô thị.
  I- Tài chính đô thị.
  K- Một số vấn đề xã hội.
  Phần thứ ba: Một số công tác cấp bách:
  A- Về xây dựng chiến lước và kế hoạch phát triển đô thị.
  B- Về quản lý và sử dụng đất đô thị.
  C- Về quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị.
  D- Về quản lý sử dụng, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và chấn chỉnh lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đô thị.
  E- Về quản lý và phát triển nhà ở trong đô thị.
  G- Về công tác tài chính và hành chính đô thị

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng,Hoá chất với công nghiệp hoá - hiện đại hoá ngành xây dựng

  Tác giả: Trần Văn Huynh
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu và cấu kiện xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng,Hoá chất với công nghiệp hoá - hiện đại hoá ngành xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Trần Văn Huynh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trình bày các các vấn đề:
  1. Sản phẩm hoá học làm thay đổi quy trình công nghệ sản xuất và tăng chất lượng sản phẩm vật liệu XD.
  2. Sản phẩm hoá học tham gia quá trình sản xuất bê tông.
  3. Sản phẩm hoá học sử dụng trong thi công công trình xây dựng.
  4. Sản phẩm hoá học dùng cho bảo vệ, trang trí, hoàn thiện công trình - Hướng phát triển vật liệu hoá học xây dựng đến năm 2010 - 2020.
  Kết luận

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Tạo môi trường tiện nghi cho hoạt động của người tàn tật tham gia và hoà nhập cộng đồng

  Tác giả: Viện nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Tạo môi trường tiện nghi cho hoạt động của người tàn tật tham gia và hoà nhập cộng đồng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Tạo môi trường tiện nghi cho hoạt động của người tàn tật tham gia và hoà nhập cộng đồng

  Tác giả: Viện nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Diễn văn khai mạc.
  - 2. Một số vấn đề đối với người tàn tật ở Việt Nam.
  - 3. Chính sách xây dựng phục vụ người tàn tật trong thời gian tới.
  - 4. Sáng tạo tiện nghi trong nhà ở và công trình công cộng cho người già và người khuyết tật.
  - 5. Tạo môi trường tiện nghi cho người tàn tật tham gia và hoà nhập cộng đồng.
  - 6. Ngành giao thông vận tải phục vụ người tàn tật.
  - 7. Quy định về tiện nghi cho người khuyết tật trong các công trình xây dựng.
  - 8. Tạo `môi trường` tiện nghi cho hoạt động của người tàn tật tham gia và hoà nhập cộng đồng.
  - 9. Tiện nghi, môi trường kiến trúc đối với người tàn tật...

  Số trang: 0

 • Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung các dự án phát triển

  Tác giả: Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
  Nhà xuất bản: Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung các dự án phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung các dự án phát triển

  Tác giả: Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần một: Mở đầu - I. Những vấn đề chung về đánh giá tác động môi trường - I.1 Nội dung cơ bản của đánh giá tác động môi trường - I.2 Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân tham gia vào quá trình đánh giá tác động môi trường - I.3 Những hạn chế hiện nay và phương hướng hoàn thiện công tác đánh giá tác động môi trường - I.4 Xây dựng sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung ở Việt Nam.
  - Phần hai: Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường - II. Sàng lọc dự án - II.1 Mục đích của sàng lọc dự án - II.2 Nội dung của bước sàng lọc dự án - II.3 Các cơ quan và cá nhân có trách nhiệm sàng lọc dự án và thời điểm thực hiện sàng lọc dự án - III. Xác định phạm vi đánh giá tác động môi trường-lập đề cương đánh giá tác động môi trường chi tiết - IV. Đánh giá tác động môi trường chi tiết.
  - Phần ba: Thẩm định đánh giá tác động môi trường - V. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  - Phần bốn: Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Bê tông dự ứng lực trong xây dựng,Hội thảo chuyên đề

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin, Vụ KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bê tông dự ứng lực trong xây dựng,Hội thảo chuyên đề

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bê tông dự ứng lực trong xây dựng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm các chuyên đề sau:
  1. Dự ứng lực ngoài (precontrainte extericure)- một biện pháp kết cấu có hiệu quả.
  - 2. Ống bê tông dự ứng lực - một giải pháp hiện đại và kinh tế.
  - 3. Ứng dụng công nghệ bê tông ứng suất trước trong xây dựng silô và nhà cao tầng

  Số trang: 0

 • VSL mini seminar on post-tensioned structures

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: VSL mini seminar on post-tensioned structures

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: VSL mini seminar on post-tensioned structures

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Design and construction of silos.
  2. Durable and efficient offshore concrete structures.
  3. Post-Tensioned buildings in Hong Kong.
  4. Advantages for adopting a post-tensioned floor system as a construction solution to buildings.
  5. Post-tensioning in buildings..

