Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị chuyên đề về liên doanh với nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chuyên đề về liên doanh với nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chuyên đề về liên doanh với nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  - Báo cáo về hợp tác liên doanh với nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.
  - Báo cáo tình hình giao nhận thầu xây dựng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  - Phụ lục các hãng thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng tại Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang màu sắc riêng của Trung quốc. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang màu sắc riêng của Trung quốc. Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang màu sắc riêng của Trung quốc. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề:
  - Bàn về một vài vấn đề đô thị hoá nông thôn.
  - Suy nghĩ về việc nhất thể hoá thành thị và nông thôn.
  - Tăng nhanh bước tiến của nhất thể hoá thành thị và nông thôn, đẩy mạnh xây dựng thành phố hiện đại hoá.
  - Xu thế phát triển xã hội là đô thị hoá chứ không phải là nhất thể hoá thành thị và nông thôn.

  Số trang: 0

 • Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang mầu sắc riêng của Trung quốc. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang mầu sắc riêng của Trung quốc. Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang mầu sắc riêng của Trung quốc. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT- Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề:
  - Lời giới thiệu.
  - Tìm tòi con đường mới đô thị hoá nông thôn mang màu sắc riêng của Trung quốc.
  - Vững vàng công tác, nắm chắc thí điểm, thúc đẩy công cuộc xây dựng thị trấn nhỏ phát triển lành mạnh.
  - Quy hoạch xây dựng thị trấn nhỏ theo phương hướng đô thị hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá.

  Số trang: 0

 • Điều lệ về chất lượng công trình xây dựng của thành phố Bắc Kinh

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều lệ về chất lượng công trình xây dựng của thành phố Bắc Kinh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều lệ về chất lượng công trình xây dựng của thành phố Bắc Kinh

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Quy định chung - Chương II: Quản lý giám sát chất lượng công trình xây dựng - Chương III: Trách nhiệm chất lượng của đơn vị kiến thiết - Chương IV: Trách nhiệm chất lượng của đơn vị khảo sát thiết kế - Chương V: Trách nhiệm chất lượng của xí nghiệp thi công - Chương VI: Bảo hành công trình và khiếu tố chất lượng - Chương VII: Trách nhiệm pháp luật - Chương VIII: Quy định phụ.

  Số trang: 0

 • Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ xây dựng đến năm 2000

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ xây dựng đến năm 2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ xây dựng đến năm 2000

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  I. Đánh giá hiện trạng KHKT xây dựng>
  - Tiềm lực KHKT xây dựng.
  - Năng lực KHKT theo các chuyên ngành.
  II. Mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược khoa học và công nghệ đến năm 2000.
  - Dự báo khoa học công nghệ XD thế giới đến năm 2000>,br>- Mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát.
  - Mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể.
  III. Dự kiến các dự án đầu tư đến năm 2000.

  Số trang: 0

 • Chiến lược toàn cầu về chỗ ở đến năm 2000

  Tác giả: Trung tâm Liên hợp quốc về khu dân cư (Habitat)
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT-Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược toàn cầu về chỗ ở đến năm 2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược toàn cầu về chỗ ở đến năm 2000

  Tác giả: Trung tâm Liên hợp quốc về khu dân cư (Habitat)

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I/ Lời giới thiệu.
  - II/ Mục tiêu, luận cứ và nguyên tắc tổng quát - - Mục tiêu - - Chiến lược toàn cầu về chỗ ở đến năm 2000: luận cứ - - Chiến lược toàn cầu về chỗ ở: nguyên tắc cơ bản - - Đưa chiến lược vào hành động: những nhận thức mới.
  - III/ Đường lối chỉ đạo hành động trong phạm vi quốc gia - - Chuẩn cứ tổng quát - - Xác định các mục tiêu quốc gia về chỗ ở - - Tổ chức lại lĩnh vực về chỗ ở - - Huy động và phân bố các nguồn lực tài chính - - Sản xuất và cải thiện chỗ ở.
  - IV/ Hành động quốc tế - - Những nguyên tắc chung - - Vai trò của các Chính phủ - - Vai trò của các tổ chức quốc tế - - Vai trò của Trung tâm LHQ về khu dân cư (Habitat).
  - V/ Kết luận và kế hoạch hành động

  Số trang: 0

 • Những vấn đề cảnh quan sinh thái ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường

  Tác giả: Nguyễn Thế Thôn
  Nhà xuất bản: Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những vấn đề cảnh quan sinh thái ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những vấn đề cảnh quan sinh thái ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường

  Tác giả: Nguyễn Thế Thôn

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu.
  II. Một số vấn đề cơ bản về cảnh quan.
  III. Cảnh quan sinh thái.
  IV. Cảnh quan sinh thái ứng dụng.
  V. Cảnh quan sinh thái ứng dụng và quy hoạch quản lý môi trường.
  VI. Mô hình cảnh quan sinh thái ứng dụng trong quy hoạch và thiết kế phát triển kinh tế, môi trường bền vững.
  VII. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch tổng thể trên cơ sở sinh thái-tài nguyên-môi trường

  Tác giả: Trần Ngọc Ninh
  Nhà xuất bản: Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch tổng thể trên cơ sở sinh thái-tài nguyên-môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch tổng thể trên cơ sở sinh thái-tài nguyên-môi trường

  Tác giả: Trần Ngọc Ninh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu.
  - II. Tình hình nghiên cứu, những khái niệm và xu hướng phát triển về quy hoạch lãnh thổ.
  - III. Phương hướng quy hoạch tổng thể.
  - IV. Kiến luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Đánh giá lại thị trường xi măng châu Á thời kỳ 2000-2010

