Tìm kiếm nâng cao

 • Khu chế biến xuất khẩu: Một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tác giả: Lê Hồng Phục
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế thế giới
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khu chế biến xuất khẩu: Một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khu chế biến xuất khẩu: Một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tác giả: Lê Hồng Phục

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Lời nói đầu>,br>- Chương I: Khu công nghiệp chế biến xuất khẩu: một biện pháp của chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu .
  Chương II: Những yếu tố được vận dụng trong `khu chế xuất`.
  Chương III: Biện pháp chiến lược khu chế xuất trong các đặc khu kinh tế, thành phố mở cửa và khu khai thác kỹ thuật Trung Quốc.
  Chương IV: Thực trạng một số khu chế xuất tiêu biểu.
  Chương V: Đánh giá và nhận xét thay cho kết luận.

  Số trang: 0

 • Hệ thống thu ngân sách Nhà nước trong xu hướng đổi mới

  Tác giả: Viện Khoa học tài chính - Bộ Tài chính
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học tài chính
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hệ thống thu ngân sách Nhà nước trong xu hướng đổi mới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hệ thống thu ngân sách Nhà nước trong xu hướng đổi mới

  Tác giả: Viện Khoa học tài chính - Bộ Tài chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1- Lời nói đầu>,br>2- Các xu hướng phát triển hệ thống thu ngân sách Nhà nước tại các nước XHCN-thành viên khối SEV .
  3- Quan điểm mới về khoản nộp ngân sách của các xí nghiệp quốc doanh, khi chuyển sang cho tập thể lao động thuê.
  4- Thuế và cải cách thuế ở Ba Lan.
  5- Kinh nghiệm của CHND Bungary về sử dụng thuế quan trong điều hoà nhập khẩu.
  6- Các khoản thu ngân sách có tính chất thuế hoặc không có tính chất thuế.
  7- Thuế địa tô một bộ phận của hệ thống thuế nước CHND Bungary.
  8- Các loại thuế trong hệ thống điều tiết nhà nước ở nước CHND Bungary.
  9- Một số vấn đề về thuế và các khoản nộp từ các xí nghiệp quốc doanh vào ngân sách nhà nước ở Tiệp Khắc và Liên Xô.

  Số trang: 0

 • Mỹ và Nhật Bản - Những vấn đề kinh tế - xã hội. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mỹ và Nhật Bản - Những vấn đề kinh tế - xã hội. Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mỹ và Nhật Bản - Những vấn đề kinh tế - xã hội. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 2 : Những đặc trưng kinh tế-xã hội của Nhật Bản.
  - Những đặc điểm cơ bản về mô hình kinh tế Nhật Bản.
  - Kế hoạch hoá vĩ mô ở Nhật Bản .
  - Khái quát về nền giáo dục Nhật Bản.
  - Triết lý mới về quản lý công ty của Nhật Bản.
  - Những đặc điểm cơ bản trong phát triển nông nghiệp của Nhật Bản.
  - Vai trò mới của thương nghiệp -nhập khẩu thay cho sản xuất.
  - Phần III: Chiến lược toàn cầu.
  - Quan hệ kinh tế đối ngoại của Mỹ và Nhật Bản.
  - Sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ, liên minh chiến lược Mỹ-Nhật Bản - Bản chất của CNĐQ.
  - Chiến tranh kinh tế-công cụ giành giật quốc tế hiện nay.
  - Chính sách ngoại thương của Mỹ-sự khống chế thị trường thế giới.
  - Chính sách ngoại thương dựa trên sức mạnh tài chính và kỹ thuật của Nhật Bản.
  - Nhìn từ nước ngoài: Quan hệ kinh tế của Mỹ và Nhật Bản đối với Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Mỹ và Nhật Bản - Những vấn đề kinh tế - xã hội. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mỹ và Nhật Bản - Những vấn đề kinh tế - xã hội. Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mỹ và Nhật Bản - Những vấn đề kinh tế - xã hội. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tập 1: Những vấn đề kinh tế-xã hội của nước Mỹ.
  - Nguyên tắc chỉ đạo và những đặc điểm cơ bản của hệ thống kinh tế Mỹ .
  - Dân chủ tư sản - nhìn từ pháp luật nước Mỹ.
  - Phương pháp xây dựng chiến lược kinh tế vĩ mô và vi mô - các yếu tố phát triển kinh tế.
  - Nền giáo dục và mục tiêu cạnh tranh kinh tế.
  - Kỹ thuật và công nghệ mới - tầm quan trọng sống còn của nền kinh tế Mỹ.
  - Hệ thống kế hoạch hoá và quản lý mang tính chiến lược của các công ty Mỹ.
  - Kích thích cung bằng cách giảm thuế .
  - Quan hệ thuê mướn trong nền nông nghiệp Mỹ.
  - Những xu hướng mới về quản lý và cơ cấu tổ chức của các công ty lớn ở Mỹ.

