Tìm kiếm nâng cao

 • Các khu công nghiệp chế biến xuất khẩu (khu chế xuất) trên thế giới

  Tác giả: Lê Hồng Phục
  Nhà xuất bản: Viện kinh tế thế giới
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các khu công nghiệp chế biến xuất khẩu (khu chế xuất) trên thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các khu công nghiệp chế biến xuất khẩu (khu chế xuất) trên thế giới

  Tác giả: Lê Hồng Phục

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Khái niệm.
  II. Một số tình hình phát triển khu chế xuất trên thế giới.
  III. Một số nội dung của khu chế xuất: những chính sách ưu đãi khuyến khích, những điều kiện phương tiện cơ sở hạ tầng dịch vụ, bộ máy điều hành ở khu chế xuất.
  IV. Động cơ và yêu cầu của các công ty xuyên quốc gia và các nhà đầu tư nước ngoài vào khu chế xuất.
  V. Chi phí và lợi ích của nước chủ nhà tại các khu chế xuất.
  VI. Một số điểm về khu kinh tế Trung Quốc.
  VII. Một số vấn đề và nhận xét.

  Số trang: 0

 • Vai trò của Nhà nước trong thương mại và công nghiệp hoá của Nam Triều Tiên

  Tác giả: Young-Sae Lee
  Nhà xuất bản: Viện kinh tế thế giới
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vai trò của Nhà nước trong thương mại và công nghiệp hoá của Nam Triều Tiên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vai trò của Nhà nước trong thương mại và công nghiệp hoá của Nam Triều Tiên

  Tác giả: Young-Sae Lee

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Lời nói đầu.
  II. Thời kỳ chạy đua xuất khẩu.
  III. Thời kỳ công nghiệp hoá bằng phát triển công nghiệp nặng.
  IV. Thời kỳ điều chỉnh cơ cấu.
  - Cở sở chính sách.
  - Các chính sách công nghiệp.
  V. Kết luận.
  - Các phương hướng đối với vai trò của Chính phủ trong thập kỷ tới.

  Số trang: 0

 • Bảo toàn và phát triển vốn ở xí nghiệp của các nước

  Tác giả: Bộ Tài chính
  Nhà xuất bản: Viện khoa học tài chính
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bảo toàn và phát triển vốn ở xí nghiệp của các nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bảo toàn và phát triển vốn ở xí nghiệp của các nước

  Tác giả: Bộ Tài chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời mở đầu.
  - Vấn đề cải cách chế độ sở hữu ở chủ nghĩa xã hội.
  - Xu hướng chuyển các xí nghiệp quốc doanh sang thuê thầu.
  - Trao quyền sử dụng và bảo toàn vốn cho các xí nghiệp.
  - Quan hệ sở hữu và vấn đề cho thuê, giao vốn cho xí nghiệp quốc doanh ở các nước XHCN.
  - Khía cạnh lịch sử của vấn đề cho thuê xí nghiệp.
  - Lối thoát của kinh tế quốc doanh ở một số nước.
  - Sở hữu và quản lý.
  - Sở hữu XHCN và quan hệ cổ phần.
  - Phát triển các quan hệ sở hữu và quản lý.
  - Các vấn đề chuyển sang các hình thức tổ chức quản lý mới.
  - Sự đa dạng của các hình thức sở hữu XHCN.
  - Chính sách khu vực và tự chủ kinh tế.
  - Về giới hạn của tự cấp phát tài chính.
  - Tự chủ tài chính của các xí nghiệp nhà nước tư bản chủ nghĩa.