  Tác giả: Nguyễn Văn Thiện
  Nhà xuất bản: Trung tâm KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá lại thị trường xi măng châu Á thời kỳ 2000-2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá lại thị trường xi măng châu Á thời kỳ 2000-2010

  Tác giả: Nguyễn Văn Thiện

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm các vấn đề:
  1. Trung quốc: Hiện trạng - Dự báo phát triển đến 2010.
  2. Nhật Bản: Hiện trạng - Dự báo phát triển đến 2010.
  3. Các nước Đông Á khác: Hàn quốc, Đài Loan, Hồng Kông, CHDCND Triều Tiên, Macau, Toàn bộ vùng Đông Á.
  4. Các nước Tây Nam Á: Ấn Độ, Pakistan, Một số nước khác ở khu vực Tây Nam Á.
  5. Các nước Đông Nam Á: Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines, Một số nước khác ở Đông Nam Á, Việt Nam, Toàn bộ vùng Đông Nam Á.
  6. Đầu tư phát triển xi măng Việt Nam trong tình hình mới

  Số trang: 0

 • Kết cấu hạ tầng cơ sở ở Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - thực trạng và giải pháp

  Tác giả: Vũ Xuân Đào
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu khoa học thị trường-giá cả
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết cấu hạ tầng cơ sở ở Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - thực trạng và giải pháp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết cấu hạ tầng cơ sở ở Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - thực trạng và giải pháp

  Tác giả: Vũ Xuân Đào

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Phần thứ nhất: Vai trò của hạ tầng cơ sở trong quá trình pját triển nền kinh tế đất nước - - Phần thứ hai: Thực trạng kết cấu cơ sở hạ tầngViện nghiên cứu KH thị trường-giá cả- I. Cơ cấu vùng kinh tế của đất nước- II. Thực trạng kết cấu hạ tầng cơ sở ở nước ta- - Phần thứ ba: Triển vọng và những giải pháp cải thiện kết cấu hạ tầng cơ sở - I. Nhu cầu cải thiện kết cấu hạ tầng cơ sở cho ngành công nghiệp- II. Những định hướng cơ bản cải thiện kết cấu hạ tầng cơ sở- III. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế

  Tác giả: Lê Quang Thiệp,Bộ Ngoại giao Phần Lan
  Nhà xuất bản: Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế

  Tác giả: Lê Quang Thiệp,Bộ Ngoại giao Phần Lan

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Đô thị hoá và công nghiệp hoá- II. Đô thị Việt Nam - Thực trạng và các vấn đề nan giải- III. Quy hoạch đô thị - Một khâu quan trọng trong quản lý phát triển đô thị- IV. Đổi mới quy hoạch xây dựng đô thị- V. Giới thiệu quy hoạch đô thị ở Nhật Bản- Kết luận- VI. Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Công nghệ xử lý nước thải

  Tác giả: Nguyễn Bá Trinh
  Nhà xuất bản: Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ xử lý nước thải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ xử lý nước thải

  Tác giả: Nguyễn Bá Trinh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học- II. Xử lý nước thải bằng phương pháp hoá học- III. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học- IV. Một số phương pháp kết hợp- V. Quá trình tự làm sạch trong môi trường- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Một số vấn đề tải trọng và tác động đối với nhà và công trình

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích/ Nguyễn Ngọc Hà/ Nguyễn Võ Thông,Nguyễn Ngọc Hà,Nguyễn Võ Thông
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số vấn đề tải trọng và tác động đối với nhà và công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số vấn đề tải trọng và tác động đối với nhà và công trình

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích/ Nguyễn Ngọc Hà/ Nguyễn Võ Thông,Nguyễn Ngọc Hà,Nguyễn Võ Thông

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Mở đầu- 1. Tải trọng do người, vật liệu và sản phẩm chất kho- 2. Hệ số độ cao- 3. Hệ số khí động- 4. Phân vùng áp lực gió với thời gian lấy trung bình vận tốc gió 3 giây- 5. Sửa đổi chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió- 6. Những thay đổi khác trong tiêu chuẩn dự thảo mới so với tiêu chuẩn cũ- - Kết luận.

  Số trang: 0

 • 30 năm phát triển thuỷ điện Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Đình Tranh
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin và dịch vụ KHKT- Bộ Năng lượng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: 30 năm phát triển thuỷ điện Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ba mươi 30 năm phát triển thuỷ điện Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Đình Tranh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I- Đánh giá tiềm năng và quy hoạch thuỷ điện Việt Nam.
  II- Những năm 60: Xây dựng Thác Bà.
  III- Những năm 70: Chuẩn bị sông Đà.
  IV- Những năm 80: Các công trình then chốt.
  V- Vai trò của thuỷ điện hiện nay ở nước ta.
  VI- Phương hướng phát triển thuỷ điện. VII- Kết luận và kiến nghị.
  Phần phụ lục.

  Số trang: 0

 • Tình hình, nhiệm vụ hiện nay của hệ thống kiến thiết và việc chấn hưng ngành Xây dựng ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tình hình, nhiệm vụ hiện nay của hệ thống kiến thiết và việc chấn hưng ngành Xây dựng ở Trung Quốc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tình hình, nhiệm vụ hiện nay của hệ thống kiến thiết và việc chấn hưng ngành Xây dựng ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Chào mừng Hội nghị công tác kiến thiết toàn quốc.
  - Nhận thức thống nhất, công tác vững vàng, bảo đảm cho sự nghiệp kiến thiết phát triển lâu bền, ổn định và cân đối.
  - Hội nghị toàn quốc về công tác ngành Xây dựng làm phấn khởi mọi người.
  - Chấn hưng ngành Xây dựng trong nền kinh tế thị trường.
  - Đứng ở trong ngành, nắm vững năm khâu.

  Số trang: 0