Tìm kiếm nâng cao

 • Hướng dẫn đầu tư và quản lý các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn đầu tư và quản lý các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu nêu các kiến thức về việc hiện thực hóa một cơ sở xử lý chất thải rắn, nhằm trả lời cho các câu hỏi mà chính quyền các địa phương thường xuyên phải đối mặt trong quá trình phát triển các cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn mình.

  Số trang: 9

 • Hướng dẫn lựa chọn công nghệ phù hợp để xử lý chất thải rắn sinh hoạt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn lựa chọn công nghệ phù hợp để xử lý chất thải rắn sinh hoạt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Đây là tài liệu hướng dẫn lựa chọn công nghệ phù hợp để xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

  Số trang: 12

 • Công nghệ thích hợp tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Các vấn đề khó khăn Việt Nam đang gặp - Định hướng công nghệ xử lý phù hợp điều kiện của Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Trung Việt
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Công nghệ thích hợp tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Các vấn đề khó khăn Việt Nam đang gặp - Định hướng công nghệ xử lý phù hợp điều kiện của Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Việt

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài báo này trình bày một số khó khăn (nguyên nhân), do cả yếu tố khách quan và chủ quan, làm cho việc ứng dụng các giải pháp về quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam có hiệu quả thấp hoặc chưa đạt yêu cầu về nhiều mặt.

  Số trang: 4

 • Kinh nghiệm của Nhật Bản về thu thập dữ liệu

  Tác giả: Hirata (chuyên gia Nhật Bản)
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm của Nhật Bản về thu thập dữ liệu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hirata (chuyên gia Nhật Bản)

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tác giả nêu 6 điểm chính trong thu thập dữ liệu về chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) ở Nhật Bản:
  Điểm thứ 1: Nhiều dữ liệu về CTRSH được tính toán ở Nhật Bản.
  Điểm thứ 2: Ba mục đích chính về thu thập dữ liệu ở Nhật Bản.
  Điểm thứ 3: Quy trình thu thập dữ liệu hàng năm.
  Điểm thứ 4: Quá trình thay đổi nội dung công tác thu thập dữ liệu.
  Điểm thứ 5: Vai trò của Chính quyền trung ương và Chính quyền tỉnh.
  Điểm thứ 6: Các điểm lưu ý khác trong thu thập thông tin.

  Số trang: 5

 • Tổng quan về quản lý chất thải rắn và nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam (TTCD.1200)

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng quan về quản lý chất thải rắn và nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam (TTCD.1200)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết trình bày thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư nông thôn ở Việt Nam, những kết quả đã đạt được, những tồn tại, bất cập; vai trò, nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực chất thải rắn sinh hoạt. Nhu cầu đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, huy động các nguồn lực đầu tư để góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

  Số trang: 7

 • Đặc biệt phá hoại và vai trò của keo trong mối nối gỗ dùng tu bổ công trình di tích

  Tác giả: Lê Anh Dũng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đặc biệt phá hoại và vai trò của keo trong mối nối gỗ dùng tu bổ công trình di tích

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Anh Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Trong tu bổ kết cấu gỗ công trình di tích, việc nối và cấu kiện là không thể tránh khỏi xác định được khả năng làm việc của cấu kiện gỗ đã được nối vá, chúng ta tiến hành thí nghiệm tính toán sự làm việc và ảnh hưởng của keo dán gỗ kết hợp đai thép, bu lông liên kết.

  Số trang: 10

 • Bảo vệ môi trường trong xây dựng khu đô thị mới có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  Tác giả: Lê Anh Tuấn
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Bảo vệ môi trường trong xây dựng khu đô thị mới có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Anh Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết trình bày các nội dung về bảo vệ môi trường trong xây dựng các khu đô thị mới có vốn đầu tư nước ngoài và vai trò của các bên liên quan trực tiếp tham gia vào thực hiện dự án...

  Số trang: 8

 • Thực trạng môi trường Hoàng Thành Huế

  Tác giả: Hoàng Công Thái Long
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thực trạng môi trường Hoàng Thành Huế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Công Thái Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Từ các số liệu thu thập, điều tra, khảo sát, đo đạc được, bài viết cung cấp thông tin tổng hợp hiện trạng môi trường sinh thái trong khu vực Hoàng Thành Huế - một trung tâm quần thể di tích Cố đô Huế. Kết quả cho thấy môi trường xung quan hoàng thành không khí tương đối sạch, chất lượng nước mặt đang có vấn đề theo chiều hướng xấu, chất lượng đất khu vực còn khá ổn định.

