Tìm kiếm nâng cao

 • Luật LB Nga về các cơ sở của xây dựng đô thị ở LB Nga (với những sửa đổi vào ngày 19/7/1995)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật LB Nga về các cơ sở của xây dựng đô thị ở LB Nga (với những sửa đổi vào ngày 19/7/1995)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật LB Nga về các cơ sở của xây dựng đô thị ở LB Nga (với những sửa đổi vào ngày 19/7/1995)

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những quy định chung:
  - Điều 1: Xây dựng đô thị ở LB Nga.
  - Điều 2: Các xu hướng chính của hoạt động XD đô thị.
  - Điều 3: Các đối tượng của hoạt động XD đô thị.
  - Điều 4: Các chủ thể (người tham gia, đối tác) của hoạt động XD đô thị .
  - Điều 5: Các định mức XD đô thị.
  - Điều 6: Hồ sơ XD đô thị.
  Chương II: Thực hiện hoạt động xây dựng đô thị:
  - Điều 7: Quyền hạn của chủ đầu tư trong hoạt động XD đô thị.
  - Điều 8: Quyền của công dân và những người khác sử dụng các công trình XD đô thị ...
  Chương III: Bảo đảm nhà nước các quyền của chủ thể hoạt động xây dựng đô thị, trách nhiệm do vi phạm luật pháp về XD đô thị của LB Nga.
  Chương IV: Các hợp đồng quốc tế về hoạt động xây dựng đô thị

  Số trang: 0

 • Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị VN đến năm 2020.
  - Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị VN đến năm 2020.
  - Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020.
  - Quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 10/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2020.
  - Các phụ lục

  Số trang: 0

 • Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chỉ thị số 40/1998/CT-TTg ngày 14/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và phát triển cấp nước đô thị.
  2. Dự thảo Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020.
  3. Các phụ lục:
  - Phụ lục 1: Định hướng phân loại đô thị, phân cấp quản lý đô thị đến năm 2020.
  - Phụ lục 2: Định hướng kế hoạch khảo sát và lập quy hoạch XD đô thị đến năm 2005.
  - Phụ lục 3: Định hướng đầu tư và phát triển nhà ở Việt Nam đến năm 2020.
  - Phụ lục 4: Định hướng đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đến năm 2020.
  - Phụ lục 5: Danh mục các văn bản, quy phạm pháp luật về quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị dự kiến ban hành và sửa đổi

  Số trang: 0

 • Hệ thống quy hoạch đô thị của các nước Mỹ, Anh, Nhật Bản và Singapore,Tổng Luận

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hệ thống quy hoạch đô thị của các nước Mỹ, Anh, Nhật Bản và Singapore,Tổng Luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hệ thống quy hoạch đô thị của các nước Mỹ, Anh, Nhật Bản và Singapore

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm:
  1. Hệ thống quy hoạch đô thị của Mỹ - Vấn đề thi sát hạch và tư cách hành nghề của quy hoạch sư.
  2. Hệ thống quy hoạch đô thị của Anh.
  3. Hệ thống quy hoạch đô thị của Nhật Bản.
  4. Hệ thống quy hoạch đô thị của Singapore

  Số trang: 0

 • Hiệp hội kiến trúc sư thế giới (UIA). Hội nghị toàn thể lần thứ XXI tại Bắc Kinh từ 27-29/6/1999

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hiệp hội kiến trúc sư thế giới (UIA). Hội nghị toàn thể lần thứ XXI tại Bắc Kinh từ 27-29/6/1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hiệp hội kiến trúc sư thế giới (UIA). Hội nghị toàn thể lần thứ XXI tại Bắc Kinh từ 27-29/6/1999

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  - Báo cáo của tổ công tác quốc tế về chính sách chung.
  - Thoả thuận của UIA về các tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp quốc tế có tính khuyến nghị trong hành nghề kiến trúc.
  - Chính sách về thẩm định/ chứng thực/ công nhận.
  - Chính sách về kinh qua thực tiễn/ rèn luyện/ thực tập.
  - Chính sách về trình bày kiến thức và năng lực nghề nghiệp.
  - Chính sách về đăng ký/ cấp phép/ chứng nhận hành nghề kiến trúc.
  - Chính sách về đạo đức và hạnh kiểm.
  - Chính sách về tiếp tục phát triển nghề nghiệp

  Số trang: 0

 • Luật về hành nghề kiến trúc của Liên bang Nga

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN - BXDS
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật về hành nghề kiến trúc của Liên bang Nga

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật về hành nghề kiến trúc của Liên bang Nga

