Tìm kiếm nâng cao

 • Chất lượng nước - Xác định nitrat. Phần 1: Phương pháp đo phổ dùng 2,6 - Dimethylphenol

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng nước - Xác định nitrat. Phần 1: Phương pháp đo phổ dùng 2,6 - Dimethylphenol

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng nước - Xác định nitrat. Phần 1: Phương pháp đo phổ dùng 2,6 - Dimethylphenol

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định ion nitrat trong nước. Phương pháp này được áp dụng để phân tích trực tiếp nước thô và nước uống được.

  Số trang: 0

 • Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 15: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 15: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 15: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này hướng dẫn phương pháp bảo quản và xử lý mẫu bùn trong cống và mẫu bùn trong trạm xử lý nước, chất lơ lửng và trầm tích nước mặn, nước ngọt để sau đó phân tích tiếp.

  Số trang: 0

 • ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Kích thước và dung sai - Phần 2: Dãy thông số theo hệ inch

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Kích thước và dung sai - Phần 2: Dãy thông số theo hệ inch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Kích thước và dung sai - Phần 2: Dãy thông số theo hệ inch

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các cấp dung sai đối với đường kính ngoài, độ ô van và chiều dày thành của các ống nhựa nhiệt dẻo theo hệ inch dùng để vận chuyển chất lỏng và được chế tạo với đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa theo TCVN 6150-2:2003 (ISO 161-2:1996) . Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các ống nhựa nhiệt dẻo trơn có tiết diện ngang tròn không đổi dọc theo suốt chiều dài ống, bất kể phương pháp sản xuất hoặc vật liệu chế tạo của chúng như thế nào.

  Số trang: 0

 • ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Kích thước và dung sai - Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Kích thước và dung sai - Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Kích thước và dung sai - Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các cấp dung sai đối với đường kính ngoài, độ ô van và chiều dày thành ống của các ống nhựa nhiệt dẻo theo hệ mét dùng để vận chuyển chất lỏng và được chế tạo với đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa theo TCVN 6150-1:2003 (ISO 161-1:1996) và chiều dày thành ống danh nghĩa phù hợp với ISO 4065:1996. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các ống nhựa nhiệt dẻo trơn có tiết diện ngang tròn không đổi dọc theo suốt chiều dài ống, bất kể phương pháp sản xuất hoặc vật liệu chế tạo của chúng như thế nào.

  Số trang: 0

 • Hệ thống ống nhựa dùng để vận chuyển nước sinh hoạt - Đánh giá sự hoà tan - Xác định giá trị hoà tan của ống nhựa, phụ tùng nối và đầu nối

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hệ thống ống nhựa dùng để vận chuyển nước sinh hoạt - Đánh giá sự hoà tan - Xác định giá trị hoà tan của ống nhựa, phụ tùng nối và đầu nối

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hệ thống ống nhựa dùng để vận chuyển nước sinh hoạt - Đánh giá sự hoà tan - Xác định giá trị hoà tan của ống nhựa, phụ tùng nối và đầu nối

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định sự hoà tan của các thành phần từ bề mặt bên trong của các ống nhựa, các phụ tùng nối và các đầu nối. Các đánh giá về vi sinh vật và thành phần hữu cơ không được đề cập đến. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các ống nhựa, phụ tùng nối và đầu nối được sử dụng để vận chuyển nước sinh hoạt và vận chuyển nước nguyên liệu để sản xuất nước sinh hoạt...

  Số trang: 0

 • ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa - Phần 2: Dãy thông số theo hệ inch

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa - Phần 2: Dãy thông số theo hệ inch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa - Phần 2: Dãy thông số theo hệ inch

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định đường kính ngoài danh nghĩa cho các ống nhựa nhiệt dẻo theo hệ inch dùng để vận chuyển chất lỏng có áp suất hoặc không có áp suất. Tiêu chuẩn này cũng quy định các trị số áp suất danh nghĩa, độ bền yêu cầu tối thiểu và các hệ số vận hành toàn bộ (thiết kế) đối với các ống nhựa nhiệt dẻo dùng cho các ứng dụng có áp suất. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các ống nhựa nhiệt dẻo trơn có tiết diện ngang tròn và không đổi dọc theo suốt chiều dài ống, bất kể phương pháp sản xuất hoặc vật liệu chế tạo của chúng như thế nào.

