Tìm kiếm nâng cao

 • Kế hoạch chiến lược diễn đàn đô thị Việt Nam giai đoạn 2015-2020

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Kế hoạch chiến lược diễn đàn đô thị Việt Nam giai đoạn 2015-2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vietnam Urban forum strategic plan period 2015-2020

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Diễn đàn đô thị VN sẽ trở thành một tổ chức quan trọng trong việc hỗ trợ ra quyết định và chuyển tải các thông tin liên quan đến quản lý và phát triển đô thị từ Chính phủ tới các nhóm quan tâm và ngược lại nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng và thực hiện các quyết định về quy hoạch và quản lý đô thị. Diễn đàn đô thị VN cũng là một diễn đàn được tổ chức tốt để có thể thảo luận các vấn đề có tính thời sự và trao đổi quan điểm giữa các đối tác.

  Số trang: 35

 • Phân tích phương án kết cấu di tích điện Kiến Trung

  Tác giả: Lê Anh Minh
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Phân tích phương án kết cấu di tích điện Kiến Trung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Anh Minh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Phát triển đô thị, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Điện Kiến Trung là công trình của triều Nguyễn trong tổng thể di tích thuộc Tử Cấm Thành - Đại Nội Huế, có kết cấu hợp nhất giữa phương Tây và kiến trúc cổ truyền Việt Nam. Tuy nhiên, gần như phần mõng của chính điện cũng đã bị hư hỏng hoàn toàn, ngay cả những phần còn lại như tường bao nền hay Kiến Trung sẽ là một bước đi quan trọng cho công tác phục hồi tu bổ di tích này.

  Số trang: 11

 • Báo cáo kinh nghiệm xây dựng và phát triển đô thị xanh

  Tác giả: Nguyễn Việt Bằng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo kinh nghiệm xây dựng và phát triển đô thị xanh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Việt Bằng

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Bài viết giới thiệu sơ lược về thành phố Huế; Chương trình kế hoạch của thành phố xây dựng đô thị xanh; Một số định hướng phát triển đô thị Huế.

  Số trang: 21

 • Đề án thành phố thông minh Bình Dương

  Tác giả: Nguyễn Việt Long
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án thành phố thông minh Bình Dương

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Việt Long

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Bài viết trình bày lần lượt về:
  - Thực trạng và khát vọng của Bình Dương.
  - Mô hình phát triển của thành phố Eindhoven mà Bình Dương đang học tập.
  - Vận dụng sáng tạo mô hình Eindhoven trong thực tiễn và nhu cầu của Bình Dương.
  - Quy hoạch khởi đầu từ vùng thông minh Bình Dương và hướng tới tiêu chí quốc tế ICF.

  Số trang: 32

 • Cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống, thiết lập chiến lược

  Tác giả: Koo Ja Hoon
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống, thiết lập chiến lược

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Koo Ja Hoon

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu gồm 4 chương:
  - Chương 1: Gia tăng dân số và phát triển đô thị ở Seoul.
  - Chương 2: Chính sách Quản lý đô thị theo từng giai đoạn phát triển đô thị.
  - Chương 3: Lịch sử của các quy định quản lý đô thị.
  - Chương 4: Nghiên cứu tình huống tái tạo đô thị.

  Số trang: 15

 • Xây dựng năng lực chống chịu của đô thị: Kinh nghiệm từ hoạt động của ISET ở Việt Nam

  Tác giả: Trần Văn Giải Phóng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng năng lực chống chịu của đô thị: Kinh nghiệm từ hoạt động của ISET ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Văn Giải Phóng

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Bài viết trình bày:
  - Khung khả năng chống chịu ở khu vực đô thị (URF) do ISET xây dựng và áp dụng ở Việt Nam.
  - Các kinh nghiệm thực tế từ 5 thành phố ở Việt Nam: Cần Thơ, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế và Lào Cai

  Số trang: 19

 • Chương trình hành động của thành ủy về chỉnh trang phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

  Tác giả: Lê Trần Kiên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình hành động của thành ủy về chỉnh trang phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Trần Kiên

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Tác giả giới thiệu: Chương trình hành động của thành ủy về chỉnh trang phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. 

