Tìm kiếm nâng cao

 • Trung Quốc: Luật quy hoạch đô thị và tình hình thực tiễn

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Luật quy hoạch đô thị và tình hình thực tiễn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Luật quy hoạch đô thị và tình hình thực tiễn

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Luật Quy hoạch đô thị nước CHND Trung Hoa.
  - Một số vấn đề và kiến nghị trong việc chấp hành Luật quy hoạch đô thị.
  - Tăng cường quy hoạch và điều tiết sự phát triển vùng và đô thị.
  - Tạo lập cơ chế vận hành quy hoạch đô thị tương ứng với nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
  - Luận chứng kinh tế là mặt quan trọng của quy hoạch đô thị

  Số trang: 0

 • Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương

  Tác giả: Uỷ ban kinh tế và xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP)
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương

  Tác giả: Uỷ ban kinh tế và xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP)

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Đích và các mục tiêu.
  II. Những vấn đề chủ yếu:
  A- Những chiều hướng, phương thức và tác động của đô thị hoá.
  B- Nền kinh tế và sức sản xuất của đô thị.
  C- Sự nghèo khó ở đô thị.
  D- Môi trường đô thị.
  III. Điểm lại các chương trình trợ giúp hiện nay:
  A- Sự trợ giúp ở cấp quốc gia.
  B- Sự trợ giúp ở cấp khu vực.
  IV. Các hành động ở cấp quốc gia.
  V. Các hành động ở cấp khu vực .
  VI. Những ưu tiên và khung thời gian

  Số trang: 0

 • Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn (TTCD.319)

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT-BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT-BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn (TTCD.319)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT-BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Đón thế kỷ mới sắp tới.
  - Tình hình và nhiệm vụ mới của quy hoạch đô thị Trung Quốc.
  - Cần phải xử lý tốt một số quan hệ khi quản lý quy hoạch đô thị .
  - Tác dụng và cải cách các thành phố trung tâm.
  - Xu thế phát triển đô thị Trung Quốc trong thập kỷ 90 và đối sách

  Số trang: 51

 • Kinh nghiệm phát triển đô thị của Bắc Hải, thành phố Trung Quốc mở cửa trên bờ vịnh Bắc Bộ

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm phát triển đô thị của Bắc Hải, thành phố Trung Quốc mở cửa trên bờ vịnh Bắc Bộ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kinh nghiệm phát triển đô thị của Bắc Hải, thành phố Trung Quốc mở cửa trên bờ vịnh Bắc Bộ

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có các vấn đề sau:
  - Làm tốt quy hoạch đô thị-tăng cường quản lý quy hoạch.
  - Suy nghĩ về mấy vấn đề quan trọng trong quản lý quy hoạch đô thị của thành phố Bắc Hải.
  - Triển khai `phục vụ cửa sổ `, quản lý tốt việc xem xét phê chuẩn.
  - Giới thiệu sơ lược về quy hoạch khu nghỉ mát du lịch Nhà nước Ngân Than.
  - Ứng dụng kỹ thuật tin học trong quy hoạch thành phố Bắc Hải.
  - Tăng cường nghiên cứu quy hoạch đô thị, phục vụ quy hoạch xây dựng thành phố Bắc Hải.
  - Triển khai thiết kế đô thị, tạo dựng lại hình tượng đô thị.
  - Bước đầu nghiên cứu kế hoạch mở mang khu Trung Tín thành phố Bắc Hải, Quảng Tây.
  - Bàn về `Sự phát triển lâu bền ` của đô thị

  Số trang: 0

 • Thực tiễn công tác quy hoạch đô thị ở Đài Loan

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực tiễn công tác quy hoạch đô thị ở Đài Loan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực tiễn công tác quy hoạch đô thị ở Đài Loan

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu: 1- Hệ thống quy hoạch ở Đài Loan.
  2- Các loại quy hoạch đô thị.
  3- Tiến trình.
  4- Công tác của giai đoạn hiện đại.
  II. Nội dung của công việc quy hoạch đô thị: 1- Quá trình công tác quy hoạch đô thị.
  2- Quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết .
  3- Quy hoạch sử dụng đất, hệ thống giao thông vận tải và kết cấu hạ tầng.
  III. Lập, phê chuẩn và thi hành quy hoạch đô thị: 1- Các điều kiện để lập quy hoạch đô thị.
  2- Các cơ quan chịu trách nhiệm lập QHĐT.
  3- Phê chuẩn quy hoạch đô thị.
  4- Thi hành quy hoạch đô thị.
  IV. Những công việc khác: 1- Xem xét lại quy hoạch đô thị.
  2- Định kỳ xem xét lại toàn bộ QHĐT.
  3- Triển vọng tương lai

  Số trang: 0

 • Công tác thiết kế điển hình trong xây dựng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Trần Đạt
  Nhà xuất bản: Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công tác thiết kế điển hình trong xây dựng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công tác thiết kế điển hình trong xây dựng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Trần Đạt

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đại cương - 2. Công tác thiết kế điển hình trong xây dựng ở Việt Nam - 3. Hoạt động công tác thiết kế điển hình - 4. Về nội dung công tác thiết kế điển hình trong điều kiện kinh tế thị trường có định hướng - 5. Mấy lời kết luận - Tài liệu tham khảo - Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cung cấp điện cho công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước
  Nhà xuất bản: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cung cấp điện cho công trường xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cung cấp điện cho công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chỉ dẫn chung - 2. Lựa chọn điện áp - 3. Phân loại hộ dùng điện của công trường xây dựng theo cung cấp điện liên tục - 4. Tính toán phụ tải điện - 5. Các sơ đồ cáp điện - 6. Trạm biến áp trung gian 110/35/6KV, 66/15KV - 7. Các trạm biến áp 35 (15,10,6)/0,4KV - 8. Các trạm phát điện điezen - 9. Lưới điện công trường - 10.Chiếu sáng - 11. Lựa chọn thiết bị, dây dẫn điện theo điều kiện ngắn mạch ở lưới trên và dưới 1000 V - 12. Bảo vệ rơle - 13. Đo đếm điện năng - 14. Bảo vệ qua điện áp khí quyển, chống sét - 15. Chống sét - 16. Phụ lục - 17. Các tài liệu tham khảo.