  Số trang: 4

 • Cuộc họp định kỳ lần thứ 11 về Hợp tác Kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Cuộc họp định kỳ lần thứ 11 về Hợp tác Kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 59

 • Cuộc họp lần thứ 8 định kỳ 6 tháng về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cuộc họp lần thứ 8 định kỳ 6 tháng về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cuộc họp lần thứ 8 định kỳ 6 tháng về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam, gồm:
  - Tổng quan về hợp tác kỹ thuật.
  - Hoạt động từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 10 năm 2015 và kết quả.
  - Kế hoạch hoạt động trong tương lai từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016.
  - Đánh giá, kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015,Phần 2: Kết cấu công trình - công nghệ xây dựng; Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015,Phần 2: Kết cấu công trình - công nghệ xây dựng; Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015 gồm có 2 quyển.
  Quyển 1: Tiểu ban 1: Vật liệu xây dựng - Bảo vệ công trình; Kiến trúc, tu bổ di tích - Kỹ thuật môi trường.
  Quyển 2: Tiểu ban 2: Kết cấu công trình - Công nghệ Xây dựng.
  Tiểu ban 3: Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm giao thông và địa kỹ thuật

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Tổng hội Xây dựng VN- Hội Kỹ sư xây dựng Nhật Bản- ĐH Giao thông vận tải- ĐH Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm giao thông và địa kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm giao thông và địa kỹ thuật

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các bài viết về các lĩnh vực: hầm, công trình ngầm, tàu điện ngầm, địa kỹ thuật, cải thiện đất và kỹ thuật nền móng, quy hoạch, thiết kế xây dựng, kiến trúc, đô thị xanh, các công trình giao thông, đường bộ, cầu và cơ sở hạ tầng...

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Kết cấu hạ tầng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Bộ GTVT, Bộ Đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Kết cấu hạ tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Kết cấu hạ tầng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các tham luận:
  - Công nghệ xây dựng đường cao tốc tiên tiến.
  - Tình hình triển khai thí điểm cơ chế PPP đối với các dự án phát triển kết cấu hạ tầng.
  - Kinh nghiệm về đường sắt cao tốc ở Nhật Bản.
  - Những thiệt hại về hạ tầng GTVT do trận động đất mạnh phía Đông Nhật Bản và các biện pháp khôi phục.
  - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo đất của Nhật Bản JGS 4101-2000 vào VN.
  - Hiện trạng cầu bê tông tại VN: Phân tích nguyên nhân và các mô hình xuống cấp..

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Động viên tài chính từ đất đai để đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Chiến lược và chính sách tài chính
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Động viên tài chính từ đất đai để đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Động viên tài chính từ đất đai để đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các tham luận:
  - Cơ chế `đổi đất lấy hạ tầng`.
  - Những bất cập trong chính sách đối với nguồn thu tiền sử dụng đất và thuê đất ở VN.
  - Huy động nguồn lực đất đai để phát triển đô thị.
  - Nguồn thu từ đất đối với ngân sách địa phương.
  - Hợp tác công- tư (PPP) - Một hình thức đổi đất láy hạ tầng.
  - Đất đai trong nền kinh tế thị trường.
  - Hệ thống thuế bất động sản ở châu Âu - Kinh nghiệm và bài học cho VN..

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu hội thảo Quản lý và đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu hội thảo Quản lý và đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu hội thảo Quản lý và đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các nội dung sau:
  1. Phát triển công trình ngầm trong đô thị ở VN.
  2. Công trình ngầm và những vấn đề quản lý có liên quan.
  3. Pháp luật đất đai đói với công trình ngầm.
  4. Quản lý và ĐTXD công trình ngầm đô thị tại Hà Nội.
  5. Quy hoạch, Quản lý và ĐTXD công trình ngầm tại TPHCM.
  6. Thực trạng và giải pháp về đường sắt nội đô thành phố Trung Quốc..

  Số trang: 0