  Số trang: 0

 • ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa - Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa - Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa - Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định đường kính ngoài danh nghĩa cho các ống nhựa nhiệt dẻo theo hệ mét dùng để vận chuyển chất lỏng có áp suất hoặc không có áp suất. Tiêu chuẩn này cũng quy định các trị số áp suất danh nghĩa, độ bền yêu cầu tối thiểu và hệ số vận hành toàn bộ (thiết kế) đối với các ống nhựa nhiệt dẻo dùng cho các ứng dụng có áp suất. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các ống nhựa nhiệt dẻo trơn có tiết diện ngang tròn và không đổi dọc theo suốt chiều dài ống, bất kể phương pháp sản xuất hoặc vật liệu chế tạo của chúng như thế nào.

  Số trang: 0

 • ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Độ bền với áp suất bên trong - Phương pháp thử

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Độ bền với áp suất bên trong - Phương pháp thử

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Độ bền với áp suất bên trong - Phương pháp thử

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền của các ống nhựa nhiết dẻo khi chịu áp suất nước bên trong không đổi ở nhiệt độ không đổi. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các loại ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng.

  Số trang: 0

 • ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phần 2: Thông số để xác định

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phần 2: Thông số để xác định

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phần 2: Thông số để xác định

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các thông số để xác định sự thay đổi kích thước theo chiều dọc của ống nhựa nhiệt dẻo phù hợp với phương pháp A hay B quy định trong TCVN 6148-1:2003 (ISO 2505-1:1994), dùng bể chất lỏng hoặc tủ gia nhiệt. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ống nhựa làm bằng nguyên liệu nhựa nhiệt dẻo được nêu trong điều 3 và 4.

  Số trang: 0

 • ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phần 1: Phương pháp xác định

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phần 1: Phương pháp xác định

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phần 1: Phương pháp xác định

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp xác định sự thay đổi kích thước theo chiều dọc của ống nhựa nhiệt dẻo được tiến hành trong chất lỏng (phương pháp A) hoặc trong không khí (phương pháp B). Khi có tranh chấp, phương pháp A sẽ được dùng làm phương pháp chuẩn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại ống nhựa nhiệt dẻo có bề mặt cấu trúc không trơn.

  Số trang: 0

 • ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 3: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren (ABS) và bằng acrylonitril/styren/este acrylic (ASA)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 3: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren (ABS) và bằng acrylonitril/styren/este acrylic (ASA)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 3: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren (ABS) và bằng acrylonitril/styren/este acrylic (ASA)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện thử cụ thể để xác định nhiệt độ hoá mềm Vicat cho ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren (ABS) và bằng acrylonitril/styren/este acrylic (ASA).

  Số trang: 0

 • ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly (vinyl clorua) không hoá dẻo (PVC-U) hoặc bằng poly (vinyl clorua) clo hoá (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly (vinyl clorua) ...

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly (vinyl clorua) không hoá dẻo (PVC-U) hoặc bằng poly (vinyl clorua) clo hoá (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly (vinyl clorua) ...

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly (vinyl clorua) không hoá dẻo (PVC-U) hoặc bằng poly (vinyl clorua) clo hoá (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly (vinyl clorua) ...

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện thử cụ thể để xác định nhiệt độ hoá mềm Vicat cho ống và phụ tùng nối bằng poly (vinyl clorua) không hoá dẻo (PVC-U) hoặc bằng poly (vinyl clorua) clo hoá (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly (vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI).

  Số trang: 0

 • ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 1: Phương pháp thử chung

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 1: Phương pháp thử chung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 1: Phương pháp thử chung

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chung để xác định nhiệt độ hoá mềm Vicat của ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo. Tiêu chuẩn này áp dụng phương pháp B của ISO 306:1994, với lực 50 N.

  Số trang: 0

 • ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền va đập bên ngoài - Phương pháp vòng tuần hoàn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền va đập bên ngoài - Phương pháp vòng tuần hoàn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền va đập bên ngoài - Phương pháp vòng tuần hoàn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền va đập bên ngoài của ống nhựa nhiệt dẻo có tiết diện tròn; phương pháp này được gọi là phương pháp vòng tuần hoàn. Phương pháp này áp dụng cho các mẻ ống riêng biệt được thử nghiệm ở 0 độ C.

  Số trang: 0

 • Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục áp dụng cho cọc đơn thẳng đứng, cọc đơn xiên, cọc không phụ thuộc kích thước và phương pháp thi công (đóng, ép, khoan thả, khoan dẫn, khoan nhồi...) trong các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn không áp dụng cho thí nghiệm cọc tre, cọc cát và trụ liệu rời. Tiêu chuẩn này thay thế cho phần `Phương pháp thí nghiệm cọc bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục` của tiêu chuẩn 20 TCN 82-88 :`Cọc - Phương pháp thí nghiệm hiện trường` .

  Số trang: 0