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế đường trên công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước
  Nhà xuất bản: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế đường trên công trường xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế đường trên công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Quy định chung.
  - 2. Công tác điều tra khảo sát thiết kế mạng lưới đường công trường.
  - 3. Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu của đường ô tô.
  - 4. Các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu của đường sắt.
  - 5. Nền đường và thoát nước.
  - 6. Mặt đường.
  - 7. Cầu cống và các công trình vượt qua dòng nước.
  - 8. Phai đê và bến sông.
  - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp nước cho công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước
  Nhà xuất bản: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp nước cho công trường xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp nước cho công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Điều kiện kỹ thuật chung để thiết kế hệ thống cấp nước công trường.
  - II. Cơ sở để thiết kế hệ thống cấp nước công trường - Phương pháp tính toán.
  - III. Xử lý nước.
  - IV. Thiết kế trạm bơm và hệ thống cấp nước.
  - Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang màu sắc riêng của Trung quốc. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang màu sắc riêng của Trung quốc. Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang màu sắc riêng của Trung quốc. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề:
  - Bàn về một vài vấn đề đô thị hoá nông thôn.
  - Suy nghĩ về việc nhất thể hoá thành thị và nông thôn.
  - Tăng nhanh bước tiến của nhất thể hoá thành thị và nông thôn, đẩy mạnh xây dựng thành phố hiện đại hoá.
  - Xu thế phát triển xã hội là đô thị hoá chứ không phải là nhất thể hoá thành thị và nông thôn.

  Số trang: 0

 • Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang mầu sắc riêng của Trung quốc. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang mầu sắc riêng của Trung quốc. Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang mầu sắc riêng của Trung quốc. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT- Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề:
  - Lời giới thiệu.
  - Tìm tòi con đường mới đô thị hoá nông thôn mang màu sắc riêng của Trung quốc.
  - Vững vàng công tác, nắm chắc thí điểm, thúc đẩy công cuộc xây dựng thị trấn nhỏ phát triển lành mạnh.
  - Quy hoạch xây dựng thị trấn nhỏ theo phương hướng đô thị hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá.

  Số trang: 0

 • Những vấn đề cảnh quan sinh thái ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường

  Tác giả: Nguyễn Thế Thôn
  Nhà xuất bản: Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những vấn đề cảnh quan sinh thái ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những vấn đề cảnh quan sinh thái ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường

  Tác giả: Nguyễn Thế Thôn

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu.
  II. Một số vấn đề cơ bản về cảnh quan.
  III. Cảnh quan sinh thái.
  IV. Cảnh quan sinh thái ứng dụng.
  V. Cảnh quan sinh thái ứng dụng và quy hoạch quản lý môi trường.
  VI. Mô hình cảnh quan sinh thái ứng dụng trong quy hoạch và thiết kế phát triển kinh tế, môi trường bền vững.
  VII. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch tổng thể trên cơ sở sinh thái-tài nguyên-môi trường

  Tác giả: Trần Ngọc Ninh
  Nhà xuất bản: Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch tổng thể trên cơ sở sinh thái-tài nguyên-môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch tổng thể trên cơ sở sinh thái-tài nguyên-môi trường

  Tác giả: Trần Ngọc Ninh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu.
  - II. Tình hình nghiên cứu, những khái niệm và xu hướng phát triển về quy hoạch lãnh thổ.
  - III. Phương hướng quy hoạch tổng thể.
  - IV. Kiến luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế

  Tác giả: Lê Quang Thiệp,Bộ Ngoại giao Phần Lan
  Nhà xuất bản: Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế

  Tác giả: Lê Quang Thiệp,Bộ Ngoại giao Phần Lan

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Đô thị hoá và công nghiệp hoá- II. Đô thị Việt Nam - Thực trạng và các vấn đề nan giải- III. Quy hoạch đô thị - Một khâu quan trọng trong quản lý phát triển đô thị- IV. Đổi mới quy hoạch xây dựng đô thị- V. Giới thiệu quy hoạch đô thị ở Nhật Bản- Kết luận- VI. Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Sách hướng dẫn môi trường và phát triển đô thị

  Tác giả: Bộ Khoa học công nghệ và môi trường
  Nhà xuất bản: Bộ Khoa học công nghệ và môi trường
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sách hướng dẫn môi trường và phát triển đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sách hướng dẫn môi trường và phát triển đô thị

  Tác giả: Bộ Khoa học công nghệ và môi trường

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Cách sử dụng cuốn sách này?- - Tại sao lại cần một cuốn sách hướng dẫn về môi trường ở các trung tâm đô thị- - Năm bước kết hợp môi trường với các chương trình phát triển địa phương- - Những thông tin cần thiết.

  Số trang: 0