Tìm kiếm nâng cao

 • Dự án Nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý đô thị,Báo cáo nghiên cứu thể chế hỗ trợ phương pháp luận về quy hoạch môi trường đô thị

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng-DANIDA
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án Nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý đô thị,Báo cáo nghiên cứu thể chế hỗ trợ phương pháp luận về quy hoạch môi trường đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án Nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý đô thị

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chủ yếu đề cập đến mối quan hệ giữa các cơ quan và cấp chính quyền và hệ thống văn bản pháp quy mới có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng và môi trường đô thị thông qua xem xét 4 chủ đề chính: vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp của các cấp chính quyền trong quá trình lập quy hoạhc chung các đô thị loại 1 và loại 2; lồng ghép nội dung môi trường trong quy hoạch và quản lý đô thị

  Số trang: 0

 • Dự án Nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý đô thị,Báo cáo phương pháp luận quy hoạch môi trường đô thị

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng-DANIDA
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án Nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý đô thị,Báo cáo phương pháp luận quy hoạch môi trường đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án Nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý đô thị

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Báo cáo diễn tả cách thức xây dựng Phương pháp luận quy hoạch môi trường đô thị dựa trên các kinh nghiệm quốc tế; Cách tiến hành thí điểm phương pháp luận thông qua quy hoạch thí điểm; Cách thức xây dựng và ứng dụng phương pháp luận thông qua các bài học được đúc rút

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội,Báo cáo tóm tắt và nhận xét đánh giá

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội,Báo cáo tóm tắt và nhận xét đánh giá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu báo cáo với lãnh đạo Bộ Xây dựng

  Số trang: 0

 • Luật Quy hoạch đất đai năm 1975 của Thái lan,(Được Đức vua phê chuẩn ngày 5/2/1975)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học-BXD
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật Quy hoạch đất đai năm 1975 của Thái lan,(Được Đức vua phê chuẩn ngày 5/2/1975)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật Quy hoạch đất đai năm 1975 của Thái lan

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Luật Quy hoạch đất đai năm 1975 có 84 điều và Luật Quy hoạch đất đai năm 1982 (phê chuẩn ngày 22/2/1982).

  Số trang: 0

 • Luật Kiến trúc Liên bang Nga,(Đuma Quốc gia thông qua ngày 18/10/1995)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học-BXD
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật Kiến trúc Liên bang Nga,(Đuma Quốc gia thông qua ngày 18/10/1995)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật Kiến trúc Liên bang Nga

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Luật gồm 8 chương, 27 điều, quy định: Luật Liên bang quy định các mối quan hệ xuất hiện trong quá trình hoạt động nghề nghiệp của người kiến trúc sư xây dựng các công trình kiến trúc, nhằm bảo đảm môi trường hoạt động sống của con người và xã hội một cách an toàn, sạch về mặt sinh thái, thuận lợi và đầy đủ về mặt xã hội và tinh thần..

  Số trang: 0

 • Luật Đất đai Liên bang Nga,(Đuma Quốc gia thông qua ngày 28/9/2001 và Quyết định ban hành của Hội đồng Liên bang ngày 10/10/2001)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học-BXD
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật Đất đai Liên bang Nga,(Đuma Quốc gia thông qua ngày 28/9/2001 và Quyết định ban hành của Hội đồng Liên bang ngày 10/10/2001)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật Đất đai Liên bang Nga

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Bản gốc chỉ có từ điều 25 đến điều 36 của chương V: Xuất hiện quyền sở hữu đất đai

  Số trang: 0

 • Luật Xây dựng đô thị Liên bang Nga,(Đuma Quốc gia thông qua ngày 22/12/2004 và Quyết định ban hành của Hội đồng Liên bang ngày 24/12/2004)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật Xây dựng đô thị Liên bang Nga,(Đuma Quốc gia thông qua ngày 22/12/2004 và Quyết định ban hành của Hội đồng Liên bang ngày 24/12/2004)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật Xây dựng đô thị Liên bang Nga

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Luật Xây dựng đô thị Liên bang Nga gồm 9 chương, 63 điều.
  - Chương 1: Các quy định chung.
  - Chương 2: Quyền hạn của các cơ quan chính quyền Nhà nước LBN, các CQ chính quyền Nhà nước thuộc các khu vực chủ thể LBN, các CQ khu vực tự trị trong lĩnh vực hoạt động XD đô thị.
  - Chương 3: Quy hoạhc lãnh thổ.
  - Chương 4: Phân vùng xây dựng đô thị.
  - Chương 5: Quy hoạch địa vực..

  Số trang: 0

 • Phương pháp luận quy hoạch môi trường đô thị tại Việt Nam,Hội thảo

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp luận quy hoạch môi trường đô thị tại Việt Nam,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp luận quy hoạch môi trường đô thị tại Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: bao gồm các bài phát biểu của các đại biểu trong nước, ngoài nước và các ban ngành liên quan về Dự thảo Phương pháp luận quy hoạch và quản lý môi trường đô thị.

