Tìm kiếm nâng cao

 • Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây xanh đường phố thành phố Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Diệp
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây xanh đường phố thành phố Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Diệp

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết nêu thực trạng cây xanh đường phố Hà Nội. Đưa ra các đề xuất giải pháp phát triển cây xanh đường phố Hà Nội như: Giải pháp chọn loại cây trồng; Giải pháp cải tạo hệ thống cây xanh đường phố hiện có; Giải pháp quy hoạch thiết kế cây xanh cho hệ thống đường mới đã được phê duyệt trong quy hoạch; Giải pháp về quản lý, duy trì cây xanh đường phố.

  Số trang: 11

 • Đổi mới tư duy trong phát triển cây xanh đô thị Việt Nam

  Tác giả: Đỗ Tú Lan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đổi mới tư duy trong phát triển cây xanh đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Tú Lan

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết nêu vai trò và ý nghĩa của cây xanh lưu niên trong quá trình phát triển đô thị; Thực trạng cây lưu niên ở các đô thị Việt Nam; Đổi mới tư duy về phát triển cây xanh lưu niên; Đưa ra các giải pháp để phát triển cây xanh lưu niên ở Việt Nam.

  Số trang: 8

 • Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức phát triển hệ thống cây xanh đô thị có sự tham gia của cộng đồng - Những bài học kinh nghiệm và giải pháp cho thành phố Hà Nội

  Tác giả: Vũ Thị Vinh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức phát triển hệ thống cây xanh đô thị có sự tham gia của cộng đồng - Những bài học kinh nghiệm và giải pháp cho thành phố Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Thị Vinh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Các đô thị trên thế giới có khá nhiều giải pháp về phát triển hệ thống cây xanh đô thị, nhưng một trong các giải pháp đem lại hiệu quả cao và kinh tế đó là tổ chức phát triển hệ thống cây xanh đô thị có sự tham gia của cộng đồng. Tác giả giới thiệu một vài giải pháp mà nhiều nước đã thành công như: kinh nghiệm của Canada về xây dựng các Cộng đồng nở hoa; Phủ cây xanh kín Singapore; Phong chào xây dựng ý thức bảo vệ, chăm sóc cây xanh trong cộng đồng dân cư ở Nhật Bản, Hàn Quốc... Từ đó đề suất một số giải pháp cho thành phố Hà Nội.

  Số trang: 10

 • Những chính sách hỗ trợ phát triển công viên tại một số đô thị trên thế giới và những khuyến nghị cho thành phố Hà Nội

  Tác giả: Kristie Daniel, Emma Strickland, Trần Thị Kiều Thanh Hà, Đinh Đăng Hải, Tổ chức HealthBridge Canada
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Những chính sách hỗ trợ phát triển công viên tại một số đô thị trên thế giới và những khuyến nghị cho thành phố Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Kristie Daniel, Emma Strickland, Trần Thị Kiều Thanh Hà, Đinh Đăng Hải, Tổ chức HealthBridge Canada

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết trình bày các ví dụ quốc tế về các chính sách đã mang lại những thành công trong việc phát triển và duy trì các công viên ở một số đô thị. Bài viết cũng đề cập đến vai trò của chính quyền thành phố và cách thức mỗi chính quyền có thể xây dựng có hiệu quả thông qua các chính sách nhằm đem lại lợi ích cho việc phát triển các công viên địa phương. Đưa ra một vài khuyến nghị giúp gợi ý cho thành phố Hà Nội trong việc phát triển và quản lý các công viên.

  Số trang: 14

 • Đề xuất giải pháp quy hoạch kết hợp yếu tố kĩ thuật phát triển hệ thống cây xanh cảnh quan thành phố Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thị Lan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề xuất giải pháp quy hoạch kết hợp yếu tố kĩ thuật phát triển hệ thống cây xanh cảnh quan thành phố Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Lan

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết nêu: thực trạng về quỹ cây xanh và quy hoạch hệ thống cây xanh thành phố Hà Nội, các vấn đề "nổi cộm"; Kinh nghiệm quy hoạch hệ thống cây xanh trên thế giới và Việt Nam; Định hướng quy hoạch chi tiết hệ thống cây xanh cảnh quan thành phố Hà Nội cùng các giải pháp kỹ thuật.

  Số trang: 13

 • Giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển cây xanh đô thị thành phố Hà Nội

  Tác giả: Phạm Anh Tuấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển cây xanh đô thị thành phố Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Anh Tuấn

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết đề xuất một số giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển cây xanh đô thị Hà Nội. Bao gồm: Giải pháp về quản lý nhà nước và Giải pháp về không gian kiến trúc cảnh quan.

  Số trang: 19

 • Đề xuất các giải pháp bảo vệ, phục hồi và quy hoạch hệ thống cây xanh - mặt nước trong đô thị phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050

  Tác giả: Nguyễn Trúc Anh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề xuất các giải pháp bảo vệ, phục hồi và quy hoạch hệ thống cây xanh - mặt nước trong đô thị phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trúc Anh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết nêu những nội dung chính sau:
  - Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  - Bối cảnh, thực trạng công viên cây xanh thủ đô.
  - Hiện trạng mặt nước.
  - Thực trạng quản lý cây xanh đô thị.
  - Đánh giá chung về hiện trạng hệ thống cây xanh, công viên của Hà Nội.
  - Những vấn đề tồn tại của hệ thống cây xanh, công viên thành phố Hà Nội.
  - Kinh nghiệm quốc tế.
  - Đề xuất các giải pháp.

