Tìm kiếm nâng cao

 • Bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ cơ khí.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ cơ khí.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ cơ khí.

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: nêu những hướng dẫn đối với việc thựuc hiện bản vẽ cơ khí. Cung cấp các số liệu về hàn và mặt mối hàn: ví dụ đối với đường ống. Cung cấp các chi tiết về lò so, bánh răng, chốt, vòng bi, vòng đệm, khía rãnh. Các phục lục quy định dung sai của các chi tiết cơ khí và vật đúc

  Số trang: 0

 • Bản vẽ kỹ thuật. Những nguyên lý chung

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bản vẽ kỹ thuật. Những nguyên lý chung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bản vẽ kỹ thuật. Những nguyên lý chung

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nêu những nguyên lý cơ bản của việc thực hiện bản vẽ kỹ thuật, các thuật ngữ và các chữ viết tắt sử dụng trong các bản vẽ kỹ thuật; vật liệu, kích thước và cách bố trí các bảng vẽ; Các kiểu và độ dày của thước vẽ; các kiểu và kích thước của chữ, số và các kỹ hiệu; tỷ lệ vẽ; hình chiếu , tiết diện , kích thước và dung sai hình học, những đặc điểm và các chi tiết tương ứng thường gặp. Các phụ lục cung cấp những thông về phát triển của các bản vẽ phối cảnh và dung sai hình học

  Số trang: 0

 • kỹ thuật giao thông và đường - Giải thích các thuật ngữ . Quy hoạch giao thông

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: kỹ thuật giao thông và đường - Giải thích các thuật ngữ . Quy hoạch giao thông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: kỹ thuật giao thông và đường - Giải thích các thuật ngữ . Quy hoạch giao thông

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Danh mục chữ cái các thuật ngữ thường dngf trong quy hoạch giao htông nhưng không phải tất cả

  Số trang: 0

 • kỹ thuật giao thông và đường - Giải thích các thuật ngữ . Quy hoạch giao thông

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: kỹ thuật giao thông và đường - Giải thích các thuật ngữ . Quy hoạch giao thông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: kỹ thuật giao thông và đường - Giải thích các thuật ngữ . Quy hoạch giao thông

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Danh mục chữ cái các thuật ngữ thường dngf trong quy hoạch giao htông nhưng không phải tất cả

  Số trang: 0

 • Bản vẽ kỹ thuật. các bản vẽ kiến trúc (Phụ trương của AS 1100.301-1985)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bản vẽ kỹ thuật. các bản vẽ kiến trúc (Phụ trương của AS 1100.301-1985)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bản vẽ kỹ thuật. các bản vẽ kiến trúc (Phụ trương của AS 1100.301-1985)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Cung cấp mô tả các vẽ điển hình có sử dụng các quy ước trong tiêu chuẩn. Phụ trương này cần được tham khảo kết hợp với tiêu chuẩn

  Số trang: 0

 • Kỹ thuật giao thông đường- Giải thích các thuật ngữ. Thiết kế và thi công đường

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỹ thuật giao thông đường- Giải thích các thuật ngữ. Thiết kế và thi công đường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỹ thuật giao thông đường- Giải thích các thuật ngữ. Thiết kế và thi công đường

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Danh mục chữ cái và thuật ngữ thường dùng trong thiết kế và thi công đường nhưng không toàn diện. Các thuật ngữ về xí nghiệp xây dựng và thi công đất không được đưa vào, đối vưối các thuật ngữ này xem trang AS 179. Giải thích các tên gọi đối với các xí nghiệp xây dựng và thi công đất. Các thuật ngữ có liên quan tới thiết kế đường cho trong phụ lục A

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã-hợp tác xã. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã-hợp tác xã. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã-hợp tác xã. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc cơ bản để thiết kế quy haọch xây dựng mới và xây dựng cải tạo điểm dân cư, vận dụng vào điều kiện của xã-hợp tác xã

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xây dựng đô thị

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xây dựng đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xây dựng đô thị

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế quy hoạch xây dựng các đô thị mới, cải tạo các đô thị hiện có của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Hướng dẫn này nhằm thống nhất cách lập đồ án quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ , hướng dẫn thiết kế, đáp ứng có hiệu quả nhu cầu xây dựng và quản lý xây dựng ở cấp huyện trong phạm vi cả nước

  Số trang: 0

 • Quy trình lập sơ đồ và đồ án quy hoạch vùng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình lập sơ đồ và đồ án quy hoạch vùng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình lập sơ đồ và đồ án quy hoạch vùng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Quy trình lập sơ đồ và đồ án quy haọch xây dựng nhằm phục vụ ch công tác quản lý và thiết kế quy hoạch xây dựng các vùng lãnh thổ trong phạm vi cả nước

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông trường

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông trường

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này hướng dẫn để thiết kế quy hoạch , xét duyệt qui hoạch xây dựng các điểm dân cư nông trường sau khi đã có luận chứng kinh tế kỹ thuật

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn lập đồ án quy hoạch huyện

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn lập đồ án quy hoạch huyện

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn lập đồ án quy hoạch huyện

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Bản hướng dẫn này áp dụng để lập đồ án quy haọch xây dựng huyện thuộc tất cả các vùng lãnh thổ (vùng núi, trung du, đồng bằng, ven biển, biên gioiứ, hải đảo) trong cả nước

  Số trang: 0

 • Rạp chiếu bóng. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Rạp chiếu bóng. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Rạp chiếu bóng. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCXD 48-72. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới, hoặc cải tạo các rạp chiếu bóng, sử dụng để chiếu phim cỡ 35mm và cỡ 16mm màn ảnh thường, màn ảnh giả rộng và màn ảnh rộng

  Số trang: 0

 • Phân cấp nhà và công trình dân dụng - Nguyên tắc chung

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân cấp nhà và công trình dân dụng - Nguyên tắc chung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân cấp nhà và công trình dân dụng - Nguyên tắc chung

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này thay thế cho 20 TCN 13-1964 `Phân cấp công trình kiến trúc dân dụng`. Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc chung về phân cấp nhà và công trình dân dụng bao gồm các loại nhà ở, nhà và công cộng. Khi thiết kế nhà và công trình dân dụng, ngoài những nguyên tắc chung này, phải tuân theo những quyđịnh về phân cấp trong tiêu chuẩn thiết kế của từng loại nhà và công trình hiện hành

  Số trang: 0

 • Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các khách sạn. Tiêu chuẩn này thay thế 20 TCN 54-72 `Khách sạn quốc tế- Tiêu chuẩn thiết kế`

  Số trang: 0