Tìm kiếm nâng cao

 • Khắc phục sự cố 2000 trong ngành giao thông vận tải

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khắc phục sự cố 2000 trong ngành giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khắc phục sự cố 2000 trong ngành giao thông vận tải

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu.
  - 2. Chỉ thị số 43/1998/CT-TTg ngày 31/12/1998 của Chính phủ về việc đề phòng xử lý khắc phục ảnh hưởng `SC 2000` trong các lĩnh vực có sử dụng CNTT.
  - 3. Chỉ thị 74/1999/ BGTVT ngày 3/3/1999 của Bộ GTVT về việc điều tra khắc phục SC 2000 đối với các hệ thống máy tính và điều khiển điện tử bị ảnh hưởng bởi dữ liệu năm thời gian.
  - 4. Công văn số 2254/ BKHCNMT/Y2K về kiểm tra đợt 2, phối hợp công tác SC 2000 giữa ngành dọc và địa phương, dự trù kinh phí SC 2000 cho năm 2000.
  5. Nội dung kế hoạch Quốc gia khắc phục SC 2000.
  - 6. Những vấn đề cơ bản khắc phục sự cố máy tính năm 2000..

  Số trang: 0

 • Mười năm kiến trúc Việt Nam

  Tác giả: Hội kiến trúc sư Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội kiến trúc sư Việt Nam
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mười năm kiến trúc Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mười năm kiến trúc Việt Nam

  Tác giả: Hội kiến trúc sư Việt Nam

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Xây dựng nhận thức tổ chức và đội ngũ:
  - 1. Kiến trúc với văn hoá tư tưởng và kinh tế xã hội.
  - 2. Vai trò vị trí kiến trúc sư.
  - 3. Lực lượng kiến trúc sư.
  - 4. Chuyển biến tư duy kiến trúc qua các kỳ thi.
  - 5. Chuyển biến về mặt nghệ thuật thông qua các hoạt động sáng tạo kiến trúc trong thực tiễn xây dựng.
  - 6. Hội kiến trúc sư Việt Nam.
  - Phần thứ hai: Thành tích và khuyết điểm của kiến trúc nước ta trong 10 năm qua:
  - 1. Quy hoạch.
  - 2. Kiến trúc công nghiệp.
  - 3. Kiến trúc nhà ở.
  - 4. Kiến trúc các công trình công cộng.
  - 5. Kiến trúc nông thôn.
  - 6. Các lĩnh vực khác.
  - Phần thứ ba: Nhận xét chung và tìm nguyên nhân của các ưu khuyết điểm.
  - Phần thứ tư: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Dự báo và chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật xây dựng Việt Nam đến năm 2010

  Tác giả: Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước
  Nhà xuất bản: Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự báo và chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật xây dựng Việt Nam đến năm 2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự báo và chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật xây dựng Việt Nam đến năm 2010

  Tác giả: Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1- Đánh giá hiện trạng xây dựng cơ bản ở nước ta>
  - Phần 2- Sự phát triển của ngành xây dựng trên thế giới.
  - Phần 3- Chiến lược khoa học kỹ thuật và công nghiệp xây dựng đến năm 2010.
  - Phần 4- Chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật và công nghiệp vật liệu xây dựng đến năm 2010.
  - Phần 5- Chiến lược đầu tư xây dựng cơ bản.
  - Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Nghề xây dựng ở Pháp

  Tác giả: Bùi Văn Các
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KH xây dựng cơ bản
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghề xây dựng ở Pháp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghề xây dựng ở Pháp

  Tác giả: Bùi Văn Các

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình chung về xây dựng ở Pháp>
  - II. Các vai trò tham gia quá trình xây dựng.
  - III. Nghiên cứu khoa học thực nghiệm về xây dựng.
  - IV. Dịch vụ xây dựng cơ bản, dịch vụ quản lý thực hiện đầu tư.

  Số trang: 0

 • Tổ chức và quản lý xây dựng ở nước ngoài

  Tác giả: T.N.Xhai, L.N.Labrexkiy
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KH xây dựng cơ bản
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổ chức và quản lý xây dựng ở nước ngoài

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổ chức và quản lý xây dựng ở nước ngoài

  Tác giả: T.N.Xhai, L.N.Labrexkiy

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổ chức công tác thiết kế ở các nước Tư bản có kỹ thuật phát triển.
  - 2. Hệ thống hợp đồng nhận thầu trong xây dựng ở các nước Tư bản có kỹ thuật phát triển.
  - 3. Hoạt động của các công ty xây dựng lớn ở các nước Tư bản.
  - 4. Tổ chức quản lý xây dựng ở các nước Tư bản.
  - 5. Tổ chức và quản lý xây dựng ở các nước thành viên Hội đồng tương trợ kinh tế.
  - 6. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế vốn đầu tư và hiệu quả kỹ thuật mới ở các nước thành viên Hội đồng tương trợ kinh tế.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Kiến trúc mùa xuân 87 `Từng bước tạo bộ mặt kiến trúc XHCN các thành phố và điểm dân cư`

