Tìm kiếm nâng cao

 • Chất lượng đất - Xác định lưu huỳnh tổng số bằng đốt khô

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng đất - Xác định lưu huỳnh tổng số bằng đốt khô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng đất - Xác định lưu huỳnh tổng số bằng đốt khô

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này mô tả quy trình đốt khô để xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng số trong mẫu đất. Phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả các loại mẫu đất khô trong không khí.

  Số trang: 0

 • Chất lượng đất - Hoà tan để xác định hàm lượng tổng số các nguyên tố. Phần 1: Hoà tan bằng axit flohydric và pericloric

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng đất - Hoà tan để xác định hàm lượng tổng số các nguyên tố. Phần 1: Hoà tan bằng axit flohydric và pericloric

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng đất - Hoà tan để xác định hàm lượng tổng số các nguyên tố. Phần 1: Hoà tan bằng axit flohydric và pericloric

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Chất lượng đất - Xác định hàm lượng dầu khoáng - Phương pháp phổ hồng ngoại và sắc ký khí

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng đất - Xác định hàm lượng dầu khoáng - Phương pháp phổ hồng ngoại và sắc ký khí

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng đất - Xác định hàm lượng dầu khoáng - Phương pháp phổ hồng ngoại và sắc ký khí

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này mô tả hai phương pháp sử dụng để xác định hàm lượng dầu khoáng trong đất bằng phổ hồng ngoại (phương pháp A)và sắc ký khí (phương pháp B). Phương pháp A phù hợp khi hàm lượng dầu khoáng lớn hơn 20 mg/kg theo chất khô. Phương pháp B phù hợp khi hàm lượng dầu khoáng lớn hơn 100 mg/kg theo chất khô.

  Số trang: 0

 • Rung động và chấn động cơ học - Sự gây rối loạn đến hoạt động và chức năng hoạt động của con người - Phân loại

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Rung động và chấn động cơ học - Sự gây rối loạn đến hoạt động và chức năng hoạt động của con người - Phân loại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Rung động và chấn động cơ học - Sự gây rối loạn đến hoạt động và chức năng hoạt động của con người - Phân loại

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Rung động và chấn động cơ học - Rung động của các công trình cố định - Các yêu cầu riêng để quản lý chất lượng đo và đánh giá rung động

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Rung động và chấn động cơ học - Rung động của các công trình cố định - Các yêu cầu riêng để quản lý chất lượng đo và đánh giá rung động

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Rung động và chấn động cơ học - Rung động của các công trình cố định - Các yêu cầu riêng để quản lý chất lượng đo và đánh giá rung động

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp đầu đo điện hoá

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp đầu đo điện hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp đầu đo điện hoá

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp IOD

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp IOD

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp IOD

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp iod để xác định oxy hoà tan trong nước gọi là `phương pháp Winkler` cải tiến để khắc phục một số cản trở. Phương pháp iod là phương pháp chuẩn để xác định oxy hoà tan trong nước.

  Số trang: 0

 • Chất lượng nước - Xác định nitrat. Phần 2: Phương pháp đo phổ dùng 4-Fluorophenol sau khi chưng cất

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng nước - Xác định nitrat. Phần 2: Phương pháp đo phổ dùng 4-Fluorophenol sau khi chưng cất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng nước - Xác định nitrat. Phần 2: Phương pháp đo phổ dùng 4-Fluorophenol sau khi chưng cất

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định ion nitrat trong nước. Phương pháp này được áp dụng để phân tích tất cả các loại nước, nhưng chủ yếu là nước bị ô nhiễm và nước mặn.

  Số trang: 0

 • Chất lượng nước - Xác định nitrat. Phần 1: Phương pháp đo phổ dùng 2,6 - Dimethylphenol

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng nước - Xác định nitrat. Phần 1: Phương pháp đo phổ dùng 2,6 - Dimethylphenol

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng nước - Xác định nitrat. Phần 1: Phương pháp đo phổ dùng 2,6 - Dimethylphenol

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định ion nitrat trong nước. Phương pháp này được áp dụng để phân tích trực tiếp nước thô và nước uống được.

  Số trang: 0

 • Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 15: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 15: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 15: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này hướng dẫn phương pháp bảo quản và xử lý mẫu bùn trong cống và mẫu bùn trong trạm xử lý nước, chất lơ lửng và trầm tích nước mặn, nước ngọt để sau đó phân tích tiếp.