  Số trang: 0

 • Chiến lược kinh tế Trung Quốc năm 2000 - Những vấn đề quan trọng

  Tác giả: Thông tấn xã Việt Nam
  Nhà xuất bản: Thông tấn xã Việt Nam
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược kinh tế Trung Quốc năm 2000 - Những vấn đề quan trọng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược kinh tế Trung Quốc năm 2000 - Những vấn đề quan trọng

  Tác giả: Thông tấn xã Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Điều kiện và chiến lược phát triển kinh tế:
  - 1. Xuất phát điểm cho chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc - 2. Những đặc trưng cơ bản trong các điều kiện của Trung Quốc - 3. Một số vấn đề cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế của Trung Quốc.
  - Chương II: Những mục tiêu chiến lược trong phát triển kinh :
  - 1. Ý nghĩa của việc đặt ra mục tiêu và những bài học của Trung Quốc trong quá khứ về việc lựa chọn mục tiêu chiến lược - 2. Những mục tiêu chiến lược mới của Trung Quốc trong phát triển kinh tế - 3. Các bước thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của Trung Quốc.
  - Chương III: Các hướng phát triển chính:
  - 1. Mối quan hệ tương hỗ giữa tốc độ, tỷ lệ và hiệu quả - 2. Chuyển từ phát triển chiều rộng sang phát triển chiều sâu - 3. Khẳng định chiến lược phát triển cân đối tương đối.
  - Chương IV: Công nghiệp hoá và phát triển công nghiệp:
  - 1. Quá trình công nghiệp hoá của Trung Quốc - 2. Lựa chọn đường lối công nghiệp hoá - 3. Những vấn đề chiến lược trong việc hiện đại hoá nền công nghiệp Trung Quốc.
  - Chương V: Phát triển nông nghiệp :
  - 1. Thiết lập một cơ cấu kinh tế nông nghiệp đa cấp và đa ngành - 2. Ôn định và phát triển chế độ khoán sản - 3. Xây dựng một hệ thống kỹ thuật nông nghiệp phù hợp với đặc điểm phát triển song song kỹ thuật sinh học và máy móc nông nghiệp .
  - Chương VI: Các nguồn tài nguyên trí thức:
  - 1. Tầm quan trọng chiến lược của việc phát triển các nguồn tài nguyên trí thức, sự thay đổi chiến lược - 2. Tăng cường công tác giáo dục, khoa học và phát triển các nguồn tài nguyên trí thức - 3. Tăng cường đầu tư trong việc phát triển trí thức và gặt hái thành quả từ đầu tư.

  Số trang: 0

 • Lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc

  Tác giả: Lê Tịnh, Thanh Tùng, Lê Quang Cam
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc

  Tác giả: Lê Tịnh, Thanh Tùng, Lê Quang Cam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Quá trình hình thành lý luận về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc.
  - II. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc là sự kết hợp tính thống nhất và tính đa dạng của CNXH.
  - III. Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc đã được nhận thức lại.
  - IV. Kinh tế thị trường XHCN là nội dung quan trọng của CNXH mang màu sắc Trung Quốc .
  - V. Dân chủ và pháp luật là nội dung cơ bản của CNXH mang màu sắc Trung Quốc.
  - VI. Văn minh tinh thần là nội dung cơ bản của CNXH mang màu sắc Trung Quốc.
  - VII. Nhận xét và kết luận.

  Số trang: 0

 • Cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc

  Tác giả: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc

  Tác giả: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thể chế chính trị của Trung Quốc trước cải cách - I. Vài nét khái quát về lịch sử hình thành nước Công hoà ND Trung Hoa.
  - II. Khái quát về thể chế chính trị của nước Cộng hoà ND Trung Hoa - 1/ Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc - 2/ Vị trí, vai trò của nhà nước XHCN - 3/ Ngoài các Đảng và Nhà nước, trong thể chế chính trị ở Trung Quốc còn có các tổ chức chính trị xã hội- Đó là Mặt trận thống nhất yêu nước và các tổ chức quần chúng.
  - III. Trung Quốc đánh giá về cơ chế lãnh đạo cũ - Nội dung cải cách hệ thống chính trị - I. Một số quan điểm chung - II. Nội dung - 1/ Thực hiện tách Đảng với chính quyền - 2/ Hoàn thiện chế độ dân chủ XHCN - 3/ Cải cách thể chế và cơ cấu hành chính ở Trung Quốc - 4/ Giao quyền hơn nữa cho cấp dưới - 5/ Cải cách chế độ cán bộ - 6/ Tăng cường xây dựng pháp chế XHCN - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Một số thành tựu lý luận trong những năm cải cách mở cửa của Trung Quốc