  Số trang: 11

 • Sự cần thiết của cải tạo, chỉnh trang đô thị và vai trò của nhà nước

  Tác giả: Choi Jong Kwon
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Sự cần thiết của cải tạo, chỉnh trang đô thị và vai trò của nhà nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Choi Jong Kwon

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Bài viết gồm các nội dung chính:
  - Sự cần thiết của việc chỉnh trang đô thị.
  - Vai trò của chính phủ Hàn Quốc.
  - Các thành tựu chủ yếu và nguyên nhân thành công của các dự án chỉnh trang đô thị Hàn Quốc.
  - Hiện trạng đô thị Việt Nam.

  Số trang: 14

 • Khung thể chế, chính sách phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Tường Văn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khung thể chế, chính sách phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Tường Văn

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Bài viết gồm các nội dung:
  - Toàn cầu hóa và phát triển đô thị bền vững.
  - Tình hình đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam.
  - Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
  - Thể chế, chính sách phát triển đô thị và các giải pháp trong quản lý đô thị Việt Nam.

  Số trang: 12

 • Quá trình cổ phần hóa và kinh nghiệm trong quản lý ngành nước

  Tác giả: Károly Kovács
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quá trình cổ phần hóa và kinh nghiệm trong quản lý ngành nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Károly Kovács

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Bài viết gồm những nội dung chính sau:
  - Phân biệt trong quyền sở hữu liên quan đến nước;
  - Các hình thức cổ phần hóa;
  - Động lực, kỳ vọng và lợi ích tiềm năng của các đối tác Công - Tư;
  - Cơ cấu chi phí của các dịch vụ tiện ích nước, tiết kiệm tìm năng trong đầu tư và hoạt động;
  - Giá thành các dịch vụ nước;
  - Quy định và quản lý công cộng;
  - Sự phát triển của các dịch vụ tiện ích nước Hungary;
  - Triển vọng châu Âu.

  Số trang: 6

 • Khái quát ngành nước Việt Nam. Những khó khăn, thách thức và giải pháp

  Tác giả: Hạ Thanh Hằng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khái quát ngành nước Việt Nam. Những khó khăn, thách thức và giải pháp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hạ Thanh Hằng

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bài viết gồm 6 phần:
  - Phần 1: Cấp nước đô thị.
  - Phần 2: Cấp nước nông thôn.
  - Phần 3: Mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020.
  - Phần 4: Thoát nước và xử lý nước thải.
  - Phần 5: Những khó khăn - thách thức.
  - Phần 6: Một số giải pháp để phát triển ngành nước.

  Số trang: 13

 • Tài liệu họp ban chỉ đạo và ban quản lý dự án: Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tài liệu họp ban chỉ đạo và ban quản lý dự án: Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tài liệu gồm:
  - Trình bày tiến độ dự án năm 2017 và Kế hoạch thực hiện dự án năm 2018.
  - Báo cáo tiến độ kết quả dự án năm 2017 và Kế hoạch thực hiện dự án năm 2018.
  - Dự thảo kế hoạch thực hiện dự án năm 2018.
  - Danh mục dự kiến 05 tiêu chuẩn.
  - Phương án hỗ trợ tài chính các công trình trình diễn.
  - Khung kết quả của dự án.

  Số trang: 43

 • Tài liệu hội thảo: Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý hạ tầng kĩ thuật đô thị

  Tác giả: Cục Hạ tầng kĩ thuật, Hội Tin học xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hồ Chí Minh
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tài liệu hội thảo: Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý hạ tầng kĩ thuật đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Hạ tầng kĩ thuật, Hội Tin học xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu gồm những nội dung chính:
  1. Mô hình thông tin công trình BIM trong quản lý hạ tầng kĩ thuật đô thị.
  2. Định hướng áp dụng BIM tại Việt Nam.
  3. Ứng dụng BIM trong xây dựng hạ tầng tại Việt Nam.
  4. Quản lý dự án hạ tầng kĩ thuật có ứng dụng BIM.
  5. Một số đề xuất khi áp dụng công nghệ BIM trong thiết kế và quản lý hạ tầng kĩ thuật đô thị.

  Số trang: 57