Tìm kiếm nâng cao

 • Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hiện và biện pháp phòng, chống tham nhũng...

  Số trang: 0

 • Kế hoạch chiến lược diễn đàn đô thị Việt Nam giai đoạn 2015-2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kế hoạch chiến lược diễn đàn đô thị Việt Nam giai đoạn 2015-2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kế hoạch chiến lược diễn đàn đô thị Việt Nam giai đoạn 2015-2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Dự thảo kế hoạch chiến lược 2015-2020 của Diễn đàn đô thị Việt Nam được dự thảo trên cơ sở kết quả của quá trình tham vấn các bộ phận quản lý và thành viên Diễn đàn đô thị về ý tưởng và tham khảo lập kế hoạch tổ chức và kế hoạch chiến lược cho tương lai gần. Dự thảo được ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-BXD ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch chiến lược Diễn đàn đô thị VN giai đoạn 2015-2020.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Việt - Nhật phát triển nguồn nhân lực và hướng tiếp cận các công nghệ mới, tiên tiến trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Việt - Nhật phát triển nguồn nhân lực và hướng tiếp cận các công nghệ mới, tiên tiến trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Việt - Nhật phát triển nguồn nhân lực và hướng tiếp cận các công nghệ mới, tiên tiến trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo gồm 2 phần:
  Phần 1: Phát triển nguồn nhân lực ngành thoát nước.
  Phần 2: Hướng tiếp cận các công nghệ mới, tiên tiến trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015,Phần 2: Kết cấu công trình - công nghệ xây dựng; Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015,Phần 2: Kết cấu công trình - công nghệ xây dựng; Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015 gồm có 2 quyển.
  Quyển 1: Tiểu ban 1: Vật liệu xây dựng - Bảo vệ công trình; Kiến trúc, tu bổ di tích - Kỹ thuật môi trường.
  Quyển 2: Tiểu ban 2: Kết cấu công trình - Công nghệ Xây dựng.
  Tiểu ban 3: Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015,Phần 1: Vật liệu xây dựng - Bảo vệ công trình, kiến trúc, tu bổ di tích - Kỹ thuật môi trường

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015,Phần 1: Vật liệu xây dựng - Bảo vệ công trình, kiến trúc, tu bổ di tích - Kỹ thuật môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015 gồm có 2 quyển.
  Quyển 1: Tiểu ban 1: Vật liệu xây dựng - Bảo vệ công trình; Kiến trúc, tu bổ di tích - Kỹ thuật môi trường.
  Quyển 2: Tiểu ban 2: Kết cấu công trình - Công nghệ Xây dựng.
  Tiểu ban 3: Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Số trang: 0

 • Tổng luận: Quy hoạch và thiết kế đô thị nén

  Tác giả: Trung tâm Thông tin
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng luận: Quy hoạch và thiết kế đô thị nén

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng luận: Quy hoạch và thiết kế đô thị nén

  Tác giả: Trung tâm Thông tin

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Tổng luận `Quy hoạch và thiết kế đô thị nén` gồm 2 phần chính:
  Phần 1: Nhật Bản sửa đổi các quy định về quy hoạch xây dựng đô thị và đô thị nén.
  Phần 2: Hình mẫu đô thị nén và thiết kế đô thị nén.

  Số trang: 0

 • Tổng luận: Quy hoạch và thiết kế đô thị nén

  Tác giả: Trung tâm Thông tin
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng luận: Quy hoạch và thiết kế đô thị nén

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng luận: Quy hoạch và thiết kế đô thị nén

  Tác giả: Trung tâm Thông tin

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Tổng luận `Quy hoạch và thiết kế đô thị nén` gồm 2 phần chính:
  Phần 1: Nhật Bản sửa đổi các quy định về quy hoạch xây dựng đô thị và đô thị nén.
  Phần 2: Hình mẫu đô thị nén và thiết kế đô thị nén.

  Số trang: 0

 • Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư tại Cu Ba

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư tại Cu Ba

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư tại Cu Ba

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư tại Cuba gồm 2 bài trình bày: Đầu tư nước ngoài tại Cuba và Cánh cửa mở cho thế giới của Cuba

  Số trang: 0

 • Hội thảo về Nhà ở xã hội ở Việt Nam và bài học từ kinh nghiệm quốc tế,Workshop on affordable housing in Vietnam lessons from international experience

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo về Nhà ở xã hội ở Việt Nam và bài học từ kinh nghiệm quốc tế,Workshop on affordable housing in Vietnam lessons from international experience

