Tìm kiếm nâng cao

 • Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chỉ dẫn kỹ thuật này áp dụng cho công tác xây, trát và nghiệm thu các tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp (AAC)

  Số trang: 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. QCVN 16:2011/BXD

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. QCVN 16:2011/BXD

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. QCVN 16:2011/BXD

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm các phần sau đây:
  - QCVN 16-1:2011/BXD: Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng.
  - QCVN 16-2:2011/BXD: Nhóm sản phẩm kính XD.
  - QCVN 16-3:2011/BXD: Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng và bê tông.
  - QCVN 16-4:2011/BXD: Nhóm sản phẩm VLXD có chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp, sản phẩm hợp kim nhôm và sản phẩm trên cơ sở gỗ.
  - QCVN 16-5:2011/BXD: Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe.
  - QCVN 16-6:2011/BXD: Nhóm sản phẩm gạch ốp lát

  Số trang: 0

 • Blốc bê tông khí chưng áp (AAC). TCVN 7959:2008

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Blốc bê tông khí chưng áp (AAC). TCVN 7959:2008

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Blốc bê tông khí chưng áp (AAC). TCVN 7959:2008

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các khối bê tông khí, đóng rắn trong điều kiện chưng áp (gọi tắt là blốc AAC), dùng cho các công trình xây dựng

  Số trang: 0

 • Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 4: Phương pháp thử vữa, keo chít mạch. TCVN 7899-4:2008

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 4: Phương pháp thử vữa, keo chít mạch. TCVN 7899-4:2008

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 4: Phương pháp thử vữa, keo chít mạch. TCVN 7899-4:2008

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của vữa, keo chít mạch gạch gốm ốp lát

  Số trang: 0

 • Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 3: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo chít mạch. TCVN 7899-3:2008

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 3: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo chít mạch. TCVN 7899-3:2008

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 3: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo chít mạch. TCVN 7899-3:2008

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa, keo chít mạch gạch gốm ốp lát để ốp tường và lát nền phía trong và ngoài công trình.
  Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ liên quan đến sản phẩm, phương pháp thi công, các chỉ tiêu kỹ thuật đối với vữa, keo chít mạch gạch gốm ốp lát.
  Tiêu chuẩn này quy định các mức chỉ tiêu yêu cầu đối với tất cả các loại vữa, keo chít mạch gạch gốm [vữa chít mạch gốc xi măng (CG) và keo chít mạch gốc nhựa phản ứng (RG)]

  Số trang: 0

 • Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 2: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch. TCVN 7899-2:2008

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 2: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch. TCVN 7899-2:2008

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 2: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch. TCVN 7899-2:2008

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định các chỉ tiêu chất lượng đối với vữa, keo dán gạch gốm ốp lát

  Số trang: 0

 • Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo dán gạch. TCVN 7899-1:2008

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo dán gạch. TCVN 7899-1:2008

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo dán gạch. TCVN 7899-1:2008

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa, keo dán gạch gốm để ốp tường và lát nền phía trong và ngoài công trình.
  Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ liên quan đến sản phẩm, phương pháp thi công, các chỉ tiêu chất lượng đối với vữa, keo dán gạch gốm ốp lát.
  Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với loại vữa, keo dán gạch [loại gốc xi măng (C), loại phân tán (D) và loại nhựa phản ứng (R)]

  Số trang: 0

 • Gạch gốm ốp lát ép bán khô – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7745:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gạch gốm ốp lát ép bán khô – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7745:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gạch gốm ốp lát ép bán khô – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7745:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Tiêu chuẩn TCVN 7745:2007 thay thế TCVN 6883:2001; TCVN 6884:2001; TCVN 6414:1998; TCVN 7133:2002 và TCVN 7134:2002.
  - Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô, có hoặc không phủ men, thuộc nhóm B theo TCVN 7132:2002, có độ hút nước E ≤ 0,5 % (Bla), 0,5 % < E ≤ 3 % (Blb), 3 % < E ≤ 6 % (Blla), 6% < E ≤ 10 % (Bllb) và E > 10 % (Blll), dùng để ốp và lát các công trình xây dựng

  Số trang: 0

 • Gạch Terrazzo. TCVN 7744:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gạch Terrazzo. TCVN 7744:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gạch Terrazzo. TCVN 7744:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch terrazzo liên kết xi măng dùng cho các công trình xây dựng.