  Tác giả: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số thành tựu lý luận trong những năm cải cách mở cửa của Trung Quốc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số thành tựu lý luận trong những năm cải cách mở cửa của Trung Quốc

  Tác giả: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu - I. Về triết học:
  - 1. Hạt nhân triết học Mácxít là gì? - 2. Về tính giai cấp và chân lý - 3. Về lý luận tha hoá của Mác và CNXH có tha hoá không?.
  - II. Chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc và giai đoạn đầu của CNXH- luận điểm cơ bản, tổng hợp của khoa học xã hội Trung Quốc:
  - 1. Quan niệm về `CNXH mang đặc điểm Trung Quốc` - 2. Giai đoạn đầu của CNXH.
  - III. Thể chế kinh tế thị trường XHCN, lý luận cơ bản nhất về kinh tế học:
  - 1. Lịch sử vấn đề - 2. Bản chất thể chế kinh tế thị trường XHCN.

  Số trang: 0

 • Nguyên nhân ăn mòn kết cấu bê tông cốt thép dưới tác động khí hậu ven biển Việt Nam, một số hướng đảm bảo và nâng cao độ bền công trình

  Tác giả: Lê Quang Hùng
  Nhà xuất bản: Viện KHKT xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nguyên nhân ăn mòn kết cấu bê tông cốt thép dưới tác động khí hậu ven biển Việt Nam, một số hướng đảm bảo và nâng cao độ bền công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nguyên nhân ăn mòn kết cấu bê tông cốt thép dưới tác động khí hậu ven biển Việt Nam, một số hướng đảm bảo và nâng cao độ bền công trình

  Tác giả: Lê Quang Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tính xâm thực của môi trường khí quyển biển Việt Nam.
  - II. Hiện trạng và nguyên nhân ăn mòn bê tông, bê tông cốt thép.
  - III. Các điều kiện kỹ thuật đảm bảo độ bền kết cấu bê tông cốt thép trong môi trường khí hậu ven biển.
  - IV. Một số hướng nâng cao độ bền công trình.
  - V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Giới thiệu kinh nghiệm xây dựng hệ thống phân ngành của Liên hiệp quốc và ứng dụng nó vào việc xây dựng phân ngành kinh tế của nước CHXHCN Việt Nam

  Tác giả: Phạm Hồng Vân
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học thống kê
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu kinh nghiệm xây dựng hệ thống phân ngành của Liên hiệp quốc và ứng dụng nó vào việc xây dựng phân ngành kinh tế của nước CHXHCN Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu kinh nghiệm xây dựng hệ thống phân ngành của Liên hiệp quốc và ứng dụng nó vào việc xây dựng phân ngành kinh tế của nước CHXHCN Việt Nam

  Tác giả: Phạm Hồng Vân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Giới thiệu sơ lược hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam-.
  Phần II: Giới thiệu hệ thống phân ngành chuẩn quốc tế.
  - Phần III: Ưng dụng kinh nghiệm xây dựng ISIS vào việc xây dựng phân ngành kinh tế của Việt Nam.
  - Danh mục ngành của Liên hợp quốc.

  Số trang: 0

 • Nguyên nhân hư hỏng công trình trên nền đất yếu

  Tác giả: Nguyễn Anh Dũng
  Nhà xuất bản: Knxb
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nguyên nhân hư hỏng công trình trên nền đất yếu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nguyên nhân hư hỏng công trình trên nền đất yếu

  Tác giả: Nguyễn Anh Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Một số đặc điểm về cấu tạo nền đất yếu Hà Nội .
  - 2. Các giải pháp nền móng công trình được sử dụng.
  - 3. Nguyên nhân gây hư hỏng công trình.
  - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Kỹ thuật tiến bộ trong quản lý bảo trì đường ô tô

  Tác giả: Nguyễn Chính Bái
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- Bộ Giao thông VT
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỹ thuật tiến bộ trong quản lý bảo trì đường ô tô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỹ thuật tiến bộ trong quản lý bảo trì đường ô tô