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo về Nhà ở xã hội ở Việt Nam và bài học từ kinh nghiệm quốc tế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung hội thảo về chương trình nhà ở xã hội và chính sách nhà ở tại Việt Nam gồm 6 phần sau:
  I. Tổng quan.
  II. Chính sách nhà ở thời gian qua.
  III. Kết quả phát triển nhà ở thời gian qua.
  IV. Chiến lược phát triển nhà ở đến 2020.
  V. Các chương trình nhà ở xã hội.
  VI. Nội dung sửa đổi, bổ sung chính sách nhà ở.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng - Bất động sản trong hội nhập & phát triển

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội VLXD VN, BTC Vietbuild
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng - Bất động sản trong hội nhập & phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng - Bất động sản trong hội nhập & phát triển

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các báo cáo:
  1. Giới thiệu sản phẩm mảng nhôm, cửa nhôm, keo và phụ kiện cửa.
  2. Trần nhôm nghệ thuật cao cấp 3D Prime. Giải pháp mới trong thiết kế nội thất hiện đại cổ điển - tân cổ điển.
  3. Giới thiệu về công ty bất động sản VNG Việt Nam và các dự án: Khu nghỉ dưỡng Cẩm An - Hội An; Khu đô thị mới V-Green City Phố Nối...
  4. Công nghệ thi công khoan kích ngầm (Pipe Jacking).
  5. Sơn CPON mang vẻ đẹp cho cả thế giới.
  6. Thiết kế chế tạo cầu nông thôn bằng bê tông tính năng siêu cao...

  Số trang: 0

 • Tọa đàm về phát triển nhà ở

  Tác giả: Sở Xây dựng TP Cần Thơ
  Nhà xuất bản: Sở Xây dựng TP Cần Thơ
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Cần Thơ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tọa đàm về phát triển nhà ở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tọa đàm về phát triển nhà ở

  Tác giả: Sở Xây dựng TP Cần Thơ

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo về thị trường bất động sản hiện nay và biện pháp giải phóng `hàng tồn kho tại các dự án` doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP Cần Thơ

  Số trang: 0

 • Công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới của LB Nga

  Tác giả: Trung tâm Thông tin
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới của LB Nga

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới của LB Nga

  Tác giả: Trung tâm Thông tin

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tổng luận này sẽ là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng trong lĩnh vực phát triển năng lượng hạt nhân của Việt Nam.
  Nội dung gồm IV phần:
  Phần I: Tình hình phát triển điện hạt nhân trên thế giới.
  Phần II: Tổng quan về lò phản ứng hạt nhân.
  Phần III: Các tiêu chuẩn xây dựng của Nga liên quan đến các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới.
  Phần IV: Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Liên bang Nga và các công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

  Số trang: 0

 • Công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới của LB Nga

  Tác giả: Trung tâm Thông tin
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới của LB Nga

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới của LB Nga

  Tác giả: Trung tâm Thông tin

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tổng luận này sẽ là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng trong lĩnh vực phát triển năng lượng hạt nhân của Việt Nam.
  Nội dung gồm IV phần:
  Phần I: Tình hình phát triển điện hạt nhân trên thế giới.
  Phần II: Tổng quan về lò phản ứng hạt nhân.
  Phần III: Các tiêu chuẩn xây dựng của Nga liên quan đến các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới.
  Phần IV: Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Liên bang Nga và các công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động Quốc gia loại trừ các bệnh liên quan đến Amiăng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: EBHPD, NGOIC, RTCCD
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động Quốc gia loại trừ các bệnh liên quan đến Amiăng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động Quốc gia loại trừ các bệnh liên quan đến Amiăng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung hội thảo gồm 3 phần:
  1. Thông tin chung: Các kế hoạch/ chương trình có liên quan như: an toàn sức khỏe, sức khỏe môi trường, an toàn lao động...
  2. Khung kế hoạch hành động gồm các bước: thành lập ban soạn thảo liên ngành và tổ chức biên tập, xác định ưu tiên, nâng cao nhận thức...
  3. Tiến độ xây dựng theo thời gian: đặt vấn đề, mục tiêu, căn cứ pháp lý, chiến lược loại trừ ARD...

  Số trang: 0

 • Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ xây dựng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ xây dựng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ xây dựng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính gồm 6 phần:
  Phần I: Cơ sở để xây dựng chiến lược.
  Phần II: Hiện trạng khoa học và công nghệ (KH&CN) Xây dựng.
  Phần III: Chiến lược KH&CN Xây dựng đến năm 2010.
  Phần IV: Tầm nhìn KH&CN Xây dựng đến năm 2020.
  Phần V: Lộ trình đến 2005.
  Phần VI: Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0