  Số trang: 0

 • Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá. Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Mấy vấn đề về chính sách tài chính quốc gia.
  - Chính sách tài chính trong nền kinh tế thị trường.
  - Thị trường tài chính.
  - Nội dung của cải cách tài chính.
  - Những bài học rút ra từ cải cách tài chính.
  - Nhập cuộc thị trường tài chính.
  - Và vấn đề cải tổ cơ chế tài chính-tín dụng tại Liên Xô.
  - Tín dụng ngoài quốc doanh thế mạnh và những vấn đề cần giải quyết...

  Số trang: 0

 • Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời nói đầu.
  - Chính sách tài chính tiền tệ dưới góc độ kinh tế chính trị.
  - Tài chính và phát triển kinh tế.
  - Một số quan điểm về chính sách tài chính quốc gia và vấn đề tạo vốn phát triển ở nước ta hiện nay.
  - Vấn đề tài chính và ngân sách .
  - Một biện pháp tăng thu ngân sách, chống tái lạm phát: miễn giảm thuế và miễn giảm lãi suất ngân hàng.
  - Thử bàn về mô hình quản lý ngân sách Nhà nước dưới hình thức hai quỹ: ngân sách kinh tế và ngân sách tiêu dùng riêng biệt.
  - Cần một thị trường vốn.
  - Tiến tới một thị trường vốn tại Trung Quốc: thảo luận và thưvj hiện...

  Số trang: 0

 • Thị trường lao động và việc làm. Tập 2: Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở các nước trên thế giới

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thị trường lao động và việc làm. Tập 2: Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở các nước trên thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thị trường lao động và việc làm. Tập 2: Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở các nước trên thế giới

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phát triển nguồn nhân lực của các nước trên thế giới.
  2. Thị trường xuất nhập khẩu lao động thế giới.
  3. Kinh nghiệm giải quyết việc làm và thị trường lao động thời kỳ chính sách kinh tế mới (NEP).
  4. Đề xuất về những nguyên tắc và cơ cấu luật lao động của Liên Xô.
  5. Cải cáh hệ thống quản lý lao động và giải quyết việc làm ở Trung Quốc.
  6. Chính sách việc làm của Hunggari .
  7. Khái niệm thất nghiệp và các khái niệm có liên quan với nó trong xã hội tư bản.
  8. Những xu hướng mới của thị trường lao động TBCN và 5 đặc điểm lớn của thị trường lao động Mỹ thập kỷ 90...

  Số trang: 0

 • Thị trường lao động và việc làm. Tập 1,Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở Việt Nam

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thị trường lao động và việc làm. Tập 1,Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thị trường lao động và việc làm. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu .
  2. Thực tiễn đòi hỏi đặt đúng tầm vấn đề lao động và việc làm trong các quyết định lớn của Đảng và Nhà nước.
  3. Suy nghĩ về con đường giải quyết việc làm trong chiến lược kinh tế-xã họi (1991-2000) ở nước ta.
  4. Một số suy nghĩ về mô hình mới quản lý lao động xã hội ở nước ta theo hướng dân chủ hơn-dân chủ XHCN.
  5. Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở Việt Nam.
  6. Một số phương hướng giải quyết việc làm và sử dụng hợp lý nguồn lao động xã hội trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 1991-1995.
  7. Một số nhân tố chủ yếu cần được đặc biệt lưu ý để hình thành thị trường lao động.
  8. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với vấn đề giải quyết việc làm cho lao động xã hội...