  Tác giả: Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Nhà xuất bản: Hội Kiến trúc sư Việt Nam, ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Kiến trúc mùa xuân 87 `Từng bước tạo bộ mặt kiến trúc XHCN các thành phố và điểm dân cư`

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Kiến trúc mùa xuân 87 `Từng bước tạo bộ mặt kiến trúc XHCN các thành phố và điểm dân cư`

  Tác giả: Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Nắm vững và thực hiện đúng quan điểm của Đại hội VI của Đảng cộng sản Việt Nam về kiến trúc.
  - Tạo bộ mặt kiến trúc xã hội chủ nghĩa.
  - Vấn đề đô thị ở thủ đô Hà Nội.
  - 25 năm đóng góp của trường ĐH kiến trúc Hà Nội vào sự nghiệp phát triển nền kiến trúc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  - Kiến trúc sư và kiến trúc thành phố.
  - Vấn đề nhà ở tự xây tại các thành phố và thị trấn.
  - Giữ gìn và khai thác di sản kiến trúc truyền thống trong cải tạo và quy hoạch nội thành Hà Nội.
  - Mối quan hệ giữa quy hoạch giao thông và mạng lưới công trình dịch vụ - thương nghiệp ở thủ đô Hà Nội.
  - Kiến trúc tác phẩm và tác giả.
  - Những suy nghĩ trong công tác xây dựng và quản lý xây dựng ở Thủ đô.
  - Kiến trúc của Hoàng Liên Sơn những năm qua.
  - Ba nhân tố nghệ thuật đô thị với thủ đô Hà Nội.
  - Thẩm mỹ đô thị, mảnh đất còn hoang vắng của ta.
  - Bộ mặt kiến trúc thành phố với quy hoạch kiến trúc chi tiết...

  Số trang: 0

 • Một số ứng dụng của móng sâu trong công tác gia cố các công trình khi sửa chữa

  Tác giả: Viện thiết kế nhà ở và công trình công cộng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện thiết kế nhà ở và công trình công cộng
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số ứng dụng của móng sâu trong công tác gia cố các công trình khi sửa chữa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số ứng dụng của móng sâu trong công tác gia cố các công trình khi sửa chữa

  Tác giả: Viện thiết kế nhà ở và công trình công cộng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Một số ứng dụng của móng sâu trong công tác gia cố các công trình khi sửa chữa, cải tạo.
  - Tình toán mái vỏ mỏng bằng bê tông cốt thép lắp ghép.
  - Sàn bê tông có cốp pha thay cốt thép chịu lực.
  - Catalo cấu kiện định hình nhà nhiều tầng kiểu khung bằng bê tông cốt thép lắp ghép.

  Số trang: 0

 • Luật gọi thầu đấu thầu của Trung Quốc (thi hành từ ngày 1-1-2000)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật gọi thầu đấu thầu của Trung Quốc (thi hành từ ngày 1-1-2000)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật gọi thầu đấu thầu của Trung Quốc (thi hành từ ngày 1-1-2000)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  - Lời giới thiệu.
  - Luật gọi thầu đấu thầu của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.
  - Điều lệ quản lý kinh doanh phát triển nhà đất đô thị.
  - Quy định tạm thời về xử phạt hành chính xây dựng

  Số trang: 0

 • Chiến lược năng lượng của các nước đang phát triển trong những năm 80

  Tác giả: Viện Thông tin khoa học và kỹ thuật TW
  Nhà xuất bản: Viện Thông tin khoa học và kỹ thuật TW
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược năng lượng của các nước đang phát triển trong những năm 80

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược năng lượng của các nước đang phát triển trong những năm 80

  Tác giả: Viện Thông tin khoa học và kỹ thuật TW

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Vai trò của dầu mỏ trong chiến lược phát triển ngành năng lượng.
  - II. Vấn đề các dạng nhiên liệu `phi thương mại` trong chiến lược năng lượng.
  - III. Vai trò của tiết kiệm năng lượng trong chiến lược năng lượng.