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Những quy định chung.
  Chương II: Việc cấp phép hành nghề kiến trúc.
  Chương III: Quyền hạn và nghĩa vụ của các công dân và pháp nhân hành nghề kiến trúc.
  Chương IV: Quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc.
  Chương V: Quy chế sửa đổi thiết kế kiến trúc và công trình kiến trúc.
  Chương VI: Thẩm quyền của các cơ quan kiến trúc và quy hoạch xây dựng đô thị và các tổ chức (hiệp hội) nghề mghiệp - sáng tác của các kiến trúc sư.
  Chương VII: Trách nhiệm đối với sự vi phạm luật này.
  Chương VIII: Các quy định cuối cùng

  Số trang: 0

 • Luật quy hoạch đô thị Hàn Quốc và Lệnh thi hành Luật này. Quyển 2,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật quy hoạch đô thị Hàn Quốc và Lệnh thi hành Luật này. Quyển 2,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật quy hoạch đô thị Hàn Quốc và Lệnh thi hành Luật này. Quyển 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Quyển 2 là bản dịch toàn văn Lệnh của Tổng thống về thi hành Luật quy hoạch đô thị. Lệnh này có 7 chương, trong đó tên 6 chương giống như của Luật. Vào tháng 7/1971 Lệnh này đã được sửa đổi toàn bộ và từ năm 1971 đến 1996 Lệnh này đã qua 27 lần sửa đổi một số điều.

  Số trang: 0

 • Luật quy hoạch đô thị Hàn Quốc và Lệnh thi hành Luật này. Quyển 1,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật quy hoạch đô thị Hàn Quốc và Lệnh thi hành Luật này. Quyển 1,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật quy hoạch đô thị Hàn Quốc và Lệnh thi hành Luật này. Quyển 1

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Các quy định chung.
  Chương 2: Quy hoạch đô thị.
  Chương 3: Thực hiện các dự án quy hoạch đô thị.
  Chương 4: Các chi phí .
  Chương 5: Hội đồng quy hoạch đô thị .
  Chương 6: Các quy định phụ.
  Chương 7: Quy định về hình phạt.

  Số trang: 0

 • Hội thảo chính sách đô thị,Chính sách đất đô thị

  Tác giả: William Doebele
  Nhà xuất bản: Ngân hàng Thế giới
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo chính sách đô thị,Chính sách đất đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo chính sách đô thị

  Tác giả: William Doebele

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tầm quan trọng của chính sách đất đô thị đúng đắn đối với phát triển kinh tế quốc dân.
  - Chương II: Các nguyên tắc về hoạt động của thị trường đất đô thị.
  - Chương III: Các hệ thống đăng ký đất có hiệu quả.
  - Chương IV: Quyền hưởng dụng đất ở Việt Nam.
  - Chương V: Khuyến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995,Tiếp tục đổi mới công tác, phát triển và quản lý chiếu sáng đô thị

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995,Tiếp tục đổi mới công tác, phát triển và quản lý chiếu sáng đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Phần thứ nhất: Đánh giá hiện trạng chiếu sáng đô thị Việt Nam.
  - Phần thứ hai: Phương hướng phát triển chiếu sáng đô thị đến năm 2000 (có xét đến 2010):
  - Hiện trạng cơ sở hạ tầng phục vụ chiếu sáng đô thị.
  - Hiện trạng tổ chức quản lý chiếu sáng đô thị

  Số trang: 0

 • Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995,Tiếp tục đổi mới công tác phát triển và quản lý đô thị

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995,Tiếp tục đổi mới công tác phát triển và quản lý đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ II tại thành phố Hồ Chí Minh từ 25-27 tháng 7 năm 1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Thực trạng đô thị nước ta:
  A- Những kết quả đạt được trong công tác phát triển và quản lý đô thị.
  B- Các vấn đề hiện nay của đô thị.
  Phần thứ hai: Định hướng phát triển và các chính sách lớn:
  A- Định hướng tổng quát.
  B- Tăng trưởng của đô thị.
  C- Đất đô thị.
  D- Quy hoạch và kiến trúc đô thị.
  E- Cơ sở hạ tầng.
  G- Nhà ở.
  H- Quản lý hành chính đô thị.
  I- Tài chính đô thị.
  K- Một số vấn đề xã hội.
  Phần thứ ba: Một số công tác cấp bách:
  A- Về xây dựng chiến lước và kế hoạch phát triển đô thị.
  B- Về quản lý và sử dụng đất đô thị.
  C- Về quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị.
  D- Về quản lý sử dụng, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và chấn chỉnh lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đô thị.
  E- Về quản lý và phát triển nhà ở trong đô thị.
  G- Về công tác tài chính và hành chính đô thị

