Tìm kiếm nâng cao

 • Giải trình việc tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh thuộc vùng KTTĐ Bắc Bộ về đồ án quy hoạch quản lý CTR vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2030

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giải trình việc tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh thuộc vùng KTTĐ Bắc Bộ về đồ án quy hoạch quản lý CTR vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giải trình việc tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh thuộc vùng KTTĐ Bắc Bộ về đồ án quy hoạch quản lý CTR vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2030

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đồ án Giải trình việc tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh thuộc vùng KTTĐ Bắc Bộ về đồ án quy hoạch quản lý CTR vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2030.

  Số trang: 0

 • Hội nghị quy hoạch phát triển hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị quy hoạch phát triển hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị quy hoạch phát triển hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội nghị là các Tham luận quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực kiến trúc, nhà ở và công trình công cộng, vật liệu xây dựng, kết cấu xây dựng, công nghệ xây dựng, khảo sát đo đạc xây dựng (đến năm 2020, tầm nhìn 2030).

  Số trang: 0

 • Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm thông tin - BXD
  Nhà xuất bản: 2015
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020

  Tác giả: Trung tâm thông tin - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tổng luận gồm 2 phần chính:
  Phần I: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020.
  - I: Bối cảnh quy hoạch.
  - II: Tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu phát triển.
  - III: Thúc đẩy dân số nông nghiệp chuyển đổi thành thị dân theo lộ trình...
  Phần II: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa kiểu mới đến năm 2020 tại một số địa phương của Trung Quốc.
  - I: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Giang Tô.
  - II: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Vân Nam.
  - III: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Cam Túc.
  - IV: Tỉnh Hồ Nam chuyển đổi sang mô hình đô thị hóa kiểu mới

  Số trang: 0

 • Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm thông tin - BXD
  Nhà xuất bản: 2015
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020

  Tác giả: Trung tâm thông tin - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tổng luận gồm 2 phần chính:
  Phần I: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020.
  - I: Bối cảnh quy hoạch.
  - II: Tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu phát triển.
  - III: Thúc đẩy dân số nông nghiệp chuyển đổi thành thị dân theo lộ trình...
  Phần II: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa kiểu mới đến năm 2020 tại một số địa phương của Trung Quốc.
  - I: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Giang Tô.
  - II: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Vân Nam.
  - III: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Cam Túc.
  - IV: Tỉnh Hồ Nam chuyển đổi sang mô hình đô thị hóa kiểu mới

  Số trang: 0

 • Tập huấn Thiết bị hệ thống chỉ tiêu theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả áp dụng trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị (Dự án VNM8P01)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị-BXD, UN-Habitat
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tập huấn Thiết bị hệ thống chỉ tiêu theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả áp dụng trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị (Dự án VNM8P01)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tập huấn Thiết bị hệ thống chỉ tiêu theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả áp dụng trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị (Dự án VNM8P01)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề:
  1. Xây dựng một hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả cho lĩnh vực đô thị.
  2. Theo dõi và đánh giá thực tiễn: Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030.
  3. Các khái niệm chính và phương pháp luận của hệ thống quan trắc đô thị (UOS)+ Chỉ số thành phố thịnh vượng + các nghiên cứu quốc tế về UOS.
  4. Cách tiếp cận dựa trên kết quả trong việc khai thác các dự án đô thị..

  Số trang: 0

 • Tổng luận: Xây dựng thành phố thông minh - Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng luận: Xây dựng thành phố thông minh - Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng luận: Xây dựng thành phố thông minh - Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề:
  - Tổng quan về thành phố thông minh.
  - Quy hoạch đô thị và các thành phố thông minh: mối tương quan và tương hỗ.
  - Các thành phố thông minh trên thế giới: TP. Seoul, TP. Rio de Janeiro, TP. Stockholm, TP. Barcelona, TP. Chicago

  Số trang: 0

 • Hội thảo Vùng Thủ đô Hà Nội – Hiện trạng và tầm nhìn phát triển,Tham luận hội thảo

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Vùng Thủ đô Hà Nội – Hiện trạng và tầm nhìn phát triển,Tham luận hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Vùng Thủ đô Hà Nội – Hiện trạng và tầm nhìn phát triển