  Số trang: 0

 • ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Kích thước và dung sai - Phần 2: Dãy thông số theo hệ inch

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Kích thước và dung sai - Phần 2: Dãy thông số theo hệ inch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Kích thước và dung sai - Phần 2: Dãy thông số theo hệ inch

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các cấp dung sai đối với đường kính ngoài, độ ô van và chiều dày thành của các ống nhựa nhiệt dẻo theo hệ inch dùng để vận chuyển chất lỏng và được chế tạo với đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa theo TCVN 6150-2:2003 (ISO 161-2:1996) . Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các ống nhựa nhiệt dẻo trơn có tiết diện ngang tròn không đổi dọc theo suốt chiều dài ống, bất kể phương pháp sản xuất hoặc vật liệu chế tạo của chúng như thế nào.

  Số trang: 0

 • ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Kích thước và dung sai - Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Kích thước và dung sai - Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Kích thước và dung sai - Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các cấp dung sai đối với đường kính ngoài, độ ô van và chiều dày thành ống của các ống nhựa nhiệt dẻo theo hệ mét dùng để vận chuyển chất lỏng và được chế tạo với đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa theo TCVN 6150-1:2003 (ISO 161-1:1996) và chiều dày thành ống danh nghĩa phù hợp với ISO 4065:1996. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các ống nhựa nhiệt dẻo trơn có tiết diện ngang tròn không đổi dọc theo suốt chiều dài ống, bất kể phương pháp sản xuất hoặc vật liệu chế tạo của chúng như thế nào.

  Số trang: 0

 • Hệ thống ống nhựa dùng để vận chuyển nước sinh hoạt - Đánh giá sự hoà tan - Xác định giá trị hoà tan của ống nhựa, phụ tùng nối và đầu nối

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hệ thống ống nhựa dùng để vận chuyển nước sinh hoạt - Đánh giá sự hoà tan - Xác định giá trị hoà tan của ống nhựa, phụ tùng nối và đầu nối

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hệ thống ống nhựa dùng để vận chuyển nước sinh hoạt - Đánh giá sự hoà tan - Xác định giá trị hoà tan của ống nhựa, phụ tùng nối và đầu nối

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định sự hoà tan của các thành phần từ bề mặt bên trong của các ống nhựa, các phụ tùng nối và các đầu nối. Các đánh giá về vi sinh vật và thành phần hữu cơ không được đề cập đến. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các ống nhựa, phụ tùng nối và đầu nối được sử dụng để vận chuyển nước sinh hoạt và vận chuyển nước nguyên liệu để sản xuất nước sinh hoạt...

  Số trang: 0

 • ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa - Phần 2: Dãy thông số theo hệ inch

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa - Phần 2: Dãy thông số theo hệ inch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa - Phần 2: Dãy thông số theo hệ inch

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định đường kính ngoài danh nghĩa cho các ống nhựa nhiệt dẻo theo hệ inch dùng để vận chuyển chất lỏng có áp suất hoặc không có áp suất. Tiêu chuẩn này cũng quy định các trị số áp suất danh nghĩa, độ bền yêu cầu tối thiểu và các hệ số vận hành toàn bộ (thiết kế) đối với các ống nhựa nhiệt dẻo dùng cho các ứng dụng có áp suất. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các ống nhựa nhiệt dẻo trơn có tiết diện ngang tròn và không đổi dọc theo suốt chiều dài ống, bất kể phương pháp sản xuất hoặc vật liệu chế tạo của chúng như thế nào.

  Số trang: 0

 • ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa - Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa - Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa - Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định đường kính ngoài danh nghĩa cho các ống nhựa nhiệt dẻo theo hệ mét dùng để vận chuyển chất lỏng có áp suất hoặc không có áp suất. Tiêu chuẩn này cũng quy định các trị số áp suất danh nghĩa, độ bền yêu cầu tối thiểu và hệ số vận hành toàn bộ (thiết kế) đối với các ống nhựa nhiệt dẻo dùng cho các ứng dụng có áp suất. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các ống nhựa nhiệt dẻo trơn có tiết diện ngang tròn và không đổi dọc theo suốt chiều dài ống, bất kể phương pháp sản xuất hoặc vật liệu chế tạo của chúng như thế nào.

  Số trang: 0