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học nghiên cứu phát triển kiến trúc trong cơ chế chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

  Tác giả: Trung tâm nghiên cứu kiến trúc - ĐH kiến trúc Hà Nội
  Nhà xuất bản: Trung tâm nghiên cứu kiến trúc - ĐH kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học nghiên cứu phát triển kiến trúc trong cơ chế chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học nghiên cứu phát triển kiến trúc trong cơ chế chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường

  Tác giả: Trung tâm nghiên cứu kiến trúc - ĐH kiến trúc Hà Nội

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Chương trình nghiên cứu phát triển nền kiến trúc Việt Nam dân tộc - hiện đại.
  2. Nghiên cứu thiết kế quy hoạch - kiến trúc và công tác quản lý đô thị.
  3. Vài ý kiến về tổ chức nghiên cứu kiến trúc.
  4. Qua một hội thảo về nghiên cứu kiến trúc.
  5. Phát triển đô thị trong chiến lược chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.
  6. Kiến trúc sư quy hoạch với nhiệm vụ xây dựng đô thị hiện nay.
  7. Một số ý kiến về kiến trúc mặt đường nhà ở đô thị.
  8. Khuynh hướng thiết kế kiến trúc các xí nghiệp công nghiệp trong công cuộc đổi mới công nghệ ở Việt Nam.
  9. Nghiên cứu kiến trúc và công tác đào tạo nâng cao trình độ cho kiến trúc sư

  Số trang: 0

 • Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất,Phát triển chiếu sáng công cộng góp phần tạo nên sự phồn vinh của các đô thị nước ta

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất,Phát triển chiếu sáng công cộng góp phần tạo nên sự phồn vinh của các đô thị nước ta

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Phần thứ nhất: Tình hình công tác chiếu sáng công cộng ở các đô thị:
  I. Hiện trạng.
  II. Một số công việc đã làm.
  III. Tồn tại chủ yếu.
  - Phần thứ hai: Phương hướng và biện pháp phát triển chiếu sáng đô thị:
  I. Phương hướng phát triển.
  II. Biện pháp thực hiện:
  1- Về quy hoạch, dự án và kế hoạch.
  2- Về luật lệ và chính sách.
  3- Về nguồn tài chính.
  4- Về khoa học kỹ thuật.
  5- Về tổ chức và phát triển nguồn nhân lực

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc tế về quy hoạch trung tâm và các điểm dân cư nông thôn tại Tehran từ 28/7 đến 4/8/1992

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: Tehran
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc tế về quy hoạch trung tâm và các điểm dân cư nông thôn tại Tehran từ 28/7 đến 4/8/1992

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc tế về quy hoạch trung tâm và các điểm dân cư nông thôn tại Tehran từ 28/7 đến 4/8/1992

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Phần tóm tắt các báo cáo.
  2. Phát triển dịch vụ xã hội ở Iran.
  3. Xây dựng và bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật nông thôn ở Iran.
  4. Quy hoạch trung tâm nông thôn nhằm phát triển nông thôn tổng hợp và giảm bớt tình trạng nghèo nàn.
  5. Phát triển nông thôn trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Thái Lan lần thứ VI (1987-1991).
  6. Quá khứ, hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp hoá nông thôn Trung quốc .
  7. Tạo công ăn việc làm và giảm đói nghèo cho khu vực nông thôn ở Philippin

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia về hoạch định chính sách phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nông thôn

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia về hoạch định chính sách phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia về hoạch định chính sách phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nông thôn

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Diễn văn khai mạc Hội thảo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
  2. Đề cương chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nông thôn nước ta đến năm 2010.
  3. Báo cáo khoa học về tổ chức phát triển nông thôn Việt Nam.
  4. Chính sách tạo việc làm và tiếp thị nhằm giải quyết việc làm, chống đói nghèo ở các vùng nông thôn.
  5. Một số kinh nghiệm bước đầu phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn của tỉnh Vĩnh Phúc.
  6. Chính sách cơ chế tạo lập và quản lý quỹ phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn.
  7. Về chính sách đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn.
  8. Một vài ý kiến về chính sách và biện pháp lựa chọn chuyển giao công nghệ thích hợp cho cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam.
  9. Chính sách động viên các nguồn tiềm lực và nhân dân các địa phương tham gia phát triển các loại cơ sở hạ tầng nông thôn.
  10. Phát triển nông thôn và cộng đồng dân cư nông thôn..

  Số trang: 0