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Gồm các tham luận:
  - Tiếp cận cấu trúc không gian vùng Thủ đô Hà Nội.
  - Quy hoạch vùng Thủ đô tiếp cận lồng ghép chiến lược, quy hoạch ngành.
  - Xây dựng phát triển Hải Dương trong vùng Thủ đô Hà Nội.
  -Chiến lược phát triển giao thông cho vùng Thủ đô Hà Nội và các dự án giao thông trọng điểm của Vùng.
  - Tiếp cận Quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội trên cơ sở sinh thái và phát triển bền vững.
  - Phú Thọ trong bối cảnh gia nhập vùng Thủ đô Hà Nội.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Vùng Thủ đô Hà Nội – Hiện trạng và tầm nhìn phát triển,Tài liệu hội thảo

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Vùng Thủ đô Hà Nội – Hiện trạng và tầm nhìn phát triển,Tài liệu hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Vùng Thủ đô Hà Nội – Hiện trạng và tầm nhìn phát triển

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần:
  - Mở đầu.
  1. Hiện trạng.
  2. Dự báo, kịch bản và ý tưởng quy hoạch.
  3. Quy hoạch không gian.
  4. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và môi trường

  Số trang: 0

 • Tổng luận Chương trình mục tiêu của Liên bang Nga về nhà ở giai đoạn 2011 – 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin-BXD
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng luận Chương trình mục tiêu của Liên bang Nga về nhà ở giai đoạn 2011 – 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng luận Chương trình mục tiêu của Liên bang Nga về nhà ở giai đoạn 2011 – 2015

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 4 phần sau:
  1. Các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của Chương trình.
  2. Các hoạt động của Chương trình.
  3. Sự bảo đảm nguồn lực cho Chương trình.
  4. Cơ chế thực hiện Chương trình

  Số trang: 0

 • Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 9 chương:
  1. Tổng quan quy hoạch chất thải rắn.
  2. Hiện trạng và dự báo phát triển KT-XH.
  3. Thực trạng quản lý, xử lý chất thải rắn.
  4. Chiến lược, định hướng quy hoạch và kinh nghiệm quản lý chất thải rắn.
  5. Tiêu chuẩn thiết kế và công nghệ xử lý chất thải rắn.
  6. Quy hoạch xử lý chất thải rắn 2030-2050.
  7. Chương trình, dự án, nguồn vốn, phân kỳ đầu tư.
  8. Đánh giá môi trường chiến lược.
  9. Kết luận- kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Vĩnh Phúc
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Gồm các nội dung sau:
  - Công tác quy hoạch và ĐTXD Vùng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2008-2012.
  - Báo cáo về công tác triển khai điều chỉnh QHXD Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
  - Vùng và các mô hình quản lý phát triển vùng.
  - Triển khai quy hoạch Vùng Thủ đô trong mối quan hệ với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.
  - Không gian văn hóa truyền thống, cơ sở của những ý tưởng nghiên cứu QHXD thống nhất trong Vùng Thủ đô Hà Nội...

  Số trang: 0

 • Hội nghị Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới khu vực phía Bắc

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới khu vực phía Bắc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới khu vực phía Bắc

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Gồm các nội dung:
  - Đánh giá việc thực hiện công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
  - Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã theo Chương trình mục tiêu QG về xây dựng nông thôn mới giai doạn 2010-2020 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.
  - Kinh nghiệm và các vấn đề đặt ra trong QHXD nông thôn mới qua việc lập QHXD các xã thí điểm.
  - Công tác QHXD xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
  - Công tác QHXD xã nông thôn mới trên địa bàn TP.Hà Nội...

  Số trang: 0

 • Hội nghị Triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị Triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị Triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Gồm các tham luận sau:
  1. Học viện Cán bộ quản lý XD và đô thị với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý XD và đô thị thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020.
  2. Trường ĐH Kiến trúc TPHCM với các chương trình pahts triển đội ngũ CBNV và giải pháp mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2011-2020.
  3. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội giai đoạn 2011-2020.
  4. Tham luận về định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của trường ĐH Xây dựng miền Tây.
  5. Định hướng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của trường ĐH Xây dựng miền Trung giai đoạn 2011-2020..

  Số trang: 0

 • Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Phần 1: Thực trạng phát triển nhân lực ngành xây dựng.
  - Phần 2: Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020.
  - Phần 3: Những giải pháp thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Hội nghị quốc tế Quy hoạch chung XD Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị quốc tế Quy hoạch chung XD Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị quốc tế Quy hoạch chung XD Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Gồm các nội dung:
  - An ninh lương thực và nông nghiệp tiền đô thị.
  - Quản lý đô thị.
  - Hà Nội và tương lai môi trường bền vững

  Số trang: 0