  Số trang: 0

 • Về giải pháp cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ xuống cấp,Tài liệu toạ đàm

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Về giải pháp cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ xuống cấp,Tài liệu toạ đàm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Về giải pháp cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ xuống cấp

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Trình bày các báo cáo:
  - Thực trạng và giải pháp cải tạo chung cư cũ.
  - Tình hình cải tạo chung cư cũ tại TP Hà Nội.
  -Tình hình cải tạo chung cư cũ tại TP HCM.
  - Giải pháp nâng cấp và cải tạo nhà chung cư cũ.
  -Kinh nghiệm xây dựng lại khu Shinlim quận 1 Seoul.
  - Chính sách và pháp luật nhà ở Hàn Quốc...

  Số trang: 0

 • Kết cấu nhà cao tầng hiện đại,Hội thảo

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng, IDT Consultants Pty.Ltd.
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng, IDT Consultants Pty.Ltd.
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết cấu nhà cao tầng hiện đại,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết cấu nhà cao tầng hiện đại

  Tác giả: Viện KHCN xây dựng, IDT Consultants Pty.Ltd.

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Trình bày các nội dung sau:
  1- Giới thiệu phương pháp thiết kế hiện đại cho các công trình nhà cao tầng.
  2- Các tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng.
  3- Thí nghiệm khí động học và tối ưu hoá kết cấu nhà cao tầng.
  4- Các dạng tải trọng và các hệ kết cấu trong thiết kế nhà cao tầng.
  5- Thiết kế nhà cao tầng chịu tải trọng động đất...

  Số trang: 0

 • Đô thị và quy hoạch - Vấn đề và giải pháp,Hội thảo khoa học

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đô thị và quy hoạch - Vấn đề và giải pháp,Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đô thị và quy hoạch - Vấn đề và giải pháp

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm 22 báo cáo khoa học:
  - Đô thị và quy hoạch - Vấn đề và giải pháp.
  - Một số vấn đề về cơ chế chính sách quản lý và đầu tư XD phát triển đô thị theo quy hoạch.
  - Thiết kế đô thị - nghệ thuật tổ chức không gian.
  - Quy hoạch XD đô thị trong chính sách phát triển vùng ở VN.
  - Một số ý kiến về quy hoạch đô thị ở Hà Nội.
  - Quy hoạch treo - mặt trái của quy hoạch..

  Số trang: 0

 • Kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng,Hội thảo

  Tác giả: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
  Nhà xuất bản: Cục Giám định - BXD
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng

  Tác giả: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Gồm 34 báo cáo khoa học về kiểm định chất lượng nhà chung cư cao tầng:
  - Quản lý chất lượng nhà chung cư cao tầng.
  - Tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng nhà cao tầng.
  - Tổ chức thi công và tự kiểm soát, đánh giá chất lượng của nhà thầu đối với chung cư nhà cao tầng.
  - Kiểm định chất lượng phần kết cấu nhà chung cư cao tầng...

  Số trang: 0

 • Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn - Bộ Xây dựng 50 năm xây dựng và trưởng thành (1956-2006)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn - Bộ Xây dựng 50 năm xây dựng và trưởng thành (1956-2006)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn - Bộ Xây dựng 50 năm xây dựng và trưởng thành (1956-2006)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Năm 2006 là mốc thời gian đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển của Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn, BXD. Đó là nửa thế kỷ đầy biến động của lịch sử dân tộc gắn liền với quá trình phát triển đô thị và nông thôn Việt Nam, giới thiệu kỷ yếu 50 năm của Viện với tâm nguyện góp phần vào việc gìn giữ và kế thừa những truyền thống tốt đẹp

  Số trang: 0

 • Cải cách thể chế lập quy hoạch tổng thể đô thị ở Trung Quốc,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm Tin học - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học - BXD
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải cách thể chế lập quy hoạch tổng thể đô thị ở Trung Quốc,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải cách thể chế lập quy hoạch tổng thể đô thị ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm Tin học - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu việc cải cáh thể chế lập quy hoạch tổng thể đô thị thể hiện ở nhiều mặt khác nhau dưới hệ thống kinh tế thị trường ở Trung Quốc

  Số trang: 0

 • Những vấn đề của nền kiến trúc Việt Nam đương đại

  Tác giả: Hội Kiến trúc sư Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Kiến trúc sư VN
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những vấn đề của nền kiến trúc Việt Nam đương đại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những vấn đề của nền kiến trúc Việt Nam đương đại

  Tác giả: Hội Kiến trúc sư Việt Nam

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Hợp tuyển các bài viết tham luận trao đổi khoa học - thông tin kiến trúc lần thứ nhất từ các nhà chuyên môn đang hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, lý luận - phê bình kiến trúc, đào tạo kiến trúc sư, quản lý, hành nghề kiến trúc..

  Số trang: 0