Tìm kiếm nâng cao

 • Đề xuất các giải pháp bảo vệ, phục hồi và quy hoạch hệ thống cây xanh - mặt nước trong đô thị phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050

  Tác giả: Nguyễn Trúc Anh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề xuất các giải pháp bảo vệ, phục hồi và quy hoạch hệ thống cây xanh - mặt nước trong đô thị phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trúc Anh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết nêu những nội dung chính sau:
  - Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  - Bối cảnh, thực trạng công viên cây xanh thủ đô.
  - Hiện trạng mặt nước.
  - Thực trạng quản lý cây xanh đô thị.
  - Đánh giá chung về hiện trạng hệ thống cây xanh, công viên của Hà Nội.
  - Những vấn đề tồn tại của hệ thống cây xanh, công viên thành phố Hà Nội.
  - Kinh nghiệm quốc tế.
  - Đề xuất các giải pháp.

   
   

  Số trang: 12

 • Giải pháp khoa học kĩ thuật đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong việc bảo vệ, cải tạo hệ thống cây xanh - mặt nước thành phố Hà Nội

  Tác giả: Trần Văn Chứ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Giải pháp khoa học kĩ thuật đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong việc bảo vệ, cải tạo hệ thống cây xanh - mặt nước thành phố Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Văn Chứ

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quản lý cây xanh - mặt nước đô thị ở một số nước trên thế giới và thực trạng công tác, phát triển hệ thống cây xanh - mặt nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, bài viết đề xuất những giải pháp cơ bản khắc phục những mặt còn hạn chế, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong việc bảo vệ, cải tạo hệ thống cây xanh mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

  Số trang: 15

 • Một số giải pháp quản lý, bảo vệ, duy trì và phát triển hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh đô thị thủ đô Hà Nội trong thời gian tới

  Tác giả: Vũ Kiên Trung
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Một số giải pháp quản lý, bảo vệ, duy trì và phát triển hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh đô thị thủ đô Hà Nội trong thời gian tới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Kiên Trung

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết nêu một số giải pháp quản lý, bảo vệ, duy trì và phát triển hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh đô thị thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

  Số trang: 10

 • Hình thái không gian kiến trúc khu vực hồ Hoàn Kiếm - Sự giao thoa, chuyển hóa giữa khu phố cổ và khu phố cũ Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Phú Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hình thái không gian kiến trúc khu vực hồ Hoàn Kiếm - Sự giao thoa, chuyển hóa giữa khu phố cổ và khu phố cũ Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Phú Đức

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tác giả nêu hình thái không gian kiến trúc khu vực hồ Gươm; Thực trạng quản lý, khai thác hồ; Một số đề xuất kiểm soát phát triển.

  Số trang: 15

 • Quy hoạch và thiết kế đô thị cảnh quan xung quanh hồ Hà Nội nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tác giả: Lê Thị Bích Thuận
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch và thiết kế đô thị cảnh quan xung quanh hồ Hà Nội nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Thị Bích Thuận

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu nêu những vấn đề chính:
  - Những công cụ quản lý hệ thống hồ Hà Nội phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn2050.
  - Các công cụ quản lý và nội dung quản lý hệ thống hồ.
  - Khung thiết kế đô thị khu vực xung quanh hồ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
  - Khu vực xung quanh hồ ở trung tâm thành phố.
  - Khu vực xung quanh hồ cảnh quan khu vực ngoại thành.
  - Khu vực xung quanh hồ nuôi trồng thủy hải sản, hoặc hồ tự nhiên, không có hạ tầng xung quanh.
  - Khu vực xung quanh hồ cần bảo tồn đặc biệt.

  Số trang: 22

 • Hệ thống hồ Hà Nội trong quá trình đô thị hóa nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tác giả: Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Tú
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hệ thống hồ Hà Nội trong quá trình đô thị hóa nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Tú

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu gồm những nội dung chính: Thực trạng hệ thống hồ Hà Nội trong quá trình đô thị hóa; Kịch bản biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến hệ thống hồ Hà Nội; Định hướng phát triển và quản lý quy hoạch kiến trúc hệ thống hồ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

  Số trang: 7

 • Không gian xanh đô thị Hà Nội: màu xanh trang trí hay/và màu xanh sản xuất?