  Số trang: 0

 • Kinh tế Trung Quốc: Tình hình và đối sách năm 1990

  Tác giả: Trung tâm thông tin-tư liệu - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kinh tế Trung Quốc: Tình hình và đối sách năm 1990

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kinh tế Trung Quốc: Tình hình và đối sách năm 1990

  Tác giả: Trung tâm thông tin-tư liệu - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Kinh tế Trung Quốc bước vào năm 1990.
  - Bài nói chuyện của Thủ tướng Lý Bằng tại Hội nghị Bàn về công tác cải cách thể chế kinh tế toàn quốc.
  - Làm thế nào để điều chỉnh, khống chế tầm vĩ mô có hiệu quả.
  - Phân tích tình hình thị trường thời gian gần đây và những triển vọng.
  - Năm chính sách chấn chỉnh trật tự lưu thông.
  - Điều chỉnh cơ cấu tăng thu ngoại tệ.
  - Nâng cao mức cung cấp có hiệu quả của thị trường hàng công nghiệp nhẹ .
  - Quan hệ giữa kinh tế kế hoạch và điều tiết thị trường...

  Số trang: 0

 • Các vấn đề về luật kinh tế. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các vấn đề về luật kinh tế. Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các vấn đề về luật kinh tế. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Quản lý kinh tế bằng pháp luật.
  - Kiện toàn chức năng của bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế.
  - Luật về kế hoạch hoá kinh tế quốc dân: tính bức xúc và những vấn đề chủ yếu.
  - Quan điểm và nội dung cơ bản của các pháp lệnh về ngân hàng .
  - Một số quan điểm về xây dựng luật kinh doanh ở nước ta.
  - Suy nghĩ về việc xây dựng các luật tư bản nhà nước hoá tại Việt Nam.
  - Thử đề xuất nội dung và tư tưởng cơ bản của luật tô nhượng.
  - Phác thảo luật doanh nghiệp cổ phần.
  - Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh của các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh...

  Số trang: 0

 • Các vấn đề về luật kinh tế. Tập 1

  Tác giả: Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các vấn đề về luật kinh tế. Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các vấn đề về luật kinh tế. Tập 1

  Tác giả: Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời nói đầu.
  - Luật kinh doanh.
  - Về vấn đề biên soạn bộ luật lao động hiện nay.
  - Về việc ban hành một số luật thuế.
  - Xây dựng luật ngân sách Nhà nước.
  - Luật và mô thức hoạt động ngân hàng ở nước ta.
  - Vài suy nghĩ xung quanh cơ chế ngân hàng hiện nay.
  - Vài suy nghĩ về luật đất đai.
  - Pháp lý và tài chính.
  - Kỷ cương ngân hàng.
  - Vấn đề môi trường và luật bảo vệ môi trường.
  - Đã xuất hiện luật kinh tế tại Trung Quốc.
  - Luật thuế và cải cách hệ thống hệ thống thuế trong những năm 1990-1991 của Thuỵ Điển.
  - Luật về sở hữu ở Liên Xô.

  Số trang: 0

 • Các tổ chức kinh tế quốc tế

  Tác giả: Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam
  Nhà xuất bản: Viện kinh tế thế giới
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các tổ chức kinh tế quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các tổ chức kinh tế quốc tế

  Tác giả: Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu.
  2. Chương I: Vài nét về quá trình hình thành và phát triển các tổ chức kinh tế quốc tế.
  Chương II: Các tổ chức thương mại, tài chính và tín dụng liên chính phủ.
  Chương III: Liên hợp quốc và các tổ chức kinh tế quốc tế trong hệ thống Liên hợp quốc.
  Chương IV: Hội đồng tương trợ kinh tế.
  Chương V: Cộng đồng kinh tế châu Âu.
  Chương VI: Các tổ chức kinh tế của các nước đang phát triển.

