Tìm kiếm nâng cao

 • ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Độ bền với áp suất bên trong - Phương pháp thử

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Độ bền với áp suất bên trong - Phương pháp thử

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Độ bền với áp suất bên trong - Phương pháp thử

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền của các ống nhựa nhiết dẻo khi chịu áp suất nước bên trong không đổi ở nhiệt độ không đổi. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các loại ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng.

  Số trang: 0

 • ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phần 2: Thông số để xác định

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phần 2: Thông số để xác định

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phần 2: Thông số để xác định

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các thông số để xác định sự thay đổi kích thước theo chiều dọc của ống nhựa nhiệt dẻo phù hợp với phương pháp A hay B quy định trong TCVN 6148-1:2003 (ISO 2505-1:1994), dùng bể chất lỏng hoặc tủ gia nhiệt. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ống nhựa làm bằng nguyên liệu nhựa nhiệt dẻo được nêu trong điều 3 và 4.

  Số trang: 0

 • ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phần 1: Phương pháp xác định

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phần 1: Phương pháp xác định

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống nhựa nhiệt dẻo - Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc - Phần 1: Phương pháp xác định

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp xác định sự thay đổi kích thước theo chiều dọc của ống nhựa nhiệt dẻo được tiến hành trong chất lỏng (phương pháp A) hoặc trong không khí (phương pháp B). Khi có tranh chấp, phương pháp A sẽ được dùng làm phương pháp chuẩn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại ống nhựa nhiệt dẻo có bề mặt cấu trúc không trơn.

  Số trang: 0

 • ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 3: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren (ABS) và bằng acrylonitril/styren/este acrylic (ASA)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 3: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren (ABS) và bằng acrylonitril/styren/este acrylic (ASA)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 3: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren (ABS) và bằng acrylonitril/styren/este acrylic (ASA)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện thử cụ thể để xác định nhiệt độ hoá mềm Vicat cho ống và phụ tùng nối bằng acrylonitril/butadien/styren (ABS) và bằng acrylonitril/styren/este acrylic (ASA).

  Số trang: 0

 • ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly (vinyl clorua) không hoá dẻo (PVC-U) hoặc bằng poly (vinyl clorua) clo hoá (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly (vinyl clorua) ...

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly (vinyl clorua) không hoá dẻo (PVC-U) hoặc bằng poly (vinyl clorua) clo hoá (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly (vinyl clorua) ...

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 2: Điều kiện thử dùng cho ống và phụ tùng nối bằng poly (vinyl clorua) không hoá dẻo (PVC-U) hoặc bằng poly (vinyl clorua) clo hoá (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly (vinyl clorua) ...

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện thử cụ thể để xác định nhiệt độ hoá mềm Vicat cho ống và phụ tùng nối bằng poly (vinyl clorua) không hoá dẻo (PVC-U) hoặc bằng poly (vinyl clorua) clo hoá (PVC-C) và cho ống nhựa bằng poly (vinyl clorua) có độ bền va đập cao (PVC-HI).

  Số trang: 0

 • ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 1: Phương pháp thử chung

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 1: Phương pháp thử chung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo - Nhiệt độ hoá mềm Vicat - Phần 1: Phương pháp thử chung

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chung để xác định nhiệt độ hoá mềm Vicat của ống và phụ tùng nối bằng nhựa nhiệt dẻo. Tiêu chuẩn này áp dụng phương pháp B của ISO 306:1994, với lực 50 N.

  Số trang: 0

 • ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền va đập bên ngoài - Phương pháp vòng tuần hoàn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền va đập bên ngoài - Phương pháp vòng tuần hoàn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: ống nhựa nhiệt dẻo - Xác định độ bền va đập bên ngoài - Phương pháp vòng tuần hoàn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền va đập bên ngoài của ống nhựa nhiệt dẻo có tiết diện tròn; phương pháp này được gọi là phương pháp vòng tuần hoàn. Phương pháp này áp dụng cho các mẻ ống riêng biệt được thử nghiệm ở 0 độ C.

  Số trang: 0

 • Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục áp dụng cho cọc đơn thẳng đứng, cọc đơn xiên, cọc không phụ thuộc kích thước và phương pháp thi công (đóng, ép, khoan thả, khoan dẫn, khoan nhồi...) trong các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn không áp dụng cho thí nghiệm cọc tre, cọc cát và trụ liệu rời. Tiêu chuẩn này thay thế cho phần `Phương pháp thí nghiệm cọc bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục` của tiêu chuẩn 20 TCN 82-88 :`Cọc - Phương pháp thí nghiệm hiện trường` .

  Số trang: 0

 • Cọc - Phương pháp thí nghiệm hiện trường

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cọc - Phương pháp thí nghiệm hiện trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cọc - Phương pháp thí nghiệm hiện trường

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này nêu các phương pháp thí nghiệm tại hiện trường cho các loại cọc, trong đó có cọc vỏ mỏng và cọc cột (sau đây gọi chung là cọc), không phụ thuộc vào vật liệu làm cọc, phương pháp hạ cọc (đóng, hạ bằng cách chấn động và khoan nhồi...). Việc thí nghiệm thực hiện theo chương trình tổng hợp các công tác khảo sát thiết kế và những thí nghiệm kiểm tra khi xây dựng.

  Số trang: 0

 • Cọc khoan nhồi - Yêu cầu về chất lượng thi công

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cọc khoan nhồi - Yêu cầu về chất lượng thi công

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cọc khoan nhồi - Yêu cầu về chất lượng thi công

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật chính và tối thiểu trong kiểm tra chất lượng thi công cọc khoan nhồi, dùng làm tài liệu để nghiệm thu móng cọc.

  Số trang: 0

 • Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại cọc có chiều rộng tiết diện nhỏ hơn 25 mm, được thi công bằng phương pháp đóng hoặc ép.

  Số trang: 0

 • Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật trong công tác sản xuất các loại cọc, thi công cọc tại hiện trường và nghiệm thu. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu các loại cọc bằng tre, cọc gỗ, cọc cát, trụ vật liệu rời và cọc khoan nhồi.

  Số trang: 0

 • Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc được áp dụng cho các công trình thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và các ngành có liên quan khác.

  Số trang: 0

 • Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa: Silicafume và tro trấu nghiền mịn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa: Silicafume và tro trấu nghiền mịn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa: Silicafume và tro trấu nghiền mịn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho silicafume và tro trấu nghiền mịn sử dụng làm phụ gia cho bê tông và vữa dùng xi măng poóclăng.

  Số trang: 0

 • Xi măng poóclăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi măng poóclăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi măng poóclăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Xi măng poóclăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng biết hợp phần ban đầu. Quy trình này quy định phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng trong xi măng poóclăng hỗn hợp khi biết hợp phần ban đầu. Phần II: Xi măng poóclăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng không biết hợp phần ban đầu. Quy trình này quy định phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng trong xi măng poóclăng hỗn hợp khi không biết hợp phần ban đầu.

  Số trang: 0