   
   

  Số trang: 12

 • Giải pháp khoa học kĩ thuật đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong việc bảo vệ, cải tạo hệ thống cây xanh - mặt nước thành phố Hà Nội

  Tác giả: Trần Văn Chứ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Giải pháp khoa học kĩ thuật đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong việc bảo vệ, cải tạo hệ thống cây xanh - mặt nước thành phố Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Văn Chứ

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quản lý cây xanh - mặt nước đô thị ở một số nước trên thế giới và thực trạng công tác, phát triển hệ thống cây xanh - mặt nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, bài viết đề xuất những giải pháp cơ bản khắc phục những mặt còn hạn chế, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong việc bảo vệ, cải tạo hệ thống cây xanh mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

  Số trang: 15

 • Một số giải pháp quản lý, bảo vệ, duy trì và phát triển hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh đô thị thủ đô Hà Nội trong thời gian tới

  Tác giả: Vũ Kiên Trung
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Một số giải pháp quản lý, bảo vệ, duy trì và phát triển hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh đô thị thủ đô Hà Nội trong thời gian tới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Kiên Trung

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết nêu một số giải pháp quản lý, bảo vệ, duy trì và phát triển hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh đô thị thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

  Số trang: 10

 • Hình thái không gian kiến trúc khu vực hồ Hoàn Kiếm - Sự giao thoa, chuyển hóa giữa khu phố cổ và khu phố cũ Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Phú Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hình thái không gian kiến trúc khu vực hồ Hoàn Kiếm - Sự giao thoa, chuyển hóa giữa khu phố cổ và khu phố cũ Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Phú Đức

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tác giả nêu hình thái không gian kiến trúc khu vực hồ Gươm; Thực trạng quản lý, khai thác hồ; Một số đề xuất kiểm soát phát triển.

  Số trang: 15

 • Quy hoạch và thiết kế đô thị cảnh quan xung quanh hồ Hà Nội nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tác giả: Lê Thị Bích Thuận
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch và thiết kế đô thị cảnh quan xung quanh hồ Hà Nội nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Thị Bích Thuận

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu nêu những vấn đề chính:
  - Những công cụ quản lý hệ thống hồ Hà Nội phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn2050.
  - Các công cụ quản lý và nội dung quản lý hệ thống hồ.
  - Khung thiết kế đô thị khu vực xung quanh hồ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
  - Khu vực xung quanh hồ ở trung tâm thành phố.
  - Khu vực xung quanh hồ cảnh quan khu vực ngoại thành.
  - Khu vực xung quanh hồ nuôi trồng thủy hải sản, hoặc hồ tự nhiên, không có hạ tầng xung quanh.
  - Khu vực xung quanh hồ cần bảo tồn đặc biệt.

  Số trang: 22

 • Hệ thống hồ Hà Nội trong quá trình đô thị hóa nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tác giả: Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Tú
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hệ thống hồ Hà Nội trong quá trình đô thị hóa nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Tú

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu gồm những nội dung chính: Thực trạng hệ thống hồ Hà Nội trong quá trình đô thị hóa; Kịch bản biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến hệ thống hồ Hà Nội; Định hướng phát triển và quản lý quy hoạch kiến trúc hệ thống hồ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

  Số trang: 7

 • Không gian xanh đô thị Hà Nội: màu xanh trang trí hay/và màu xanh sản xuất?

  Tác giả: Trần Minh Tùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Không gian xanh đô thị Hà Nội: màu xanh trang trí hay/và màu xanh sản xuất?

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Minh Tùng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tác giả nêu những định nghĩa về không gian xanh đô thị. Đặt ra câu hỏi: Không gian xanh đô thị Hà Nội - một màu xanh có thực sự xanh?. Những vấn đề liên quan đến việc tác động màu xanh tương lai của thành phố. Những hình dung về một loại hình xanh mới - bền vững hóa màu xanh đô thị.

  Số trang: 13

 • Nghiên cứu sinh thái cảnh quan cho việc xanh hoá đô thị tại Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Quang Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sinh thái cảnh quan cho việc xanh hoá đô thị tại Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Quang Minh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết trình bày một số lý thuyết và quan điểm truyền thống lẫn hiện đại về cây xanh và mặt nước trong đô thị, trong đó hai yếu tố xanh này cần kết hợp với nhau và được liên kết rộng khắp tạo thành mạng lưới cảnh quan hoàn chỉnh về mặt sinh thái mà một đô thị bền vững đúng nghĩa cần đạt tới.

  Số trang: 15

 • Thương hiệu đô thị với việc trồng cây xanh đường phố theo chủ đề

  Tác giả: Trương Văn Quảng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thương hiệu đô thị với việc trồng cây xanh đường phố theo chủ đề

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trương Văn Quảng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tác giả nêu một vài nét khái quát chung về cây xanh - mặt nước tại đô thị và một vài nét về cây xanh đường phố Hà Nội trong quá trình phát triển. Đưa ra một vài trao đổi với thành phố Hà Nội về việc duy trì hệ thống cấu trúc xanh tự nhiên của Thủ đô.

  Số trang: 10