  Tác giả: Trần Minh Tùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Không gian xanh đô thị Hà Nội: màu xanh trang trí hay/và màu xanh sản xuất?

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Minh Tùng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tác giả nêu những định nghĩa về không gian xanh đô thị. Đặt ra câu hỏi: Không gian xanh đô thị Hà Nội - một màu xanh có thực sự xanh?. Những vấn đề liên quan đến việc tác động màu xanh tương lai của thành phố. Những hình dung về một loại hình xanh mới - bền vững hóa màu xanh đô thị.

  Số trang: 13

 • Nghiên cứu sinh thái cảnh quan cho việc xanh hoá đô thị tại Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Quang Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sinh thái cảnh quan cho việc xanh hoá đô thị tại Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Quang Minh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết trình bày một số lý thuyết và quan điểm truyền thống lẫn hiện đại về cây xanh và mặt nước trong đô thị, trong đó hai yếu tố xanh này cần kết hợp với nhau và được liên kết rộng khắp tạo thành mạng lưới cảnh quan hoàn chỉnh về mặt sinh thái mà một đô thị bền vững đúng nghĩa cần đạt tới.

  Số trang: 15

 • Thương hiệu đô thị với việc trồng cây xanh đường phố theo chủ đề

  Tác giả: Trương Văn Quảng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thương hiệu đô thị với việc trồng cây xanh đường phố theo chủ đề

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trương Văn Quảng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tác giả nêu một vài nét khái quát chung về cây xanh - mặt nước tại đô thị và một vài nét về cây xanh đường phố Hà Nội trong quá trình phát triển. Đưa ra một vài trao đổi với thành phố Hà Nội về việc duy trì hệ thống cấu trúc xanh tự nhiên của Thủ đô.

  Số trang: 10

 • Cây xanh và mặt nước hướng tới phát triển bền vững văn hóa Thủ đô

  Tác giả: Đặng Hùng Võ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Cây xanh và mặt nước hướng tới phát triển bền vững văn hóa Thủ đô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Hùng Võ

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết gồm các nội dung chính sau:
  Phần một: mở đầu.
  Phần hai: hạ tầng văn hóa đô thị cần được tách riêng.
  Phần ba: cây xanh và mặt nước tại Hà Nội là yếu tố hạ tầng văn hóa quan trọng.

  Số trang: 5

 • Vai trò của cây xanh - mặt nước đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội

  Tác giả: Trần Ngọc Chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Vai trò của cây xanh - mặt nước đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Ngọc Chính

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tài liệu nêu vai trò của cây xanh - mặt nước đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.

  Số trang: 6

 • Phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

  Tiêu đề phụ: (Dự thảo thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tài liệu là dự thảo thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

  Số trang: 3

 • Hướng dẫn đầu tư và quản lý các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn đầu tư và quản lý các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu nêu các kiến thức về việc hiện thực hóa một cơ sở xử lý chất thải rắn, nhằm trả lời cho các câu hỏi mà chính quyền các địa phương thường xuyên phải đối mặt trong quá trình phát triển các cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn mình.

  Số trang: 9

 • Hướng dẫn lựa chọn công nghệ phù hợp để xử lý chất thải rắn sinh hoạt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn lựa chọn công nghệ phù hợp để xử lý chất thải rắn sinh hoạt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Đây là tài liệu hướng dẫn lựa chọn công nghệ phù hợp để xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

  Số trang: 12

 • Công nghệ thích hợp tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Các vấn đề khó khăn Việt Nam đang gặp - Định hướng công nghệ xử lý phù hợp điều kiện của Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Trung Việt
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Công nghệ thích hợp tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Các vấn đề khó khăn Việt Nam đang gặp - Định hướng công nghệ xử lý phù hợp điều kiện của Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Việt

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài báo này trình bày một số khó khăn (nguyên nhân), do cả yếu tố khách quan và chủ quan, làm cho việc ứng dụng các giải pháp về quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam có hiệu quả thấp hoặc chưa đạt yêu cầu về nhiều mặt.

  Số trang: 4