  Số trang: 0

 • Xi măng – Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sulfat. TCVN 7712:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi măng – Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sulfat. TCVN 7712:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi măng – Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sulfat. TCVN 7712:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa xi măng trong dung dịch sulfat để đánh giá độ bền sulfat của các loại xi măng poóc lăng và xi măng trên cơ sở clanhke xi măng poóc lăng

  Số trang: 0

 • Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít toả nhiệt. TCVN 7712:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít toả nhiệt. TCVN 7712:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít toả nhiệt. TCVN 7712:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng hỗn hợp ít toả nhiệt

  Số trang: 0

 • Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sunfat. TCVN 7711:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sunfat. TCVN 7711:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sunfat. TCVN 7711:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sunfat

  Số trang: 0

 • Xi măng alumin. TCVN 7569:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi măng alumin. TCVN 7569:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi măng alumin. TCVN 7569:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng alumin

  Số trang: 0

 • Gạch gốm ốp lát đùn dẻo – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7483:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gạch gốm ốp lát đùn dẻo – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7483:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gạch gốm ốp lát đùn dẻo – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7483:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm có phủ men hoặc không phủ men, được tạo hình bằng phương pháp đùn dẻo, thuộc nhóm A theo tiêu chuẩn TCVN 7132:2002, có độ hút nước E ≤ 3 % (AI), 3 % < E ≤ 6 %, 6 % < E ≤ 10 % (AIIb) và E > 10 % (AIII) dùng để ốp và lát các công trình xây dựng

  Số trang: 0

 • Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử. TCVN 6415-1÷18:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử. TCVN 6415-1÷18:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử. TCVN 6415-1÷18:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN 6415 : 2005 Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử, gồm 18 phần sau đây:
  Phần 1: Lấy mẫu và nghiệm thu sản phẩm. TCVN 6415-1:2005 (Xuất bản lần 1).
  Phần 2: Xác định kích thước và chất lượng bề mặt. TCVN 6415-2:2005 (ISO 10545-2:1995) (Xuất bản lần 2).
  Phần 3: Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích. TCVN 6415-3:2005 (ISO 10545-3:1995) (Xuất bản lần 2).
  Phần 4: Xác định độ bền uốn và lực uốn gẫy. TCVN 6415-4:2005 (ISO 10545-4:1994) (Xuất bản lần 2).
  Phần 5: Xác định độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi. TCVN 6415-5:2005 (ISO 10545-5:1996) (Xuất bản lần 1).
  Phần 6: Xác định độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men. TCVN 6415-6:2005 (ISO 10545-6:1995) (Xuất bản lần 2).
  Phần 7: Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men. TCVN 6415-7:2005 (ISO 10545-7:1996) (Xuất bản lần 2).
  Phần 8: Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài. TCVN 6415-8:2005 (ISO 10545-8:1994) (Xuất bản lần 2).
  Phần 9: Xác định độ bền sốc nhiệt. TCVN 6415-9:2005 (ISO 10545-9:1994) (Xuất bản lần 2).
  Phần 10: Xác định hệ số giãn nở ẩm. TCVN 6415-10:2005 (ISO 10545-10:1995) (Xuất bản lần 1).
  Phần 11: Xác định độ bền rạn men đối với gạch men. TCVN 6415-11:2005 (ISO 10545-11:1994) (Xuất bản lần 2).
  Phần 12: Xác định độ bền băng giá. TCVN 6415-12:2005 (ISO 10545-12:1995) (Xuất bản lần 1).
  Phần 13: Xác định độ bền hoá học. TCVN 6415-13:2005 (ISO 10545-13:1995) (Xuất bản lần 2).
  Phần 14: Xác định độ bền chống bám bẩn. TCVN 6415-14:2005 (ISO 10545-14:1995) (Xuất bản lần 1).
  Phần 15: Xác định độ thôi chì và cadimi của gạch phủ men. TCVN 6415-15:2005 (ISO 10545-15:1995) (Xuất bản lần 1).
  Phần 16: Xác định sự khác biệt nhỏ về màu. TCVN 6415-16:2005 (ISO 10545-16:1999) (Xuất bản lần 1).
  Phần 17: Xác định hệ số ma sát. TCVN 6415-17:2005 ( dự thảo ISO 10545-17) (Xuất bản lần 1).
  Phần 18: Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs. TCVN 6415-18:2005 (EN 101:1991) (Xuất bản lần 2).

  Số trang: 0