Tìm kiếm nâng cao

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: QCVN 07:2016/BXD gồm 10 quy chuẩn:

  • QCVN 07-1:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước”: Quy định những yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình cấp nước.
  • QCVN 07-2:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình thoát nước mưa, thoát nước thải và xử lý nước thải.
  • QCVN 07-3:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình hào và tuynen kỹ thuật”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo và quản lý vận hành công trình hào và tuy nen kỹ thuật.
  • QCVN 07-4:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình giao thông đô thị, không bao gồm các công trình giao thông như tàu điện ngầm, đường sắt đô thị, cảng đường thủy, sân bay.
  • QCVN 07-5:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo và quản lý vận hành các công trình cấp điện…
  • QCVN 07-6:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp xăng dầu, khí đốt”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các công trình cấp xăng dầu, khí đốt.
  • QCVN 07-7:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình chiếu sáng. Những quy định này áp dụng cho công trình chiếu sáng đường giao thông đô thị, các trung tâm đô thị, điểm dân cư tập trung và không gian công cộng...
  • QCVN 07-8:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình viễn thông”: Quy định các yêu cầu kỹ thuật phải phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các công trình viễn thông…
  • QCVN 07-9:2016/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc

  Số trang: 104

 • Thiết kế kết cấu bê tông. Phần 1-1: Quy định chung và quy định cho nhà. TC Châu Âu: EN 1992-1-1:2004+AC:2010

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế kết cấu bê tông. Phần 1-1: Quy định chung và quy định cho nhà. TC Châu Âu: EN 1992-1-1:2004+AC:2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông dùng để thiết kế nhà và công tình bằng bê tông, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép ứng suất trước. Tiêu chuẩn này tuân theo các nguyên tắc và các yêu cầu về an toàn và sử dụng của kết cấu, các cơ sở thiết kế và kiểm tra nêu trong EN 1990: Cơ sở thiết kế kết cấu. Phần 1-1 của Eurocode 2 đưa ra các cơ sở chung để thiết kế kết cấu bê tông, bê tông cốt thép, bê tông ứng suất trước đưuọc chế tạo từ cốt liệu nhẹ và cốt liệu thông thường cùng với các quy định cụ thể cho kết cấu nhà. Phần 1-1 gồm 12 chương:
  Chương 1: Tổng quát.
  Chương 2: Các cơ sở thiết kế.
  Chương 3: Vật liệu.
  Chương 4: Độ bền lâu và lớp bảo vệ cốt thép.
  Chương 5: Phân tích kết cấu.
  Chương 6: Trạng thái giới hạn độ bền.
  Chương 7: Trạng thái giới hạn sử dụng.
  Chương 8: Cấu tạo chi tiết cốt thép và thanh căng ứng suất trước. Tổng quát.
  Chương 9: Chi tiết cấu tạo của cấu kiện và các quy định riêng.
  Chương 10: Các quy định bổ sung cho các cấu kiện và cấu kiện bê tông đúc sẵn.
  Chương 11: Kết cấu bê tông cốt liệu nhẹ.
  Chương 12: Kết cấu bê tông và bê tông ít cốt thép.

  Số trang: 283

 • Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 4: Si lô, bể chứa và đường ống. EN 1998-4:2006

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 4: Si lô, bể chứa và đường ống. EN 1998-4:2006

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1998-4:2006 Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 4: Si lô, bể chứa và đường ống. Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc và quy định áp dụng cho thiết kế chịu động đất về phương diện kết cấu của đường ống trên mặt đất, đường ống chôn dưới đất và bể chứa có nhiều dạng và công dụng khác nhau. Tiêu chuẩn này bao gồm các tiêu chí và quy định bổ sung cho thiết kế chịu động đất các kết cấu không hạn chế về kích cỡ, các dạng kết cấu và các điểm chức năng khác. Với một số loại bể chưa và si lô, tiêu chuẩn này còn cung cấp các phương pháp đánh giá chi tiết và các quy định kiểm tra... EN 1998-4:2006 gồm:
  I: Tổng quát.
  II: Các nguyên tắc chung và tiêu chuẩn áp dụng.
  III: Các nguyên tắc và quy định áp dụng cụ thể cho si lô. 
  IV: Các nguyên tắc và quy định áp dụng cụ thể cho bể chứa.
  V: Các nguyên tắc và quy định áp dụng cụ thể cho đường ống nằm trên mặt đất.
  VI: Các nguyên tắc và quy định áp dụng cụ thể cho đường ống chôn dưới đất.