  Số trang: 0

 • Kế hoạch và thị trường: Quan điểm và thực tiễn ở nước ngoài. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kế hoạch và thị trường: Quan điểm và thực tiễn ở nước ngoài. Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kế hoạch và thị trường: Quan điểm và thực tiễn ở nước ngoài. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu.
  2. Kế hoạch và thị trường trong nền kinh tế hàng hoá dưới con mắt các học giả phương Tây
  3. Về cơ chế quản lý và kế hoạch hoá trong cải tổ kinh tế ở Liên xô.
  4. Tại sao Liên xô khan hiếm hàng tiêu dùng?.
  5. Vấn đề kế hoạch và thị trường trong phát triển kinh tế Trung Quốc.
  6. Kinh tế hàng hoá XHCN ở nông thôn Trung Quốc.
  7. Cải cách ngân hàng ở Trung Quốc.
  8. Mô hình quản lý kinh tế vĩ mô ở Bungari.
  9. Nhìn lại vì sao Nam Tư đi chệch khỏi nền kinh tế thị trường tự quản XHCN?.
  10.Về nền kinh tế Vương quốc Anh.
  11. Vài nét về kế hoạch hoá ở Pháp.
  12. Nhà nước Mỹ và quá trình cải cách cơ cấu kinh tế.
  13. Những xu hướng mới trong tổ chức quản lý và kế hoạch hoá của các công ty Mỹ...

  Số trang: 0

 • Kế hoạch và thị trường: Những vấn đề ở Việt Nam. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kế hoạch và thị trường: Những vấn đề ở Việt Nam. Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kế hoạch và thị trường: Những vấn đề ở Việt Nam. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Về vấn đề đổi mới kế hoạch hoá trong nền kinh tế hàng hoá ở nước ta.
  2. Một số vấn đề về sản xuất hàng hoá và thị trường ở nước ta.
  3. Từ thị trường đến kế hoạch.
  4. Một số quan niệm về mối quan hệ giữa kế hoạch và thị trường.
  5. Nhà nước điều tiết thị trường chủ yếu bằng các biện pháp kinh tế.
  6. Một số ý kiến về kế hoạch hoá tài chính-tín dụng trong cơ chế quản lý kinh tế mới.
  7. Tài chính quốc gia - thực trạng và giải pháp.
  8. Thuế và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.
  9. Về vấn đề lãi suất tiết kiệm trong tình hình mới.
  10. Nền kinh tế hàng hoá và vấn đề bao cấp.
  11. Mấy nét về tình hình thị trường hàng hoá nước ta năm 1989.
  12. Bàn về một số hiện tượng trên thị trường vật tư nước ta năm 1989...

  Số trang: 0

 • Chính sách kinh tế đối ngoại của Ấn Độ

  Tác giả: Đỗ Đức Định
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế thế giới
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chính sách kinh tế đối ngoại của Ấn Độ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chính sách kinh tế đối ngoại của Ấn Độ

  Tác giả: Đỗ Đức Định

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Chính sách ngoại thương - 1/ Những đặc điểm và xu hướng chủ yếu - 2/ Quá trình nghiên cứu và xây dựng chính sách ngoại thương - 3/ Những biện pháp chủ yếu khuyến khích xuất khẩu - 4/ Mười bốn mũi nhọn xuất khẩu đặc biệt - II. Chính sách đầu tư nước ngoài - 1/ Đầu tư của tư bản nước ngoài vào Ân Độ - 2/ Đầu tư của Ân Độ ở nước ngoài - III. Cán cân thanh toán và những vấn đề khác - IV. Nhận xét và đánh giá chung.

  Số trang: 0