Tìm kiếm nâng cao

 • Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định hình dạng, kích thước, màu sắc và nội dung của dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa sử dụng trong quản lý chất thải nguy hại nhằm phòng tránh các tác động bất lợi của từng loại chất thải nguy hại đến con người và môi trường trong khi lưu trữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại .

  Số trang: 0

 • Chất thải nguy hại - Phân loại

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất thải nguy hại - Phân loại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất thải nguy hại - Phân loại

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng để phân biệt các chất thải nguy hại theo đặc tính của chúng, phục vụ cho việc quản lý chất thải nguy hại một cách an toàn, hiệu quả và theo đúng quy định của Quy chế quản lý chất thải nguy hại.

  Số trang: 0

 • Chất thải rắn không nguy hại - Phân loại

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất thải rắn không nguy hại - Phân loại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất thải rắn không nguy hại - Phân loại

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng để phân biệt các chất thải rắn không nguy hại , phục vụ cho việc quản lý chất thải một cách an toàn đối với con người và môi trường, hiệu quả và đúng với các quy định về quản lý chất thải đô thị do các cấp có thẩm quyền quy định.

  Số trang: 0

 • Máy đào và chuyển đất - Phương pháp đo kích thước tổng thể của máy cùng thiết bị công tác

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Máy đào và chuyển đất - Phương pháp đo kích thước tổng thể của máy cùng thiết bị công tác

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Máy đào và chuyển đất - Phương pháp đo kích thước tổng thể của máy cùng thiết bị công tác

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Máy đào và chuyển đất - Phương pháp xác định trọng tâm

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Máy đào và chuyển đất - Phương pháp xác định trọng tâm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Máy đào và chuyển đất - Phương pháp xác định trọng tâm

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các toạ độ trọng tâm của máy đào và chuyển đất như: máy kéo, máy bốc xúc, ô tô tự đổ, máy san ở trạng thái chất tải bất kỳ hoặc ở vị trí bất kỳ của thiết bị công tác.

  Số trang: 0

 • Máy đào và chuyển đất - Phương pháp đo lực kéo trên thanh kéo

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Máy đào và chuyển đất - Phương pháp đo lực kéo trên thanh kéo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Máy đào và chuyển đất - Phương pháp đo lực kéo trên thanh kéo

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại máy đào và chuyển đất kiểu tự hành sau: máy kéo, máy bốc xúc, ô tô tự đổ, máy cạp, máy lu đầm và máy đặt ống.

  Số trang: 0

 • Máy đào và chuyển đất

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Máy đào và chuyển đất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Máy đào và chuyển đất

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước. TCXD 245:2000

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước. TCXD 245:2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước. TCXD 245:2000

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc cơ bản về khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu việc gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước.

  Số trang: 0

 • ống và phụ tùng bằng gang. Nối xả B-B. Kích thước cơ bản

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1981
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống và phụ tùng bằng gang. Nối xả B-B. Kích thước cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống và phụ tùng bằng gang. Nối xả B-B. Kích thước cơ bản

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định kết cấu và kích thước cơ bản cảu mối nối xả B-B. Hình dạng , kết cấu và kích thước cơ bản của mối nói xả B-B phải theo đúng chỉ dẫn trên hình vẽ và bảng

  Số trang: 0

 • ống và phụ tùng bằng gang. Nối ba nhánh E-B. Kích thước cơ bản

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1981
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống và phụ tùng bằng gang. Nối ba nhánh E-B. Kích thước cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống và phụ tùng bằng gang. Nối ba nhánh E-B. Kích thước cơ bản

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định kết cấu và kích thước cơ bản của mối nối ba nhánh E-B

  Số trang: 0

 • ống và phụ tùng bằng thép. Nối góc 45 độ E-U. Kích thước cơ bản

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1981
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống và phụ tùng bằng thép. Nối góc 45 độ E-U. Kích thước cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống và phụ tùng bằng thép. Nối góc 45 độ E-U. Kích thước cơ bản

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định kết cấu, hình dạng và kích thước cơ bản của mối nối góc 45 độ E- U

  Số trang: 0

 • ống và phụ tùng bằng thép. Nối bốn nhánh B-B. Kích thước cơ bản

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1981
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống và phụ tùng bằng thép. Nối bốn nhánh B-B. Kích thước cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống và phụ tùng bằng thép. Nối bốn nhánh B-B. Kích thước cơ bản

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định kết cấu, hình dạng và kích thước cơ bản của mối nối bốn nhánh B-B

  Số trang: 0

 • ống và phụ tùng bằng gang. Nối bốn nhánh E-E. Kích thước cơ bản

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1981
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống và phụ tùng bằng gang. Nối bốn nhánh E-E. Kích thước cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống và phụ tùng bằng gang. Nối bốn nhánh E-E. Kích thước cơ bản

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn nỳa quy định kết cấu và kích thước cơ bản của mối nối bốn nhánh E-E. Hình dạng, kết cấu và kíc thước cơ bản của mối nối bốn nhánh E-E phải theo đúng chỉ dẫn trên hình vẽ và bảng

  Số trang: 0

 • ống và phụ tùng bằng thép. Nối ba nhánh E-B. Kích thước cơ bản

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1981
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống và phụ tùng bằng thép. Nối ba nhánh E-B. Kích thước cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống và phụ tùng bằng thép. Nối ba nhánh E-B. Kích thước cơ bản

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định kết cấu, hình dạng và kích thước cơ bản của mối nối ba nhánh E-B

  Số trang: 0

 • ống và phụ tùng bằng gang. Nối bốn nhánh B-B. Kích thước cơ bản

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1981
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống và phụ tùng bằng gang. Nối bốn nhánh B-B. Kích thước cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống và phụ tùng bằng gang. Nối bốn nhánh B-B. Kích thước cơ bản

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định kết cấu và kích thước cơ bản của mối nối bốn nhánh B-B. Hình dạng, kết cấu và kích thước cơ bản của mối nối bốn nhánh B-B. Phải theo đúng chỉ dẫn trên hình vẽ và bảng

  Số trang: 0