  Tác giả: Nguyễn Chính Bái

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Quan hệ tương tác giữa các yếu tố quản lý khai thác và bảo trì đường.
  Chương 2: Điểm lại những tiến bộ, thành tựu trong công tác quản lý và bảo trì đường.
  Chương 3: Nâng cao hiệu quả công tác khai thác và bảo trì đường.
  Chương 4: Những thành tựu nghiên cứu cải tiến công nghệ sửa chữa bảo trì và vật liệu mới.
  Chương 5: Tổ chức quản lý bảo trì đường bộ ở nước ngoài. Hiện trạng QLBT đường bộ ở nước ta và đề nghị một phương hướng đổi mới tiếp cận với cơ chế thị trường

  Số trang: 0

 • Cải cách thể chế kinh tế của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

  Tác giả: Đào Thái Dũng
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu KH thị trường giá cả
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải cách thể chế kinh tế của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải cách thể chế kinh tế của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

  Tác giả: Đào Thái Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tính tất yếu khách quan của cải cách thể chế của Trung Quốc.
  II. Mô hình của cải cách thể chế kinh tế ở Trung Quốc:
  1- Chuyển đổi cơ chế vận hành nền kinh tế quốc dân.
  2- Cải cách hệ thống các đòn bẩy kinh tế nhằm tạo ra môi trường bên ngoài thuận lợi cho cải cách trong nội bộ xí nghiệp.
  3- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thị trường.
  4- Cải cách quan hệ chế độ sở hữu.
  III. Những vấn đề rút ra về mặt lý luận và thực tiễn của cải cách kinh tế ở Trung Quốc.
  IV. Lạm phát ở Trung Quốc và các giải pháp chống lạm phát ở Trung Quốc.
  V.Những kiến nghị về cải cách kinh tế ở Việt Nam.
  Phụ lục : Một số chỉ tiêu cơ bản của Trung Quốc

  Số trang: 0

 • Kinh nghiệm của thế giới và khả năng phát triển khu chế xuất ở Việt Nam

  Tác giả: Lưu Vũ Mai
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm của thế giới và khả năng phát triển khu chế xuất ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kinh nghiệm của thế giới và khả năng phát triển khu chế xuất ở Việt Nam

  Tác giả: Lưu Vũ Mai

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần một: Những kinh nghiệm phát triển khu chế xuất trên thế giới.
  I. Sự phát triển của các khu chế xuất trên thế giới:
  1- Mô hình Masan của Nam Triều Tiên.
  2- Khu chế xuất ở các nước Đông Nam Á.
  II. Các bài học kinh nghiệm.
  III. Những hạn chế của khu chế xuất cần lưu ý.
  Phần hai: Khả năng phát triển khu chế xuất của Việt Nam:
  I. Sự hình thành và phát triển các khu chế xuất ở nước ta.
  II. Các biện pháp và chính sách hỗ trợ.
  Kết luận

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Luật quy hoạch đô thị và tình hình thực tiễn

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Luật quy hoạch đô thị và tình hình thực tiễn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Luật quy hoạch đô thị và tình hình thực tiễn

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Luật Quy hoạch đô thị nước CHND Trung Hoa.
  - Một số vấn đề và kiến nghị trong việc chấp hành Luật quy hoạch đô thị.
  - Tăng cường quy hoạch và điều tiết sự phát triển vùng và đô thị.
  - Tạo lập cơ chế vận hành quy hoạch đô thị tương ứng với nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
  - Luận chứng kinh tế là mặt quan trọng của quy hoạch đô thị

  Số trang: 0

 • Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương

  Tác giả: Uỷ ban kinh tế và xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP)
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương

  Tác giả: Uỷ ban kinh tế và xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP)

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Đích và các mục tiêu.
  II. Những vấn đề chủ yếu:
  A- Những chiều hướng, phương thức và tác động của đô thị hoá.
  B- Nền kinh tế và sức sản xuất của đô thị.
  C- Sự nghèo khó ở đô thị.
  D- Môi trường đô thị.
  III. Điểm lại các chương trình trợ giúp hiện nay:
  A- Sự trợ giúp ở cấp quốc gia.
  B- Sự trợ giúp ở cấp khu vực.
  IV. Các hành động ở cấp quốc gia.
  V. Các hành động ở cấp khu vực .
  VI. Những ưu tiên và khung thời gian

  Số trang: 0