  Số trang: 0

 • Kết cấu gỗ trong xây dựng

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết cấu gỗ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết cấu gỗ trong xây dựng

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Kết cấu gỗ trong xây dựng công nghiệp.
  - 2. Nghiên cứu sử dụng gỗ cao su trong xây dựng.
  - 3. Chống cháy cho công trình xây dựng. Sử dụng các kết cấu gỗ.
  - 4. Những phương pháp chống cháy cho kết cấu gỗ.
  - 5. Sử dụng keo phênon phoócmanđêhýt trong liên kết dán gỗ.
  - 6. Dùng tre thay thế cho cốt thép trong kết cấu bê tông.
  - 7. Xử lý tre bằng hỗn hợp lưu huỳnh và cát.
  - 8. Một số kết quả nghiên cứu sử dụng tre làm cốt cho bê tông ở nước ta

  Số trang: 0

 • Những nguyên tắc cơ bản để tính toán kết cấu xây dựng và nền

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện KHKT xây dựng
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những nguyên tắc cơ bản để tính toán kết cấu xây dựng và nền

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những nguyên tắc cơ bản để tính toán kết cấu xây dựng và nền

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Những nguyên tắc cơ bản để tính toán kết cấu xây dựng và nền.
  - 2. Phân tích sự làm việc đồng thời của kết cấu dạng khung trên nền biến dạng.
  - 3. Dự tính độ lún kể đến độ cứng của kết cấu bên trên.
  - 4. Tính khung và dầm trên nền hỗn hợp.
  - 5. Sự làm việc đồng thời giữa hệ kết cấu - móng - nền.
  - 6. Giới thiệu tiêu chuẩn SNIP II.A.10-71:` Những nguyên tắc cơ bản để thiết kế kết cấu xây dựng và nền`.
  - 7. Sự phát triển lý thuyết độ tin cậy và việc hoàn thiện các tiêu chuẩn thiết kế.

  Số trang: 0

 • Trạm thuỷ điện nhỏ

  Tác giả: Vụ Quản lý khoa học kỹ thuật - Bộ Thuỷ lợi
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý khoa học kỹ thuật - Bộ Thuỷ lợi
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trạm thuỷ điện nhỏ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trạm thuỷ điện nhỏ

  Tác giả: Vụ Quản lý khoa học kỹ thuật - Bộ Thuỷ lợi

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Trạm thuỷ điện nhỏ.
  - 2. Tình hình phát triển thuỷ điện nhỏ trên thế giới.
  - 3. Khai thác thuỷ điện nhỏ và biện pháp đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.
  - 4. Thư mục.

  Số trang: 0

 • Xử lý chất thải công cộng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Thông tin khoa học và kỹ thuật TW
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xử lý chất thải công cộng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xử lý chất thải công cộng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Thành phần và số lượng các chất thải công cộng.
  - II. Những nguyên tắc chung và xử lý chất thải.
  - III. Các phương pháp xử lý chất thải.
  - IV. Phương pháp tập trung chất thải công cộng một cách có tổ chức.
  - V. Chế biến các thành phần hữu cơ của chất thải.
  - VI. Đốt các chất thải công cộng.
  - VII. Nhiệt phân chất thải công cộng.
  - VIII. Sản xuất nhiên liệu rắn.
  - IX. Tách nguyên liệu từ chất thải để tái chế biến công nghiệp.

  Số trang: 0

 • Một số kinh nghiệm về thi công bê tông

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số kinh nghiệm về thi công bê tông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số kinh nghiệm về thi công bê tông

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vấn đề công xưởng hoá trong chuẩn bị khối đổ bê tông liền khối .
  - 2. Cầu di động để thi công bê tông.
  - 3. Dàn dáo thép sử dụng ở công trường xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Thạch.
  - 4. Phương hướng áp dụng ván khuôn trong thi công các công trình bê tông, các công trình bê tông cốt thép toàn khối.
  - 5. Chất bôi trơn chống dính cho ván khuôn thép và gỗ khi sản xuất thi công bê tông cốt thép.

  Số trang: 0

 • Vấn đề sử dụng cát sỏi biển và nước biển để sản xuất bê tông

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1980
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vấn đề sử dụng cát sỏi biển và nước biển để sản xuất bê tông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vấn đề sử dụng cát sỏi biển và nước biển để sản xuất bê tông

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vấn đề sử dụng cát sỏi khai thác ở biển và nước biển trong bê tông và bê tông cốt thép .
  - 2. Dùng cát biển làm bê tông thuỷ công.
  - 3. Sỏi và cát biển làm cốt liệu cho bê tông.
  - 4. Sử dụng vỏ ốc biển làm cốt liệu cho bê tông.
  - 5. Dùng nước biển để trộn bê tông.
  - 6. Khảo sát và sử dụng sỏi biển phía Bắc tỉnh Rostock.

  Số trang: 0