  Số trang: 0

 • Giới thiệu lò nung tuynen công suất 7 triệu viên/năm

  Tác giả: Công ty Thạch Bàn - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Công ty Thạch Bàn - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu lò nung tuynen công suất 7 triệu viên/năm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu lò nung tuynen công suất 7 triệu viên/năm

  Tác giả: Công ty Thạch Bàn - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: giới thiệu chung.
  Phần II: Đặc tính kỹ thuật của lò:
  1. Cơ sở thiết kế.
  2. Các thông số cơ bản của lò.
  3. Các thiết bị của lò.
  Phần III: Liệt kê các bản vẽ.
  Phần IV: Nhu cầu vật tư, thiết bị chủ yếu và khái toán chi phí xây dựng

  Số trang: 0

 • công tác xây lắp và chuyển giao công nghệ các nhà máy gạch ngói dùng lò nung tuynen

  Tác giả: Công ty Thạch Bàn - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Công ty Thạch Bàn - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: công tác xây lắp và chuyển giao công nghệ các nhà máy gạch ngói dùng lò nung tuynen

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: công tác xây lắp và chuyển giao công nghệ các nhà máy gạch ngói dùng lò nung tuynen

  Tác giả: Công ty Thạch Bàn - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ XI

  Tác giả: ĐH xây dựng Hà Nội
  Nhà xuất bản: ĐH xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ XI

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ XI

  Tác giả: ĐH xây dựng Hà Nội

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Báo cáo của tiểu ban khoa học xã hội.
  2. Báo cáo của tiểu ban xây dựng - Kết cấu công trình.
  3. Báo cáo của tiểu ban kỹ thuật môi trường.
  4. Báo cáo của tiểu ban vật liệu xây dựng.
  5. Báo cáo của tiểu ban cầu đường.
  6. Báo cáo của tiểu ban kinh tế xây dựng.
  7. Báo cáo của tiểu ban công trình thuỷ.
  8. Báo cáo của tiểu ban công trình biển.
  9. Báo cáo của tiểu ban máy xây dựng.
  10. Báo cáo của tiểu ban kiến trúc.
  11. Báo cáo của tiểu ban toán

  Số trang: 0

 • Đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước

  Tác giả: Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường
  Nhà xuất bản: Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước

  Tác giả: Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Thực trạng nền khoa học và công nghệ nước ta:
  1. Những kết quả chủ yếu của hoạt động khoa học và công nghệ.
  2. Về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.
  3. Về tổ chức, quản lý.
  Phần II: Mục tiêu và nội dung các chương trình trọng điểm quốc gia phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2000:
  1. Mục tiêu.
  2. Các chương trình trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ (các định hướng lớn).
  Phần III: Đổi mới công tác tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ:
  1. Đổi mới phương thức xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
  2. Đổi mới các chính sách và cơ chế quản lý kinh tế nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo lập thị trường công nghệ cho khoa học và công nghệ.
  3. Đổi mới chính sách đầu tư, phân bổ, sử dụng và quản lý tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ.
  4. Đổi mới chính sách phát triển và sử dụng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.
  5. Tổ chức và sắp xếp lại các cơ quan khoa học và công nghệ.
  6. Tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học nghiên cứu phát triển kiến trúc trong cơ chế chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

  Tác giả: Trung tâm nghiên cứu kiến trúc - ĐH kiến trúc Hà Nội
  Nhà xuất bản: Trung tâm nghiên cứu kiến trúc - ĐH kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học nghiên cứu phát triển kiến trúc trong cơ chế chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học nghiên cứu phát triển kiến trúc trong cơ chế chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

  Tác giả: Trung tâm nghiên cứu kiến trúc - ĐH kiến trúc Hà Nội

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Chương trình nghiên cứu phát triển nền kiến trúc Việt Nam dân tộc - hiện đại.
  2. Nghiên cứu thiết kế quy hoạch - kiến trúc và công tác quản lý đô thị.
  3. Vài ý kiến về tổ chức nghiên cứu kiến trúc.
  4. Qua một hội thảo về nghiên cứu kiến trúc.
  5. Phát triển đô thị trong chiến lược chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.
  6. Kiến trúc sư quy hoạch với nhiệm vụ xây dựng đô thị hiện nay.
  7. Một số ý kiến về kiến trúc mặt đường nhà ở đô thị.
  8. Khuynh hướng thiết kế kiến trúc các xí nghiệp công nghiệp trong công cuộc đổi mới công nghệ ở Việt Nam.
  9. Nghiên cứu kiến trúc và công tác đào tạo nâng cao trình độ cho kiến trúc sư

  Số trang: 0

 • Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1996

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1996

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1996

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình thực hiện đầu tư, sản xuất kinh doanh xi măng lò đứng các năm 1995-1996 và hiệu quả của chương trình phát triển 3 triệu tấn xi măng lò đứng thời kỳ 1993-1997.
  2. Những vấn đề tồn tại trong thiết kế-xây dựng vận hành các nhà máy xi măng lò đứng.
  3. Xi măng lò đứng 4,4 - 6,0 và 8,8 vạn tấn/năm nhập ngoại ưu nhược điểm, hướng phát triển.
  4. Hiệu quả đầu tư của một số nhà máy xi măng lò đứng do VCC tham gia tư vấn.
  5. Tình hình chất lượng sản phẩm của các nhà máy xi măng lò đứng.
  6. Báo cáo tại Hội nghị xi măng lò đứng 1996 về vấn đề đáp ứng phụ tùng thay thế cho các nhà máy xi măng lò đứng.
  7. Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 1995 đến năm 1996..

  Số trang: 0

 • Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1994

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1994

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1994

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Sản xuất tiêu thụ xi măng lò đứng 1993 và biện pháp đẩy nhanh đầu tư phát triển xi măng lò đứng 1994-1995.
  2. Công tác tổ chức bao thầu nhập ngoại và kết hợp chế tạo trong nước thiết bị các dây chuyền xi măng lò đứng phục vụ cho đầu tư mở rộng và đầu tư mới phát triển năng lực sản xuất xi măng.
  3. Về kết quả Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1994

  Số trang: 0