  Số trang: 130

 • Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các-tơ. TCVN 9402:2012

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng vùng các-tơ. TCVN 9402:2012

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 9402:2012 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng các tơ, tiêu chuẩn này dùng làm cơ sở để lập nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng các tơ. Đối tượng áp dụng là các khu công nghiệp, khu dân cư, đô thị, không áp dụng cho khảo sát xây dựng các công trình đặc biệt như: các công trình dạng tuyến, các công trình thủy lợi, thủy điện, các công trình ngầm...
  Nội dung Tiêu chuẩn gồm:
  1: Phạm vi áp dụng. 
  2: Tài liệu viện dẫn.
  3: Thuật ngữ và định nghĩa.
  4: Đặc điểm hình thành, phát triển các tơ.
  5: Đặc điể, điều kiện địa chất công trình trong vùng phát triển các tơ.
  6: Phương pháp khảo sát địa chất công trình trong vùng các tơ. Một số yêu cầu kỹ thuật.
  7: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn trước thiết kế cơ sở.
  8: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế cơ sở.
  9: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật. 
  10: Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.

  Số trang: 76

 • Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 3: Đánh giá và gia cường kết cấu nhà. EN 1998-3:2005 + AC:2013

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế công trình chịu động đất. Phần 3: Đánh giá và gia cường kết cấu nhà. EN 1998-3:2005 + AC:2013

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu 8 về thiết kế công trình chịu động đất có 6 phần. Phần 3: Đánh giá và gia cường kết cấu nhà EN 1998-3 có phạm vi áp dụng: Đưa ra các tiêu chí đánh giá khả năng kháng chấn của các kết cấu nhà riêng lẻ đã xây dựng. Mô tả phương pháp lựa chọn các biện pháp khắc phục cần thiết...
  Nội dung tiêu chuẩn được chia thành 6 Chương:

  • Chương 1: Tổng quát.
  • Chương 2: Các yêu cầu về tính năng và các tiêu chí cần tuân theo.
  • Chương 3: Thông tin đánh giá kết cấu.
  • Chương 4: Đánh giá.
  • Chương 5: Quyết định gia cường sửa chữa kết cấu.
  • Chương 6: Thiết kế gia cường kết cấu.

  Số trang: 95

 • Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 2: Khảo sát và thí nghiệm đất nền. EN 1997-2:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: 2016
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 2: Khảo sát và thí nghiệm đất nền. EN 1997-2:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Châu Âu 7 về thiết kế địa kỹ thuật có 2 phần. Phần 2: Khảo sát và thí nghiệm đất nền EN 1997-2 được sử dụng kết hợp với EN 1997-1 và đưa ra những quy định bổ sung cho EN 1997-1 liên quan đến: Lập kế hoạch và báo cáo về khảo sát đất nền, những yêu cầu chung cho một số thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm trong phòng thông dụng...
  Tiêu chuẩn có nội dung gồm 6 chương:
  - Chương 1: Khái quát.
  - Chương 2: Lập đề cương khảo sát đất nền.
  - Chương 3: Lấy mẫu đất, đá và quan trắc nước ngầm.
  - Chương 4: Thí nghiệm đất và đá ngoài hiện trường.
  - Chương 5: Thí nghiệm đất và đá trong phòng thí nghiệm.
  - Chương 6: Báo cáo khảo sát đất nền.

  Số trang: 220

 • Các tiêu chuẩn chuyên ngành về địa kỹ thuật

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Các tiêu chuẩn chuyên ngành về địa kỹ thuật

  Tiêu đề phụ: TCVN 9355:2012, TCVN 9363:2012, TCVN 9364:2012...

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung cuốn "Các tiêu chuẩn về chuyên ngành địa kỹ thuật" gồm các phần sau:
  - TCVN 9355:2012 Gia cố đất yếu bằng bấc thấm thoát nước.
  - TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng.
  - TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng - Kĩ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công.
  - TCVN 9393:2012 Cọc - Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục...

  Số trang: 318

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 1. Các quy định chung

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 1. Các quy định chung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế địa kỹ thuật. Phần 1. Các quy định chung

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 3: Chemical and electro-chemical tests. BS 1377: Part 3:1990,Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 3: Thí nghiệm đất bằng phương pháp điện – hóa.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 3: Chemical and electro-chemical tests. BS 1377: Part 3:1990,Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 3: Thí nghiệm đất bằng phương pháp điện – hóa.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 3: Chemical and electro-chemical tests. BS 1377: Part 3:1990

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn BS 1377: Part 3:1990 giới thiệu Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 3: Thí nghiệm đất bằng phương pháp điện – hóa.

  Số trang: 0

 • Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 4: Compaction – related tests. BS 1377: Part 4:1990,Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 4: Các thí nghiệm về độ nén của đất

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 4: Compaction – related tests. BS 1377: Part 4:1990,Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 4: Các thí nghiệm về độ nén của đất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 4: Compaction – related tests. BS 1377: Part 4:1990

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn BS 1377: Part 4:1990 giới thiệu Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 4: Các thí nghiệm về độ nén của đất

  Số trang: 0

 • Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 5: Compressibility permeability and dubabbility tests. BS 1377: Part 5:1990,Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 5: Các thí nghiệm về độ chịu nén, độ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 5: Compressibility permeability and dubabbility tests. BS 1377: Part 5:1990,Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 5: Các thí nghiệm về độ chịu nén, độ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 5: Compressibility permeability and dubabbility tests. BS 1377: Part 5:1990

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn BS 1377: Part 5:1990 giới thiệu Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 5: Các thí nghiệm về độ chịu nén, độ thấm nước, độ bền của đất

  Số trang: 0

 • Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 6: Consolidation and permeability tests in hydraulic cells and with pore pressure measurement. BS 1377: Part 6:1990,Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. P

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 6: Consolidation and permeability tests in hydraulic cells and with pore pressure measurement. BS 1377: Part 6:1990,Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. P

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 6: Consolidation and permeability tests in hydraulic cells and with pore pressure measurement. BS 1377: Part 6:1990

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn BS 1377: Part 6:1990 giới thiệu Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 6: Các thí nghiệm về độ cố kết và độ thấm nước trong các tế bào đất

  Số trang: 0

 • Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 7: Shearb strength tests (total stress). BS 1377: Part 7:1990,Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 7: Thí nghiệm cường độ cắt (tổng ứng suất)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 7: Shearb strength tests (total stress). BS 1377: Part 7:1990,Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 7: Thí nghiệm cường độ cắt (tổng ứng suất)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 7: Shearb strength tests (total stress). BS 1377: Part 7:1990

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn BS 1377: Part 7:1990 giới thiệu Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 7: Thí nghiệm cường độ cắt (tổng ứng suất)

  Số trang: 0

 • Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 8: Shearb strength tests (effective stress). BS 1377: Part 8:1990,Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 8: Thí nghiệm cường độ cắt (hiệu quả ứng suất)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 8: Shearb strength tests (effective stress). BS 1377: Part 8:1990,Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 8: Thí nghiệm cường độ cắt (hiệu quả ứng suất)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Methods of test for soils for civil engineering purposes. Part 8: Shearb strength tests (effective stress). BS 1377: Part 8:1990

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn BS 1377: Part 8:1990 giới thiệu Các phương pháp thí nghiệm đất cho các mục đích xây dựng kỹ thuật hạ tầng. Phần 8: Thí nghiệm cường độ cắt (hiệu quả ứng suất)

  Số trang: 0